Sylwia Wujda 16.10.2017 10:56 wersja do wydruku

Obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, a przede wszystkim organizację i nadzór nad całym systemem na terenie gminy, zostały określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2019 r. poz. 2010)

 

SPRAWOZDANIA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH

 

PRZESUNIĘCIE TERMINÓW SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ ZA 2019 ROK Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z art. 7 oraz art. 26 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) opublikowanej w Dzienniku Ustaw w dniu 15 maja 2020 r. zmianie ulegają terminy składania następujących sprawozdań:

  • w terminie do 31 sierpnia 2020 r. podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), zbierające odpady komunalne - przedkładają odpowiednio sprawozdania do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
  • w terminie do dnia 31 października 2020 r. wójt (burmistrz, prezydent miasta) przedkłada sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi marszałkowi województwa.

 

Nowa formuła składania sprawozdań za 2019 r. - elektronicznie za pośrednictwem BDO

Zgodnie z art. 9n ust. 7, 9na ust. 4, 9nb ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) ww. podmioty oraz wójtowi, burmistrzowie i prezydenci miast przekazują sprawozdania za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), o której mowa w art. 79 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.).

 

 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzenia i przekazania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.


Wzory sprawozdań obowiązujące od roku 2018

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627)


Wzory sprawozdań obowiązujące od roku 2016

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016, poz. 934)

 

Wzory sprawozdań za lata 2012-2015

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630).

 

Wzory sprawozdań  w formacie doc. znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/sprawozdawczosc/wzory-sprawozdan-w-formacie-doc/

 

MwGUS tj. masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa dolnośląskiego w roku 2018 wyniosła 394 kg (źródło: publikacja GUS pt.: Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2018 r.”).
 

Informacje dot. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są dostępne na stronie Ministerstwa Środowiska.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)


Poziomy ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych

Jak segregować odpady

 

 

SPRAWOZDANIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI:

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpady komunalne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Sylwia Wujda
Data publikacji:16.10.2017 10:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sylwia Wujda
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Hotała
Data aktualizacji:25.05.2020 11:21