wersja do wydruku ??? 04.04.2016 12:10

Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ

 

ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław

III piętro,

pokój 322

tel. 071 770 42 98

Osoba wskazana do kontaktu: Anna Sak

Strona internetowa: www.profilaktyka.umwd.pl

 

PODSTAWA PRAWNA

Marszałek Województwa wydaje zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi  o zawartości do 18% alkoholu na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wnioski o udzielenie zezwoleń należy wysyłać pocztą pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław z dopiskiem Dział Profilaktyki Uzależnień lub składać w:

 • filii Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu,
 • sekretariacie Departamentu Zdrowia pok. 301 (III p.) przy ul. Walońskiej 3-5 we Wrocławiu.

 

Wniosek winien być złożony zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki  z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków  o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz wzorów tych wniosków (Dz. U. z 2015r. poz. 739) .

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi należy dołączyć następujące dokumenty * :

 

 1. umowę spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi,
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych (umowa najmu, podnajmu w przypadku wynajmującego lub akt notarialny opatrzony datą wystawienia nie dłuższą niż 2 lata od dnia wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia bądź wypis z księgi wieczystej),
 3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015r. poz.594) albo zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów,o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 tej ustawy,
 4. zaświadczenie urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinię odnośnie możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu,
 5. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane,
 6. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub zaświadczenie, że nalezności z tytułu składek o odroczonym terminie płatności lub rozłożone na raty są realizowane,
 7. dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia,
 8. oświadczenie o rozpoczęciu działalności obrotu hurtowego napojami alkoholowymi po raz pierwszy **.

*) Wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych (którą od dnia 01 czerwca 2015r. wpisuje się we wnioskach) należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju tych napojów. Oświadczenia nie składają przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi.

**) Oświadczenie składają przedsiebiorcy, którzy po raz pierwszy występują o wydanie zezwolenia.

Wysokość opłaty zależy od wartości sprzedaży

(kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia.

Opłata w wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy, oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł.
W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę ustala się w wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł.

 

Inne opłaty:

 • za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększającej ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach - opłata wynosi 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania,
 • za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach - opłata wynosi 200 zł,
 • za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo - opłata wynosi 1.000 zł,
 • za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa - opłata wynosi 1.000 zł,
 • za wydanie duplikatu zezwolenia - opłata wynosi 50 zł,

Opłaty za zezwolenia, decyzje wprowadzające w zezwoleniach zmiany oraz duplikaty zezwoleń należy dokonać na rachunek:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14

50-411 Wrocław

Getin Noble Bank S.A.

37 1560 0013 2051 9462 9000 0002

i zaznaczyć, iż jest to opłata za zezwolenie na hurtowy obrót napojami alkoholowymi (piwem, winem – w zależności od rodzaju zezwolenia) oraz podać nazwę przedsiębiorcy.

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na obrót hurtowy następującymi rodzajami napojów alkoholowych:

 • o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem,
 • o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.

Zezwolenia wydaje się na czas nie dłuższy niż 2 lata.

 

Wnioski i dokumenty (spełniające wymagania określone ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki) proszę wysyłać z minimum 1-miesięcznym wyprzedzeniem.

 

UWAGA!

Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych wypełniają tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą odnosi się to również do wspólników spółki cywilnej - nie dotyczy osób prawnych.

 

Warunki wykonywania działalności na podstawie zezwolenia (art. 9 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):

 1. przekazywanie organowi zezwalającemu informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych. Należy ją składać (corocznie) w terminie do 31 stycznia - za rok poprzedni.
 2. sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.
 3. prowadzenie obrotu hurtowego tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami skarbowymi akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów.
 4. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami.
 5. posiadanie tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych.
 6. niezaleganie przez przedsiębiorcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych oraz wynikających z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 7. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu.
 8. zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki lub właściwemu marszałkowi województwa zmian stanu faktycznego i prawnego przedsiębiorcy, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
 9. przestrzeganie innych warunków określonych przepisami prawa.

 

Definicje:

Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - (kwota brutto) (art. 2 1 pkt 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Obrót hurtowy napojami alkoholowymi - zakup napojów alkoholowych w celu dalszej ich odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia (art. 2 1 pkt 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

 

Ponadto:

W załączeniu wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu ( w podziale na napoje alkoholowe:  o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo oraz o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa) - stan na dzień 23.11.2018r.


 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:???
Data publikacji:04.04.2016 12:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Sak
Data aktualizacji:23.11.2018 08:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
23.11.2018 08:11 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego -
Wykaz_przedsiebiorcow 23 11 18.xls"

(Anna Sak)
23.11.2018 08:10 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego. - Wykaz_przedsiebiorcow 17 09 18.xls

(Anna Sak)
23.11.2018 08:09 Edycja dokumentu (Anna Sak)
19.09.2018 08:18 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego. - Wykaz_przedsiebiorcow 17 09 18.xls"

(Anna Sak)
19.09.2018 08:17 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. -
Wykaz_przedsiebiorcow 3 07 18.xls

(Anna Sak)
19.09.2018 08:16 Edycja dokumentu (Anna Sak)
03.07.2018 10:48 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. -
Wykaz_przedsiebiorcow 3 07 18.xls"

(Anna Sak)
03.07.2018 10:47 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. -
Wykaz_przedsiebiorcow 15 05 18.xls

(Anna Sak)
03.07.2018 10:47 Edycja dokumentu (Anna Sak)
14.06.2018 10:22 Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny dot.
przetwarzania danych osob. - oświadczenie przetwarzanie
danych oraz klauzula 2018 - ostateczne.doc"

(Anna Sak)
14.06.2018 10:21 Usunięto załącznik Oświadczenie wyrażające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych)
- przetwarzanie danych 12 03 2018.doc

(Anna Sak)
14.05.2018 10:23 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. -
Wykaz_przedsiebiorcow 15 05 18.xls"

(Anna Sak)
14.05.2018 10:22 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. -
Wykaz_przedsiebiorcow 15 03 18.xls

(Anna Sak)
14.05.2018 10:22 Edycja dokumentu (Anna Sak)
15.03.2018 08:08 Dodano załącznik "Oświadczenie wyrażające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych)
- przetwarzanie danych 12 03 2018.doc"

(Anna Sak)
15.03.2018 08:08 Usunięto załącznik Oświadczenie wyrażające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych)
- przetwarzanie danych 23 08.doc

(Anna Sak)
15.03.2018 08:07 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. -
Wykaz_przedsiebiorcow 15 03 18.xls"

(Anna Sak)
15.03.2018 08:07 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. -
Wykaz_przedsiebiorcow 14 02 18.xls

(Anna Sak)
15.03.2018 08:06 Edycja dokumentu (Anna Sak)
23.02.2018 09:41 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. -
Wykaz_przedsiebiorcow 14 02 18.xls"

(Anna Sak)
23.02.2018 09:37 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. -
Wykaz_przedsiebiorcow 20 12 17.xls

(Anna Sak)
23.02.2018 09:37 Edycja dokumentu (Anna Sak)
20.12.2017 10:23 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. -
Wykaz_przedsiebiorcow 20 12 17.xls"

(Anna Sak)
20.12.2017 10:23 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego. -
Wykaz_przedsiebiorcow 23 11 17.xls

(Anna Sak)
20.12.2017 10:22 Edycja dokumentu (Anna Sak)
23.11.2017 08:19 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
23.11.2017 08:19 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
23.11.2017 08:19 Edycja dokumentu (Anna Sak)
13.10.2017 10:05 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
13.10.2017 10:04 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
13.10.2017 10:04 Edycja dokumentu (Anna Sak)
08.09.2017 10:43 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
08.09.2017 10:42 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
08.09.2017 10:42 Edycja dokumentu (Anna Sak)
26.07.2017 12:02 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
26.07.2017 12:02 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
26.07.2017 11:38 Edycja dokumentu (Anna Sak)
28.06.2017 13:09 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
28.06.2017 13:09 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
28.06.2017 13:08 Edycja dokumentu (Anna Sak)
23.06.2017 10:26 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
23.06.2017 10:25 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
23.06.2017 10:25 Edycja dokumentu (Anna Sak)
16.05.2017 12:24 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
16.05.2017 12:23 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
16.05.2017 12:23 Edycja dokumentu (Anna Sak)
05.04.2017 14:14 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
05.04.2017 14:13 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
05.04.2017 14:13 Edycja dokumentu (Anna Sak)
08.03.2017 07:18 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
08.03.2017 07:18 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
08.03.2017 07:18 Edycja dokumentu (Anna Sak)
02.02.2017 11:02 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
02.02.2017 11:00 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
02.02.2017 11:00 Edycja dokumentu (Anna Sak)
14.12.2016 12:24 Dodano załącznik "Oświadczenie wyrażające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych)"

(Anna Sak)
14.12.2016 12:24 Usunięto załącznik Oświadczenie wyrażające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych)

(Anna Sak)
14.12.2016 12:22 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
14.12.2016 12:21 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
14.12.2016 12:21 Edycja dokumentu (Anna Sak)
10.11.2016 09:58 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
10.11.2016 09:58 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj.Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
10.11.2016 09:57 Edycja dokumentu (Anna Sak)
23.09.2016 10:18 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj.Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
23.09.2016 09:57 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
23.09.2016 09:57 Edycja dokumentu (Anna Sak)
09.08.2016 11:43 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
09.08.2016 11:43 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
09.08.2016 11:41 Edycja dokumentu (Anna Sak)
05.07.2016 11:54 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
05.07.2016 11:53 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
05.07.2016 11:52 Edycja dokumentu (Anna Sak)
21.06.2016 11:46 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
21.06.2016 11:45 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

(Anna Sak)
21.06.2016 11:44 Edycja dokumentu (Anna Sak)
21.06.2016 11:43 Edycja dokumentu (Anna Sak)
04.04.2016 12:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
04.04.2016 12:27 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu"

(Agnieszka Bendyk)
04.04.2016 12:26 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

(Agnieszka Bendyk)
04.04.2016 12:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
31.03.2016 10:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
31.03.2016 09:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
25.02.2016 12:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
25.02.2016 12:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
25.02.2016 12:30 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu"

(Agnieszka Bendyk)
25.02.2016 12:27 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

(Agnieszka Bendyk)
02.02.2016 10:38 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
02.02.2016 10:37 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót
hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej
4,5% do 18% alkoholu, z wyjatkiem piwa.

(Agnieszka Bendyk)
02.02.2016 10:37 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót
hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej
4,5% do 18% alkoholu, z wyjatkiem piwa."

(Agnieszka Bendyk)
18.01.2016 10:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
18.01.2016 10:20 Dodano załącznik "Oświadczenie wyrażające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych)"

(Agnieszka Bendyk)
18.01.2016 10:19 Usunięto załącznik Oświadczenie wyrażające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych)

(Agnieszka Bendyk)
12.01.2016 12:56 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu"

(Agnieszka Bendyk)
12.01.2016 12:55 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

(Agnieszka Bendyk)
12.01.2016 12:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
01.12.2015 12:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
17.09.2015 10:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
28.07.2015 13:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
28.07.2015 13:21 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu"

(Agnieszka Bendyk)
28.07.2015 13:21 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

(Agnieszka Bendyk)
28.07.2015 13:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
08.06.2015 12:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
08.06.2015 12:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
08.06.2015 12:17 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót
hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej
4,5% do 18% alkoholu, z wyjatkiem piwa."

(Agnieszka Bendyk)
08.06.2015 12:17 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót
hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5%
alkoholu oraz piwem"

(Agnieszka Bendyk)
08.06.2015 12:08 Usunięto załącznik zał. 4 oświadczenie o wartości
sprzedaży - wino

(Agnieszka Bendyk)
08.06.2015 12:08 Usunięto załącznik zał. 3 oświadczenie o wartości
sprzedaży - piwo

(Agnieszka Bendyk)
08.06.2015 12:08 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót
hurtowy napojami alkohol. powyżej 4,5% do 18% zaw. alk. z
wyjątkiem piwa

(Agnieszka Bendyk)
08.06.2015 11:47 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót
hurtowy napojami alkohol. do 4,5% zaw. alk. oraz piwem

(Agnieszka Bendyk)
08.06.2015 11:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
08.06.2015 11:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
03.04.2015 09:34 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
03.04.2015 09:33 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

(Agnieszka Bendyk)
03.04.2015 09:33 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu"

(Agnieszka Bendyk)
03.04.2015 09:31 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
09.02.2015 13:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
09.02.2015 13:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
09.02.2015 13:05 Dodano załącznik "wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu"

(Agnieszka Bendyk)
09.02.2015 13:04 Usunięto załącznik wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

(Agnieszka Bendyk)
09.02.2015 13:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
24.10.2014 10:24 Dodano załącznik "wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu"

(Ewa Skaradzińska)
24.10.2014 10:23 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

(Ewa Skaradzińska)
24.10.2014 10:22 Edycja dokumentu (Ewa Skaradzińska)
23.10.2014 13:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
23.10.2014 13:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
23.10.2014 13:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
23.10.2014 13:53 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu"

(Agnieszka Bendyk)
23.10.2014 13:49 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi

(Agnieszka Bendyk)
02.10.2014 12:50 Edycja dokumentu (Ewa Skaradzińska)
02.10.2014 12:47 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi "

(Ewa Skaradzińska)
02.10.2014 12:43 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu

(Ewa Skaradzińska)
22.09.2014 11:55 Edycja dokumentu (Ewa Skaradzińska)
22.09.2014 11:52 Dodano załącznik "wykaz przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu "

(Ewa Skaradzińska)
22.09.2014 11:43 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Ewa Skaradzińska)
18.09.2014 12:37 Edycja dokumentu (Ewa Skaradzińska)
18.09.2014 12:31 Edycja dokumentu (Ewa Skaradzińska)
24.07.2014 13:19 Edycja dokumentu (Anna Sak)
24.07.2014 11:40 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
24.07.2014 11:39 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
24.07.2014 11:39 Edycja dokumentu (Anna Sak)
03.07.2014 09:04 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
03.07.2014 09:04 Edycja dokumentu (Anna Sak)
03.07.2014 09:03 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
26.05.2014 09:49 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
26.05.2014 09:49 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
26.05.2014 09:48 Edycja dokumentu (Anna Sak)
16.04.2014 11:40 Usunięto załącznik Oświadczenie wyrażające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych)

(Anna Sak)
16.04.2014 11:40 Dodano załącznik "Oświadczenie wyrażające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych)"

(Anna Sak)
16.04.2014 11:38 Usunięto załącznik 4. Oświadczenie o wartości
sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o zawartości
powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa

(Anna Sak)
16.04.2014 11:37 Dodano załącznik "zał. 4 oświadczenie o wartości
sprzedaży - wino"

(Anna Sak)
16.04.2014 11:37 Dodano załącznik "zał. 3 oświadczenie o wartości
sprzedaży - piwo"

(Anna Sak)
16.04.2014 11:35 Usunięto załącznik 3. Oświadczenie o wartości
sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o zawartości do
4,5% alkoholu oraz piwa

(Anna Sak)
16.04.2014 11:09 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
16.04.2014 11:08 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
16.04.2014 11:08 Edycja dokumentu (Anna Sak)
26.03.2014 13:39 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
26.03.2014 13:32 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
26.03.2014 13:31 Edycja dokumentu (Anna Sak)
26.02.2014 08:09 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
26.02.2014 08:08 Edycja dokumentu (Anna Sak)
26.02.2014 08:08 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
21.02.2014 12:41 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
21.02.2014 12:41 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia.

(Anna Sak)
21.02.2014 12:40 Edycja dokumentu (Anna Sak)
05.02.2014 14:05 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia."

(Anna Sak)
05.02.2014 14:05 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj.Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
05.02.2014 14:04 Edycja dokumentu (Anna Sak)
03.02.2014 14:09 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj.Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
03.02.2014 14:08 Edycja dokumentu (Anna Sak)
03.02.2014 14:08 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj.Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
20.12.2013 10:00 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj.Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
20.12.2013 09:59 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
20.12.2013 09:59 Edycja dokumentu (Anna Sak)
28.11.2013 14:25 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
28.11.2013 14:24 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
28.11.2013 14:24 Edycja dokumentu (Anna Sak)
05.11.2013 10:40 Usunięto załącznik 7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego stan na 3.10.2013r.

(Anna Sak)
05.11.2013 10:39 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Woj. Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
05.11.2013 10:38 Edycja dokumentu (Anna Sak)
02.10.2013 14:13 Dodano załącznik "7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego stan na 3.10.2013r. "

(Anna Sak)
02.10.2013 14:12 Usunięto załącznik 7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego

(Anna Sak)
02.10.2013 14:11 Edycja dokumentu (Anna Sak)
04.09.2013 12:58 Dodano załącznik "7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego "

(Anna Sak)
04.09.2013 12:57 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego
stan na 13.06.2013r.

(Anna Sak)
04.09.2013 12:56 Edycja dokumentu (Anna Sak)
12.08.2013 12:19 Dodano załącznik "Informacja o wielkości "
(Anna Sak)
12.08.2013 12:19 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót
hurtowy napojami alkohol. powyżej 4,5% do 18% zaw. alk. z
wyjątkiem piwa"

(Anna Sak)
12.08.2013 12:19 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót
hurtowy napojami alkohol. do 4,5% zaw. alk. oraz piwem"

(Anna Sak)
12.08.2013 12:17 Usunięto załącznik 5. Informacja o wielkości sprzedaży
w ............ r. napojów alkoholowych do 4,5% zawartości
alkoholu oraz piwa i powyżej 4,5% do 18% zawartości
alkoholu bez piwa (w tyś. hl.)

(Anna Sak)
12.08.2013 12:17 Usunięto załącznik 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na
prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, bez piwa.

(Anna Sak)
12.08.2013 12:15 Usunięto załącznik 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na
prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi
do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwem.

(Anna Sak)
12.08.2013 12:14 Edycja dokumentu (Anna Sak)
12.08.2013 12:12 zmiana warunków zgodnie z nowym rozporządzeniem
(Anna Sak)
09.07.2013 11:48 Edycja dokumentu (Anna Sak)
08.07.2013 11:34 Dodano załącznik "Oświadczenie wyrażające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych)"

(Anna Sak)
08.07.2013 11:33 Usunięto załącznik 6. Oświadczenie wyrażające zgodę
na przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób
prawnych)

(Anna Sak)
13.06.2013 08:46 Edycja dokumentu (Anna Sak)
13.06.2013 08:44 Usunięto załącznik 7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego stan na 09.05.2013r.

(Anna Sak)
13.06.2013 08:44 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego
stan na 13.06.2013r."

(Anna Sak)
09.05.2013 13:42 Dodano załącznik "7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego stan na 09.05.2013r. "

(Anna Sak)
09.05.2013 13:42 Usunięto załącznik 7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego stan na 01.03.2013r.

(Anna Sak)
09.05.2013 13:41 Edycja dokumentu (Anna Sak)
01.03.2013 12:43 Dodano załącznik "7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego stan na 01.03.2013r. "

(Anna Sak)
01.03.2013 12:42 Usunięto załącznik 7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka.

(Anna Sak)
01.03.2013 12:41 Edycja dokumentu (Anna Sak)
01.03.2013 12:40 Edycja dokumentu (Anna Sak)
04.01.2013 10:58 Dodano załącznik "7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka."

(Anna Sak)
04.01.2013 10:57 Usunięto załącznik 7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
04.01.2013 10:56 Edycja dokumentu (Anna Sak)
30.10.2012 10:48 Edycja dokumentu (Anna Sak)
30.10.2012 10:47 Dodano załącznik "7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
30.10.2012 10:46 Usunięto załącznik 7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego stan na 07.09.2012r.

(Anna Sak)
06.09.2012 09:02 Aktualizacja załącznika nr 7. (Anna Sak)
06.09.2012 08:59 Dodano załącznik "7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego stan na 07.09.2012r. "

(Anna Sak)
06.09.2012 08:58 Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia.

(Anna Sak)
16.07.2012 13:12 Edycja dokumentu (Anna Sak)
16.07.2012 13:11 Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających
aktualne zezwolenia."

(Anna Sak)
16.07.2012 13:10 Usunięto załącznik 7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia.

(Anna Sak)
30.05.2012 12:44 aktualizacja załącznika (Anna Sak)
30.05.2012 12:43 Dodano załącznik "7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia."

(Anna Sak)
30.05.2012 12:42 Edycja dokumentu (Anna Sak)
30.05.2012 12:41 Usunięto załącznik 7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego stan na 23.03.2012r.

(Anna Sak)
26.03.2012 12:46 zmiana zał. nr 7 (Anna Sak)
26.03.2012 12:45 Dodano załącznik "7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego stan na 23.03.2012r."

(Anna Sak)
26.03.2012 12:43 Usunięto załącznik 7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego

(Anna Sak)
17.02.2012 12:48 Edycja dokumentu (Anna Sak)
17.02.2012 12:36 Dodano załącznik "7. Wykaz przedsiębiorców
posiadających aktualne zezwolenia Marszałka Województwa
Dolnośląskiego "

(Anna Sak)
17.02.2012 12:35 Zmieniono tytuł załącznika z "Oświadczenie wyrażające
zgodę na przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób
prawnych)" na "6. Oświadczenie wyrażające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych)"

(Anna Sak)
17.02.2012 12:35 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Informacja o wielkości sprzedaży w
............ r. napojów alkoholowych do 4,5% zawartości
alkoholu oraz piwa i powyżej 4,5% do 18% zawartości
alkoholu bez piwa (w tyś. hl.)" na "5. Informacja o
wielkości sprzedaży w ............ r. napojów
alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa i
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu bez piwa (w tyś.
hl.)"

(Anna Sak)
17.02.2012 12:34 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Oświadczenie o wartości sprzedaży
hurtowej napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5%
do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa" na "4. Oświadczenie o
wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o
zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa"

(Anna Sak)
17.02.2012 12:33 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Oświadczenie o wartości sprzedaży
hurtowej napojów alkoholowych o zawartości do 4,5%
alkoholu oraz piwa" na "3. Oświadczenie o wartości
sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o zawartości do
4,5% alkoholu oraz piwa"

(Anna Sak)
17.02.2012 12:33 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie
w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 4,5%
do 18% zawartości alkoholu, bez piwa." na "2. Wniosek o
wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego
napojami alkoholowymi powyżej 4,5% do 18% zawartości
alkoholu, bez piwa."

(Anna Sak)
17.02.2012 12:32 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie
w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 4,5%
zawartości alkoholu oraz piwem. " na "1. Wniosek o wydanie
zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwem. "

(Anna Sak)
17.02.2012 12:30 Edycja dokumentu (Anna Sak)
17.02.2012 12:27 Dodano załącznik "Oświadczenie wyrażające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy osób prawnych)"

(Anna Sak)
17.02.2012 12:23 Edycja dokumentu (Anna Sak)
17.02.2012 12:23 Usunięto załącznik Spis przedsiębiorców - 07.12.2011r.
(Anna Sak)
07.12.2011 11:33 Edycja dokumentu (Anna Sak)
07.12.2011 11:29 nowy aktualny załącznik (Anna Sak)
07.12.2011 11:29 Dodano załącznik "Spis przedsiębiorców - 07.12.2011r."
(Anna Sak)
07.12.2011 11:27 Usunięto załącznik Spis przedsiębiorców
(Anna Sak)
06.05.2011 12:13 Edycja dokumentu (Anna Sak)
06.05.2011 12:12 Dodano załącznik "Spis przedsiębiorców"
(Anna Sak)
10.11.2010 08:56 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
18.06.2010 13:06 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
05.05.2010 09:32 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
08.02.2010 13:34 zmiana nr tel. i adresu (Anna Sak)
20.08.2009 12:16 nowy nr pokoju -sekretariat Departamentu (Anna Sak)
16.01.2009 10:56 dodano załączniki (Anna Sak)
16.01.2009 10:28 Utworzenie dokumentuo dotyczący zezwoleń
(Anna Sak)
16.01.2009 09:56 Dodano załącznik "Informacja o wielkości sprzedaży w
............ r. napojów alkoholowych do 4,5% zawartości
alkoholu oraz piwa i powyżej 4,5% do 18% zawartości
alkoholu bez piwa (w tyś. hl.)"

(Anna Sak)
16.01.2009 09:56 Dodano załącznik "Oświadczenie o wartości sprzedaży
hurtowej napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5%
do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa"

(Anna Sak)