wersja do wydruku ??? 04.04.2016 12:10

Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ

Strona internetowa: www.profilaktyka.umwd.pl

Departament Zdrowia, Wydział Zdrowia, Dział Profilaktyki Uzależnień

Siedziba: ul. Walońska 3 -5, 50-413 Wrocław

III piętro,

pokój 322

tel. 071 770 42 98

Osoba wskazana do kontaktu: Anna Sak

PODSTAWA PRAWNA

Marszałek Województwa wydaje zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2018. poz. 2137 z późn. zm.).

 

Wnioski o udzielenie zezwoleń należy wysyłać pocztą pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ul. Walońska 3 - 5, 50-413 Wrocław; 

z dopiskiem Dział Profilaktyki Uzależnień

lub składać w filii Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, bądź w Kancelarii Ogólnej - Filia przy ul. Walońskiej 3-5 (parter budynku) we Wrocławiu.

UWAGA!

Od dnia 1 stycznia 2019r. weszły w życie nowe przepisy.

Wzory wniosków poniżej.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi powinien zawierać:  

- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

- Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

- adresy magazynów stacjonarnych dostosowanych do przechowywania napojów alkoholowych, o ile przedsiębiorca z takich magazynów korzysta.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia,

2. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości w celach przechowywania napojów alkoholowych, których adresy są we wniosku. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli o następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ewentualnie:

3. oświadczenie o rozpoczęciu działalności obrotu hurtowego napojami alkoholowymi po raz pierwszy **

*)WARTOŚĆ SPRZEDAŻY hurtowej napojów alkoholowych  należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju tych napojów. Oświadczenia nie składają przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi.

**)Oświadczenie składają przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy występują o wydanie zezwolenia.

Wysokość opłaty zależy od wartości sprzedaży (kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia.

Opłata w wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy, oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę ustala się w wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł.

Przedsiębiorca jest obowiązany do wniesienia opłaty przed wydaniem zezwolenia. Zgodnie z art. 261 paragraf 2 kodeksu postępowania administracyjnego niedokonanie opłaty w wyznaczonym przez Marszałka Województwa terminie skutkować będzie zwrotem wniosku.

Inne opłaty:

·          za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększającej ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach - opłata wynosi 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania,

·          za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach - opłata wynosi 200 zł,

·          za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo - opłata wynosi 1.000 zł,

·          za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa - opłata wynosi 1.000 zł,

·          za wydanie duplikatu zezwolenia - opłata wynosi 50 zł,

Opłaty za zezwolenia, decyzje wprowadzające w zezwoleniach zmiany oraz duplikaty zezwoleń należy dokonać na rachunek:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14

50-411 Wrocław

UWAGA!!! Nowy rachunek obowiązujący od dnia 15 lutego 2019r.

Santander Bank Polska S.A.
 

89 1090 2398 0000 0001 4176 6293

i zaznaczyć, iż jest to opłata za zezwolenie na hurtowy obrót napojami alkoholowymi (piwem, winem – w zależności od rodzaju zezwolenia) oraz podać nazwę przedsiębiorcy.

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na obrót hurtowy następującymi rodzajami napojów alkoholowych:
- o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem,
- o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.

Zezwolenia wydaje się na czas nie dłuższy niż 2 lata.

Wnioski i dokumenty proszę wysyłać z minimum 1-miesięcznym wyprzedzeniem.

Poniżej obowiązek informacyjny do wypełnienia wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dotyczy to również wspólników spółki cywilnej:

 Obowiązek informacyjny dot. danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych).

 

Warunki wykonywania działalności na podstawie zezwolenia (art. 94 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):

- sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.

 - prowadzenie obrotu hurtowego tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami skarbowymi akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów.

 - zaopatrywanie się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami.

 - posiadanie tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych, o ile przedsiębiorca z takiego magazynu korzysta.

- wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu.

- zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki lub właściwemu marszałkowi województwa zmian stanu faktycznego i prawnego przedsiębiorcy, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:???
Data publikacji:04.04.2016 12:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Sak
Data aktualizacji:28.05.2019 11:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
28.05.2019 11:55 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego -
Wykaz_przedsiebiorcow 28 05 2019.xls"

(Anna Sak)
28.05.2019 11:54 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. -
Wykaz_przedsiebiorcow 13 05 2019.xls

(Anna Sak)
13.05.2019 15:09 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. -
Wykaz_przedsiebiorcow 13 05 2019.xls"

(Anna Sak)
13.05.2019 15:09 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego -
Wykaz_przedsiebiorcow 27 03 19.xls

(Anna Sak)
27.03.2019 14:15 Edycja dokumentu (Anna Sak)
27.03.2019 14:10 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego -
Wykaz_przedsiebiorcow 27 03 19.xls"

(Anna Sak)
27.03.2019 14:03 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. -
Wykaz_przedsiebiorcow 29 01 19.xls

(Anna Sak)
13.02.2019 13:04 Edycja dokumentu (Anna Sak)
13.02.2019 13:02 Edycja dokumentu (Anna Sak)
30.01.2019 14:18 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. -
Wykaz_przedsiebiorcow 29 01 19.xls"

(Anna Sak)
30.01.2019 14:17 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego -
Wykaz_przedsiebiorcow 23 11 18.xls

(Anna Sak)
04.01.2019 14:15 Edycja dokumentu (Anna Sak)
04.01.2019 14:14 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót
hurtowy napojami alkohol. powyżej 4,5% do 18% zaw. alk. z
wyjątkiem piwa - Nowy wniosek wino 2019.doc"

(Anna Sak)
04.01.2019 14:14 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót
hurtowy napojami alkohol. do 4,5% zaw. alk. oraz piwem -
Nowy wniosek piwo 2019.doc"

(Anna Sak)
03.01.2019 13:04 Usunięto załącznik Informacja o wielkości - Nr 3
Informacja o wielkości sprzedaży 2013.doc

(Anna Sak)
03.01.2019 13:03 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót
hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej
4,5% do 18% alkoholu, z wyjatkiem piwa. - Wniosek_wino
2016.doc

(Anna Sak)
03.01.2019 13:02 Edycja dokumentu (Anna Sak)
03.01.2019 13:02 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót
hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5%
alkoholu oraz piwem - Wniosek piwo 2015.doc

(Anna Sak)
03.01.2019 13:01 Edycja dokumentu (Anna Sak)
23.11.2018 08:11 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego -
Wykaz_przedsiebiorcow 23 11 18.xls"

(Anna Sak)
23.11.2018 08:10 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego. - Wykaz_przedsiebiorcow 17 09 18.xls

(Anna Sak)
23.11.2018 08:09 Edycja dokumentu (Anna Sak)
19.09.2018 08:18 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego. - Wykaz_przedsiebiorcow 17 09 18.xls"

(Anna Sak)
19.09.2018 08:17 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. -
Wykaz_przedsiebiorcow 3 07 18.xls

(Anna Sak)
19.09.2018 08:16 Edycja dokumentu (Anna Sak)
03.07.2018 10:48 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. -
Wykaz_przedsiebiorcow 3 07 18.xls"

(Anna Sak)
03.07.2018 10:47 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. -
Wykaz_przedsiebiorcow 15 05 18.xls

(Anna Sak)
03.07.2018 10:47 Edycja dokumentu (Anna Sak)
14.06.2018 10:22 Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny dot.
przetwarzania danych osob. - oświadczenie przetwarzanie
danych oraz klauzula 2018 - ostateczne.doc"

(Anna Sak)
14.06.2018 10:21 Usunięto załącznik Oświadczenie wyrażające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych)
- przetwarzanie danych 12 03 2018.doc

(Anna Sak)
14.05.2018 10:23 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. -
Wykaz_przedsiebiorcow 15 05 18.xls"

(Anna Sak)
14.05.2018 10:22 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. -
Wykaz_przedsiebiorcow 15 03 18.xls

(Anna Sak)
14.05.2018 10:22 Edycja dokumentu (Anna Sak)
15.03.2018 08:08 Dodano załącznik "Oświadczenie wyrażające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych)
- przetwarzanie danych 12 03 2018.doc"

(Anna Sak)
15.03.2018 08:08 Usunięto załącznik Oświadczenie wyrażające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych)
- przetwarzanie danych 23 08.doc

(Anna Sak)
15.03.2018 08:07 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. -
Wykaz_przedsiebiorcow 15 03 18.xls"

(Anna Sak)
15.03.2018 08:07 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. -
Wykaz_przedsiebiorcow 14 02 18.xls

(Anna Sak)
15.03.2018 08:06 Edycja dokumentu (Anna Sak)
23.02.2018 09:41 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. -
Wykaz_przedsiebiorcow 14 02 18.xls"

(Anna Sak)
23.02.2018 09:37 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. -
Wykaz_przedsiebiorcow 20 12 17.xls

(Anna Sak)
23.02.2018 09:37 Edycja dokumentu (Anna Sak)
20.12.2017 10:23 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. -
Wykaz_przedsiebiorcow 20 12 17.xls"

(Anna Sak)
20.12.2017 10:23 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. -
Wykaz_przedsiebiorcow 23 11 17.xls

(Anna Sak)
20.12.2017 10:22 Edycja dokumentu (Anna Sak)
23.11.2017 08:19 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
23.11.2017 08:19 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
23.11.2017 08:19 Edycja dokumentu (Anna Sak)
13.10.2017 10:05 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
13.10.2017 10:04 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
13.10.2017 10:04 Edycja dokumentu (Anna Sak)
08.09.2017 10:43 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
08.09.2017 10:42 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
08.09.2017 10:42 Edycja dokumentu (Anna Sak)
26.07.2017 12:02 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
26.07.2017 12:02 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
26.07.2017 11:38 Edycja dokumentu (Anna Sak)
28.06.2017 13:09 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
28.06.2017 13:09 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
28.06.2017 13:08 Edycja dokumentu (Anna Sak)
23.06.2017 10:26 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
23.06.2017 10:25 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
23.06.2017 10:25 Edycja dokumentu (Anna Sak)
16.05.2017 12:24 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
16.05.2017 12:23 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
16.05.2017 12:23 Edycja dokumentu (Anna Sak)
05.04.2017 14:14 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
05.04.2017 14:13 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
05.04.2017 14:13 Edycja dokumentu (Anna Sak)
08.03.2017 07:18 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
08.03.2017 07:18 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
08.03.2017 07:18 Edycja dokumentu (Anna Sak)
02.02.2017 11:02 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
02.02.2017 11:00 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
02.02.2017 11:00 Edycja dokumentu (Anna Sak)
14.12.2016 12:24 Dodano załącznik "Oświadczenie wyrażające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych)"

(Anna Sak)
14.12.2016 12:24 Usunięto załącznik Oświadczenie wyrażające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych)

(Anna Sak)
14.12.2016 12:22 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
14.12.2016 12:21 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
14.12.2016 12:21 Edycja dokumentu (Anna Sak)
10.11.2016 09:58 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
10.11.2016 09:58 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj.Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
10.11.2016 09:57 Edycja dokumentu (Anna Sak)
23.09.2016 10:18 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj.Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
23.09.2016 09:57 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
23.09.2016 09:57 Edycja dokumentu (Anna Sak)
09.08.2016 11:43 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
09.08.2016 11:43 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
09.08.2016 11:41 Edycja dokumentu (Anna Sak)
05.07.2016 11:54 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
05.07.2016 11:53 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
05.07.2016 11:52 Edycja dokumentu (Anna Sak)
21.06.2016 11:46 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
21.06.2016 11:45 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

(Anna Sak)
21.06.2016 11:44 Edycja dokumentu (Anna Sak)
21.06.2016 11:43 Edycja dokumentu (Anna Sak)
04.04.2016 12:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
04.04.2016 12:27 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu"

(Agnieszka Bendyk)
04.04.2016 12:26 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

(Agnieszka Bendyk)
04.04.2016 12:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
31.03.2016 10:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
31.03.2016 09:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
25.02.2016 12:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
25.02.2016 12:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
25.02.2016 12:30 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu"

(Agnieszka Bendyk)
25.02.2016 12:27 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

(Agnieszka Bendyk)
02.02.2016 10:38 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
02.02.2016 10:37 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót
hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej
4,5% do 18% alkoholu, z wyjatkiem piwa.

(Agnieszka Bendyk)
02.02.2016 10:37 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót
hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej
4,5% do 18% alkoholu, z wyjatkiem piwa."

(Agnieszka Bendyk)
18.01.2016 10:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
18.01.2016 10:20 Dodano załącznik "Oświadczenie wyrażające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych)"

(Agnieszka Bendyk)
18.01.2016 10:19 Usunięto załącznik Oświadczenie wyrażające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych)

(Agnieszka Bendyk)
12.01.2016 12:56 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu"

(Agnieszka Bendyk)
12.01.2016 12:55 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

(Agnieszka Bendyk)
12.01.2016 12:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
01.12.2015 12:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
17.09.2015 10:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
28.07.2015 13:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
28.07.2015 13:21 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu"

(Agnieszka Bendyk)
28.07.2015 13:21 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

(Agnieszka Bendyk)
28.07.2015 13:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
08.06.2015 12:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
08.06.2015 12:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
08.06.2015 12:17 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót
hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej
4,5% do 18% alkoholu, z wyjatkiem piwa."

(Agnieszka Bendyk)
08.06.2015 12:17 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót
hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5%
alkoholu oraz piwem"

(Agnieszka Bendyk)
08.06.2015 12:08 Usunięto załącznik zał. 4 oświadczenie o wartości
sprzedaży - wino

(Agnieszka Bendyk)
08.06.2015 12:08 Usunięto załącznik zał. 3 oświadczenie o wartości
sprzedaży - piwo

(Agnieszka Bendyk)
08.06.2015 12:08 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót
hurtowy napojami alkohol. powyżej 4,5% do 18% zaw. alk. z
wyjątkiem piwa

(Agnieszka Bendyk)
08.06.2015 11:47 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót
hurtowy napojami alkohol. do 4,5% zaw. alk. oraz piwem

(Agnieszka Bendyk)
08.06.2015 11:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
08.06.2015 11:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
03.04.2015 09:34 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
03.04.2015 09:33 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

(Agnieszka Bendyk)
03.04.2015 09:33 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu"

(Agnieszka Bendyk)
03.04.2015 09:31 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
09.02.2015 13:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
09.02.2015 13:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
09.02.2015 13:05 Dodano załącznik "wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu"

(Agnieszka Bendyk)
09.02.2015 13:04 Usunięto załącznik wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

(Agnieszka Bendyk)
09.02.2015 13:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
24.10.2014 10:24 Dodano załącznik "wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu"

(Ewa Skaradzińska)
24.10.2014 10:23 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

(Ewa Skaradzińska)
24.10.2014 10:22 Edycja dokumentu (Ewa Skaradzińska)
23.10.2014 13:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
23.10.2014 13:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
23.10.2014 13:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
23.10.2014 13:53 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu"

(Agnieszka Bendyk)
23.10.2014 13:49 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi

(Agnieszka Bendyk)
02.10.2014 12:50 Edycja dokumentu (Ewa Skaradzińska)
02.10.2014 12:47 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi "

(Ewa Skaradzińska)
02.10.2014 12:43 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

(Ewa Skaradzińska)
22.09.2014 11:55 Edycja dokumentu (Ewa Skaradzińska)
22.09.2014 11:52 Dodano załącznik "wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu "

(Ewa Skaradzińska)
22.09.2014 11:43 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Ewa Skaradzińska)
18.09.2014 12:37 Edycja dokumentu (Ewa Skaradzińska)
18.09.2014 12:31 Edycja dokumentu (Ewa Skaradzińska)
24.07.2014 13:19 Edycja dokumentu (Anna Sak)
24.07.2014 11:40 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
24.07.2014 11:39 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
24.07.2014 11:39 Edycja dokumentu (Anna Sak)
03.07.2014 09:04 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
03.07.2014 09:04 Edycja dokumentu (Anna Sak)
03.07.2014 09:03 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
26.05.2014 09:49 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
26.05.2014 09:49 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
26.05.2014 09:48 Edycja dokumentu (Anna Sak)
16.04.2014 11:40 Usunięto załącznik Oświadczenie wyrażające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych)

(Anna Sak)
16.04.2014 11:40 Dodano załącznik "Oświadczenie wyrażające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych)"

(Anna Sak)
16.04.2014 11:38 Usunięto załącznik 4. Oświadczenie o wartości
sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o zawartości
powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa

(Anna Sak)
16.04.2014 11:37 Dodano załącznik "zał. 4 oświadczenie o wartości
sprzedaży - wino"

(Anna Sak)
16.04.2014 11:37 Dodano załącznik "zał. 3 oświadczenie o wartości
sprzedaży - piwo"

(Anna Sak)
16.04.2014 11:35 Usunięto załącznik 3. Oświadczenie o wartości
sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o zawartości do
4,5% alkoholu oraz piwa

(Anna Sak)
16.04.2014 11:09 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
16.04.2014 11:08 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
16.04.2014 11:08 Edycja dokumentu (Anna Sak)
26.03.2014 13:39 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
26.03.2014 13:32 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
26.03.2014 13:31 Edycja dokumentu (Anna Sak)
26.02.2014 08:09 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
26.02.2014 08:08 Edycja dokumentu (Anna Sak)
26.02.2014 08:08 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
21.02.2014 12:41 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
21.02.2014 12:41 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia.

(Anna Sak)
21.02.2014 12:40 Edycja dokumentu (Anna Sak)
05.02.2014 14:05 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia."

(Anna Sak)
05.02.2014 14:05 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj.Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
05.02.2014 14:04 Edycja dokumentu (Anna Sak)
03.02.2014 14:09 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj.Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
03.02.2014 14:08 Edycja dokumentu (Anna Sak)
03.02.2014 14:08 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj.Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
20.12.2013 10:00 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj.Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
20.12.2013 09:59 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
20.12.2013 09:59 Edycja dokumentu (Anna Sak)
28.11.2013 14:25 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
28.11.2013 14:24 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
28.11.2013 14:24 Edycja dokumentu (Anna Sak)
05.11.2013 10:40 Usunięto załącznik 7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego stan na 3.10.2013r.

(Anna Sak)
05.11.2013 10:39 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
05.11.2013 10:38 Edycja dokumentu (Anna Sak)
02.10.2013 14:13 Dodano załącznik "7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego stan na 3.10.2013r. "

(Anna Sak)
02.10.2013 14:12 Usunięto załącznik 7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego

(Anna Sak)
02.10.2013 14:11 Edycja dokumentu (Anna Sak)
04.09.2013 12:58 Dodano załącznik "7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego "

(Anna Sak)
04.09.2013 12:57 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego
stan na 13.06.2013r.

(Anna Sak)
04.09.2013 12:56 Edycja dokumentu (Anna Sak)
12.08.2013 12:19 Dodano załącznik "Informacja o wielkości "
(Anna Sak)
12.08.2013 12:19 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót
hurtowy napojami alkohol. powyżej 4,5% do 18% zaw. alk. z
wyjątkiem piwa"

(Anna Sak)
12.08.2013 12:19 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót
hurtowy napojami alkohol. do 4,5% zaw. alk. oraz piwem"

(Anna Sak)
12.08.2013 12:17 Usunięto załącznik 5. Informacja o wielkości sprzedaży
w ............ r. napojów alkoholowych do 4,5% zawartości
alkoholu oraz piwa i powyżej 4,5% do 18% zawartości
alkoholu bez piwa (w tyś. hl.)

(Anna Sak)
12.08.2013 12:17 Usunięto załącznik 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na
prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, bez piwa.

(Anna Sak)
12.08.2013 12:15 Usunięto załącznik 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na
prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi
do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwem.

(Anna Sak)
12.08.2013 12:14 Edycja dokumentu (Anna Sak)
12.08.2013 12:12 zmiana warunków zgodnie z nowym rozporządzeniem
(Anna Sak)
09.07.2013 11:48 Edycja dokumentu (Anna Sak)
08.07.2013 11:34 Dodano załącznik "Oświadczenie wyrażające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych)"

(Anna Sak)
08.07.2013 11:33 Usunięto załącznik 6. Oświadczenie wyrażające zgodę
na przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób
prawnych)

(Anna Sak)
13.06.2013 08:46 Edycja dokumentu (Anna Sak)
13.06.2013 08:44 Usunięto załącznik 7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego stan na 09.05.2013r.

(Anna Sak)
13.06.2013 08:44 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego
stan na 13.06.2013r."

(Anna Sak)
09.05.2013 13:42 Dodano załącznik "7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego stan na 09.05.2013r. "

(Anna Sak)
09.05.2013 13:42 Usunięto załącznik 7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego stan na 01.03.2013r.

(Anna Sak)
09.05.2013 13:41 Edycja dokumentu (Anna Sak)
01.03.2013 12:43 Dodano załącznik "7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego stan na 01.03.2013r. "

(Anna Sak)
01.03.2013 12:42 Usunięto załącznik 7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka.

(Anna Sak)
01.03.2013 12:41 Edycja dokumentu (Anna Sak)
01.03.2013 12:40 Edycja dokumentu (Anna Sak)
04.01.2013 10:58 Dodano załącznik "7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka."

(Anna Sak)
04.01.2013 10:57 Usunięto załącznik 7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
04.01.2013 10:56 Edycja dokumentu (Anna Sak)
30.10.2012 10:48 Edycja dokumentu (Anna Sak)
30.10.2012 10:47 Dodano załącznik "7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
30.10.2012 10:46 Usunięto załącznik 7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego stan na 07.09.2012r.

(Anna Sak)
06.09.2012 09:02 Aktualizacja załącznika nr 7. (Anna Sak)
06.09.2012 08:59 Dodano załącznik "7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego stan na 07.09.2012r. "

(Anna Sak)
06.09.2012 08:58 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia.

(Anna Sak)
16.07.2012 13:12 Edycja dokumentu (Anna Sak)
16.07.2012 13:11 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia."

(Anna Sak)
16.07.2012 13:10 Usunięto załącznik 7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia.

(Anna Sak)
30.05.2012 12:44 aktualizacja załącznika (Anna Sak)
30.05.2012 12:43 Dodano załącznik "7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia."

(Anna Sak)
30.05.2012 12:42 Edycja dokumentu (Anna Sak)
30.05.2012 12:41 Usunięto załącznik 7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego stan na 23.03.2012r.

(Anna Sak)
26.03.2012 12:46 zmiana zał. nr 7 (Anna Sak)
26.03.2012 12:45 Dodano załącznik "7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego stan na 23.03.2012r."

(Anna Sak)
26.03.2012 12:43 Usunięto załącznik 7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego

(Anna Sak)
17.02.2012 12:48 Edycja dokumentu (Anna Sak)
17.02.2012 12:36 Dodano załącznik "7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego "

(Anna Sak)
17.02.2012 12:35 Zmieniono tytuł załącznika z "Oświadczenie wyrażające
zgodę na przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób
prawnych)" na "6. Oświadczenie wyrażające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych)"

(Anna Sak)
17.02.2012 12:35 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Informacja o wielkości sprzedaży w
............ r. napojów alkoholowych do 4,5% zawartości
alkoholu oraz piwa i powyżej 4,5% do 18% zawartości
alkoholu bez piwa (w tyś. hl.)" na "5. Informacja o
wielkości sprzedaży w ............ r. napojów
alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa i
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu bez piwa (w tyś.
hl.)"

(Anna Sak)
17.02.2012 12:34 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Oświadczenie o wartości sprzedaży
hurtowej napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5%
do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa" na "4. Oświadczenie o
wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o
zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa"

(Anna Sak)
17.02.2012 12:33 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Oświadczenie o wartości sprzedaży
hurtowej napojów alkoholowych o zawartości do 4,5%
alkoholu oraz piwa" na "3. Oświadczenie o wartości
sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o zawartości do
4,5% alkoholu oraz piwa"

(Anna Sak)
17.02.2012 12:33 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie
w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 4,5%
do 18% zawartości alkoholu, bez piwa." na "2. Wniosek o
wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego
napojami alkoholowymi powyżej 4,5% do 18% zawartości
alkoholu, bez piwa."

(Anna Sak)
17.02.2012 12:32 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie
w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 4,5%
zawartości alkoholu oraz piwem. " na "1. Wniosek o wydanie
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwem. "

(Anna Sak)
17.02.2012 12:30 Edycja dokumentu (Anna Sak)
17.02.2012 12:27 Dodano załącznik "Oświadczenie wyrażające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych)"

(Anna Sak)
17.02.2012 12:23 Edycja dokumentu (Anna Sak)
17.02.2012 12:23 Usunięto załącznik Spis przedsiębiorców - 07.12.2011r.
(Anna Sak)
07.12.2011 11:33 Edycja dokumentu (Anna Sak)
07.12.2011 11:29 nowy aktualny załącznik (Anna Sak)
07.12.2011 11:29 Dodano załącznik "Spis przedsiębiorców - 07.12.2011r."
(Anna Sak)
07.12.2011 11:27 Usunięto załącznik Spis przedsiębiorców
(Anna Sak)
06.05.2011 12:13 Edycja dokumentu (Anna Sak)
06.05.2011 12:12 Dodano załącznik "Spis przedsiębiorców"
(Anna Sak)
10.11.2010 08:56 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
18.06.2010 13:06 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
05.05.2010 09:32 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
08.02.2010 13:34 zmiana nr tel. i adresu (Anna Sak)
20.08.2009 12:16 nowy nr pokoju -sekretariat Departamentu (Anna Sak)
16.01.2009 10:56 dodano załączniki (Anna Sak)
16.01.2009 10:28 Utworzenie dokumentuo dotyczący zezwoleń
(Anna Sak)
16.01.2009 09:56 Dodano załącznik "Informacja o wielkości sprzedaży w
............ r. napojów alkoholowych do 4,5% zawartości
alkoholu oraz piwa i powyżej 4,5% do 18% zawartości
alkoholu bez piwa (w tyś. hl.)"

(Anna Sak)
16.01.2009 09:56 Dodano załącznik "Oświadczenie o wartości sprzedaży
hurtowej napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5%
do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa"

(Anna Sak)