wersja do wydruku ??? 29.07.2008 13:29

Zadania Działu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

W Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z dniem 1 marca 2019 r., powstał Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach którego działa Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Do zadań Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami należy w szczególności:

 1. udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym realizującym zadania objęte wojewódzkimi programami dotyczącymi osób z niepełnosprawnościami;
 2. określanie potrzeb w zakresie środków finansowych na realizacje wojewódzkich programów dotyczących osób z niepełnosprawnościami;
 3. realizacja zadań w zakresie:
  1.  dofinansowania robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji;
  2. dofinansowania kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej;
  3. zlecania zadań organizacjom pozarządowym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami;
 4. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 5. opiniowanie wniosków, o wpis do rejestru ośrodków, przyjmujących grupy turnusowe;
 6. obsługa organizacyjna Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
 7. pozyskiwanie środków europejskich i krajowych na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami;
 8. przygotowanie projektów uchwał sejmiku i zarządu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami realizowanych na poziomie województwa;
 9. współudział przy ustanowieniu patronatów Marszałka Województwa w zakresie aktywizacji osób z niepełnosprawnościami;
 10. opracowanie niezbędnych dokumentów w zakresie planowania i realizacji budżetu dotyczących zadań Wydziału;
 11. prowadzenie portalu internetowego Wydziału;
 12. współdziałanie z właściwą do spraw osób z niepełnosprawnościami Komisją Sejmiku Województwa;
 13. inicjowanie, koordynowanie i realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w odpowiednich programach i dokumentach strategicznych Województwa;
 14. przygotowanie zapotrzebowania na środki PFRON i sporządzanie rozliczeń środków;
 15. wydawanie dyspozycji wypłaty dofinansowania w zakresie realizowanych umów;
 16. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań;
 17. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie aktywizacji       zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Wcześniej, w ramach struktury Urzędu do 28 lutego 2019 r., działał Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych. Powstanie Wydziału było związane z obowiązującą od dnia 1 lutego 2003 r. zmianą  ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wynikających z tej nowelizacji nowych zadań nałożonych na samorząd województwa.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Działu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:???
Data publikacji:29.07.2008 13:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Jędryczka
Data na dokumencie:25.08.2010
Informację aktualizował:Aneta Jędryczka
Data aktualizacji:03.04.2019 11:07