Biuletyn Informacji Publicznej - <!--nazwa_podmiotu-->
  Menu przedmiotowe
  Zdrowie / Profilaktyka Uzależnień /  Zezwolenia
Tytuł dokumentu: Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Data publikacji: 16.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu: DZ-Z
Typ dokumentu: Informacja

 WYDAWANIE ZEZWOLEŃ

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

I piętro, sektor F

pokój 404

tel. 071 770 42 98

Osoba wskazana do kontaktu: Patrycja Laskowska w zastępstwie za Annę Sak

Strona internetowa: www.profilaktyka.umwd.pl

 

PODSTAWA PRAWNA

Marszałek Województwa wydaje zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi  o zawartości do 18% alkoholu na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2012 rok, poz. 1356 ze zm.).

 

Wnioski o udzielenie zezwoleń należy wysyłać pocztą pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław z dopiskiem Dział Profilaktyki Uzależnień lub składać w:

 • filii Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (p. 219, I piętro) ul. Ostrowskiego 7,
 • sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa pok. 407 (I p.) przy ul. Ostrowskiego 7  we Wrocławiu. Przed złożeniem wniosku można zweryfikować dokumenty w siedzibie Działu Profilaktyki Uzależnień, przy ul. Ostrowskiego 7 Wrocław, pok. 404, I piętro, sektor F.

 

Wniosek winien być złożony zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki  z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków  o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. U. z 2013r. poz. 851).

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi należy dołączyć następujące dokumenty:

 

 1. umowę spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi,
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do użytkowania magazynu (umowa najmu, podnajmu
  w przypadku wynajmującego lub akt notarialny opatrzony datą wystawienia nie dłuższą niż 2 lata od dnia wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia bądź wypis z księgi wieczystej),
 3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010r., Nr 136, poz.914 z późn. zm.) albo zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów,o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 tej ustawy,
 4. zaświadczenie urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinię odnośnie możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu,
 5. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane,
 6. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 7. oświadczenia o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym*:

           a) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa                                  

           b) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa,

   8.   dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

 

*)Wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju tych napojów. Oświadczenia nie składają przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi.

 

Wysokość opłaty zależy od wartości sprzedaży

(kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia.

Opłata w wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy, oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł.
W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę ustala się w wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim,
z zaokrągleniem do 100 zł.

 

Inne opłaty:

 • za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększającej ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach - opłata wynosi 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania,
 • za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach - opłata wynosi 200 zł,
 • za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo - opłata wynosi 1.000 zł,
 • za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa - opłata wynosi 1.000 zł,
 • za wydanie duplikatu zezwolenia - opłata wynosi 50 zł,

Opłaty za zezwolenia, decyzje wprowadzające w zezwoleniach zmiany oraz duplikaty zezwoleń należy dokonać na rachunek:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14

50-411 Wrocław

Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział Wrocław

53 10902398 0000 0006 0801 5968

 

i zaznaczyć, iż jest to opłata za zezwolenie na hurtowy obrót napojami alkoholowymi (piwem, winem –
w zależności od rodzaju zezwolenia).

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na obrót hurtowy następującymi rodzajami napojów alkoholowych:

 • o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem,
 • o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.

Zezwolenia wydaje się na czas nie dłuższy niż 2 lata.

 

Wnioski i dokumenty (spełniające wymagania określone ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki) proszę wysyłać
z minimum 1-miesięcznym wyprzedzeniem.

Po przesłaniu wymaganych dokumentów, zezwolenia zostaną wysłane pocztą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu ostatniego z wymaganych dokumentów. 

 

UWAGA!

Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych wypełniają tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą odnosi się to również do wspólników spółki cywilnej - nie dotyczy osób prawnych.

 

Warunki wykonywania działalności na podstawie zezwolenia (art. 9 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):

 1. przekazywanie organowi zezwalającemu informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych. Należy ją składać (corocznie) w terminie do 31 stycznia - za rok poprzedni.
 2. sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.
 3. prowadzenie obrotu hurtowego tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami skarbowymi akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów.
 4. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz
  u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami.
 5. posiadanie tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych.
 6. niezaleganie przez przedsiębiorcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych oraz wynikających
   z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 7. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu.
 8. zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki lub właściwemu marszałkowi województwa zmian stanu faktycznego i prawnego przedsiębiorcy, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
 9. przestrzeganie innych warunków określonych przepisami prawa.

 

Definicje:

Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - (kwota brutto) (art. 2 1 pkt 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Obrót hurtowy napojami alkoholowymi - zakup napojów alkoholowych w celu dalszej ich odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia (art. 2 1 pkt 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

 

Ponadto:

W załączeniu wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu ( w podziale na napoje alkoholowe:  o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo oraz o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa) - stan na dzień 03.04.2015r.


   

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkohol.
do 4,5% zaw. alk. oraz piwem
  Nowy wniosek - piwo 2013.doc
(27 KB)

Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkohol.
powyżej 4,5% do 18% zaw. alk. z wyjątkiem piwa
  Nowy wniosek - wino 2013.doc
(26.5 KB)

zał. 3 oświadczenie o wartości sprzedaży - piwo
  zał. 4 oświadczenie o wartości piwo.doc
(23.5 KB)

zał. 4 oświadczenie o wartości sprzedaży - wino
  zał. 5 oświadczenie o wartości wino.doc
(23.5 KB)

Informacja o wielkości
  Nr 3 Informacja o wielkości sprzedaży 2013.doc
(30.5 KB)

Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych
osobowych (nie dotyczy osób prawnych)
  Nr 6 oswiadczenie przetwarzanie danych osobowych.doc
(29 KB)

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie
w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 18%
zawartości alkoholu
  Wykaz_przedsiebiorcow_03_04_2015.xls
(51.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Anna Sak
Osoba wprowadzająca dokument Anna Sak

 Rejestr zmian dokumentu
03.04.2015 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia