Joanna Nowak 24.02.2017 10:03 wersja do wydruku

Do zadań Wydziału Środowiska w szczególności należy:

 

 • Udostępnianie informacji dotyczących zadań Wydziału w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • Udostępnianie informacji o środowisku oraz wydawanie decyzji odmawiających udostępnienia informacji;
 • Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających dane o środowisku.
 1. Weryfikowanie półrocznych/rocznych wykazów przedkładanych przez podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane do ponoszenia opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza;
 2. Weryfikowanie półrocznych/rocznych wykazów przedkładanych przez podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane do ponoszenia opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków;
 3. Weryfikowanie półrocznych/rocznych wykazów przedkładanych przez podmioty korzystające ze środowiska  zobowiązanych do ponoszenia opłat za składowanie odpadów;
 4. Przeprowadzanie postępowań wyjaśniających administracyjnych wyjaśniających wobec podmiotów korzystających ze środowiska, których wykaz nasuwały zastrzeżenia organu;
 5. Przeprowadzanie postępowań wyjaśniających administracyjnych do wydania decyzji wymierzających wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat podwyższonych za korzystanie bez wymagalnego pozwolenia;
 6. Przeprowadzanie postępowań administracyjnych prowadzonych do wydania decyzji wymierzających wysokości należnych opłat z tytułu opłaty produktowej i opłaty za substancje kontrolne;
 7. Ustalenie w drodze decyzji dodatkowej opłaty produktowej w wysokości odpowiadającej  50% kwoty niewpłacanej opłaty produktowej w przypadku niewykonania decyzji określającej wysokości zaległości z tytułu opłaty produktowej;
 8. Sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz NFOŚiGW sprawozdania rocznego o wpływach z opłat produktowych wraz z odsetkami z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań i produktów;
 9. Tworzenie bazy danych o źródłach zanieczyszczeń Województwa Dolnośląskiego powiązanych bezpośrednio z oprogramowaniem liczącym i kontrolującym opłaty;
 10. Wnioskowanie do inspektora WIOŚ o przeprowadzenie kontroli poszczególnych podmiotów korzystających ze środowiska;
 11. Prowadzenie wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz sporządzanie raportu wojewódzkiego i przekazanie go ministrowi właściwemu do spraw środowiska;
 12. Udzielanie organom ochrony środowiska, służbom ochrony środowiska i gospodarki wodnej, podmiotom gospodarczym, osobom fizycznym i in. jednostkom organizacyjnym informacji, wyjaśnień w zakresie naliczania opłaty za korzystanie ze środowiska;
 13. Prowadzenie prac związanych z aktualizowaniem (co 6 lata) wojewódzkiego planu gospodarki odpadami przekładanego sejmikowi województwa dolnośląskiego oraz ministrowi środowiska;
 14. Prowadzenie prac związanych ze sporządzaniem (co 2 lata) raportu z wykonania wojewódzkiego programu ochrony środowiska przekładanego sejmikowi województwa;
 15. Opiniowanie projektów powiatowych programów ochrony środowiska;
 16. Prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego m.in. w celu gromadzenia i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska oraz dokonanie podziału i przekazania na rachunek poszczególnych funduszy;
 17. Windykacja należności z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych i za substancje kontrolne;
 18. Wydawanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty wniesionych po terminie;
 19. Wystawianie not odsetkowych, upomnień , tytułów wykonawczych;
 20. Zgłaszanie wierzytelności;
 21. Współpraca z organami podatkowymi;
 22. Współpraca z WFOŚiGW w zakresie wynikającym z ustawy Prawo ochrony środowiska;
 23. Przygotowanie sprawozdań dla NFOŚiGW w zakresie wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz redystrybucji tych wpływów;
 24. Przyjmowanie wniosków dotyczących odraczania, rozkładania na raty bądź umarzania opłaty za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami działu III ustawy Ordynacja podatkowa;
 25. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ulg dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska;
 26. Udzielanie podmiotom korzystającym ze środowiska informacji i wyjaśnień w zakresie odraczania, rozkładania na raty bądź umarzania podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z działem IV ustawy Prawo ochrony środowiska;
 27. Prowadzenie postępowań  administracyjnych w zakresie ulg (rozłożenia na raty) dotyczących opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska zgodnie z działem III ustawy Ordynacja podatkowa;
 28. Wydawanie opinii, co do zasadności udzielania wnioskowanej ulgi  tytułu należności za korzystanie ze środowiska;
 29. Przygotowanie i przekazywanie sprawozdań w zakresie udzielonej pomocy publicznej zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 30. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania pozwoleń zintegrowanych;
 31. Prowadzenie postępowań dotyczących transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do projektów polityk, strategii, planów lub programów oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 32. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji nakładających obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;
 33. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji nakładających obowiązek przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
 34. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji nakładających obowiązek prowadzenia pomiarów w przypadku przekroczenia standardów emisyjnych lub, jeśli przemawiają za tym szczególne względy ochrony środowiska;
 35. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji określających wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska;
 36. Wystąpienia do Sejmiku Województwa w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania;
 37. Wystąpienia do organów centralnych, organów administracji rządowej i administracji samorządowej w związku z prowadzonymi postępowaniami oraz opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń;
 38. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji w przedmiocie zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowisk odpadów;
 39. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami;
 40. Prowadzenie spraw związanych z pracą komisji dot. wydania świadectwa stwierdzającego kwalifikację w zakresie gospodarowania odpadami;
 41. Prowadzenie rejestru substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB);
 42. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 43. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zgłoszeń instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwoleń, z prawem wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji;
 44. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji spalania paliw, która nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
 45. Prowadzenie Rejestru Zgłoszeń Instalacji w zakresie ochrony powietrza;
 46. Prowadzenie postępowań kompensacyjnych związanych wydaniem pozwoleń  na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla instalacji nowo budowanych lub zmienianych w sposób istotny na obszarach, na których zostały przekroczone standardy jakości powietrza;
 47. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania zezwoleń uprawniających prowadzącego instalację do uczestnictwa we wspólnotowym lub krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji;
 48. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia raportów w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania emisji dwutlenu węgla;
 49. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia planów metodyki monitorowania;
 50. Wystąpienia do Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do emisji oraz Ministra Środowiska w sprawie obowiązków dla prowadzących instalacje;
 51. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;
 52. Przygotowywanie projektów uchwał sejmiku województwa w sprawach związanych z ustanowieniem obszarów ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 53. Przygotowywanie projektów uchwał sejmiku województwa w sprawie programów ochrony powietrza mających na celu osiągnięcie dopuszczalnych i docelowych poziomów substancji w powietrzu;
 54. Przygotowywanie projektów uchwał sejmiku województwa w sprawie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami  (co 5 lat), obejmujących drogi, linie kolejowe lub lotniska, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny;
 55. Opiniowanie planowanych przedsięwzięć wymagających pozwolenia zintegrowanego w ramach prowadzonych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

 

Szczegółowy zakres zadań Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, w tym Wydziału Środowiska określa Zarzadzenie Nr 86/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Wydziału Środowiska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:24.02.2017 10:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Migniewicz
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Izabela Migniewicz
Data aktualizacji:03.12.2019 10:47