1. Czym jest azbest?

Nazwa azbest nie określa konkretnego minerału, lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych tworzących włókna. Należą do nich:

Przyjmuje się, że azbestami są włókniste odmiany minerałów występujące w przyrodzie
w postaci wiązek włókien cechujących się dużą wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych. W przyrodzie występuje około 150 minerałów w postaci włóknistej, które w czasie procesu produkcyjnego mogą się rozdzielać na sprężyste włókna, czyli fibryle.

W ostatnich latach do szkodliwych, biologicznie czynnych minerałów oddziałujących na żywe tkanki (powodujących włóknienie płuc oraz rakotwórczych), zaliczono dodatkowo: goethyt, lepidokrokit, boehmit, brucyt, kaolinit, haloizyt, sepiolit, pałygorskit, erionit i kilka innych.

Techniczną klasyfikację azbestów oparto na długościach i średnicach wiązek włókien.
W różnych klasyfikacjach średnice agregatów uznawanych za wiązki zmieniają się znacznie; zazwyczaj są one rzędu milimetrów. Długość wiązek wynosi od dziesiętnych części milimetra do 100 mm. Azbesty poddawane obróbce mogą rozpadać się na mniejsze cząstki
(tzw. fibryle). Stwierdzono, że wymiary pojedynczych włókien po rozdrobnieniu mogą się zmieniać w bardzo szerokim zakresie: od nanometrów (nm) i mikrometrów (µm)
do milimetrów.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Azbest

2. Szkodliwość azbestu:

Narażenie na pył azbestowy może być przyczyną następujących chorób układu oddechowe-go (choroby zawodowe):

  • pylica azbestowa (azbestoza) – zwłóknienie tkanki płucnej, będące nieuleczalną chorobą zawodową występującą u osób narażonych na długotrwałe narażenie na wysokie stężenia pyłu azbestowego prowadzącą do niewydolności oddechowej,
  • łagodne zmiany opłucnowe – występują pod postacią zgrubień, blaszek lub blizn będących skutkiem zwłóknienia tkanki płucnej, rak płuca – najczęściej występujący nowotwór złośliwy powodowany przez azbest,
  • rak oskrzela, międzybłoniak opłucnej – rzadko występujący nowotwór złośliwy spowodowany długotrwałym narażeniem nawet na nie duże stężenia włókien azbestu, przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli.

Podejrzewa się, że azbest może być również przyczyną takich schorzeń jak nowotwory krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajnika, czy chłoniaki.

3. Obowiązki wykorzystującego azbest

Jak stanowi art. 162 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) – dalej POŚ – marszałek województwa prowadzi rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

Wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska jest obowiązany do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz sposobu
ich eliminowania.

Wykorzystujący wyroby zawierające azbest przedstawia wynik inwentaryzacji w „Informacji
o wyrobach zawierających azbest”, stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8
poz. 31)

Informację, o której mowa w powyżej, sporządza się w dwóch egzemplarzach:

  • jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi;
  • drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Osoby prawne przedkładają informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska marszałkowi województwa. (art. 162 ust. 3 POŚ).

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informacje o rodzaju, ilości
i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
w formie uproszczonej, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. (art. 162 ust. 4 i 5 POŚ).

Informację, o której mowa powyżej należy przedkładać właściwemu organowi corocznie
w terminie do dnia 31 stycznia
.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta okresowo przedkłada marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska  (art. 162 ust.6 POŚ). Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1450), organy gminy (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta) przedkładają marszałkowi województwa informację o której mowa powyżej, w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, według stanu na dzień 31 grudnia.

Informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest, pochodzące od osób prawnych są przez marszałka województwa gromadzone, przetwarzane i na bieżąco aktualizowane z wykorzystaniem dostępnych narzędzi informatycznych tj. Bazy Azbestowej dostępnej pod adresem: http://www.bazaazbestowa.gov.pl.

Baza Azbestowa jest prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju. Stanowi jedno z narzędzi monitorowania realizacji zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Baza Azbestowa jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpiecznego wycofywania z użytkowania wyrobów azbestowych.

Dodatkowe informacje, dotyczące zagadnień związanych z wyrobami zawierającymi azbest można uzyskać na stronie internetowej: http://www.bazaazbestowa.gov.pl/ lub na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Azbest-informacja do podmiotów prawnych

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Azbest
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Paweł Rabczuk
Data publikacji:25.02.2011 15:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Migniewicz
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Izabela Migniewicz
Data aktualizacji:04.12.2019 12:01