Joanna Nowak 20.09.2010 08:59 wersja do wydruku

Do zadań Działu Gospodarki Odpadami należy w szczególności:
 

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania pozwoleń zintegrowanych, w tym udział w przygotowaniu treści pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami.
 2. Analiza wydanych pozwoleń zintegrowanych.
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania decyzji przenoszących prawa i obowiązki wynikające z decyzji dot. gospodarki odpadami.
 4. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania pozwoleń i zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami.
 5. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania decyzji w przedmiocie zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowisk odpadów na wniosek zarządzającego oraz z urzędu.
 6. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania decyzji w przedmiocie zamknięcia składowisk odpadów na wniosek zarządzającego oraz z urzędu.
 7. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania zezwoleń na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych.
 8. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania zezwoleń na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami.
 9. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania decyzji dotyczących odpadów wydobywczych.
 10. Wydawanie decyzji zobowiązujących posiadaczy odpadów wydobywczych do przedłożenia przeglądu programu gospodarowania odpadami wydobywczymi.
 11. Dokonywanie przeglądów programów gospodarowania odpadami wydobywczymi.
 12. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania decyzji w przedmiocie udzielenia zgody na wydobywanie odpadów.
 13. Przyjmowanie od przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu zawiadomień o zakończeniu działalności w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 14. Wydawanie uzgodnień przed wydaniem przez starostę zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcom prowadzącym punkty zbierania pojazdów.
 15. Prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów oraz przygotowanie powyższego wykazu w celu zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
 16. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania decyzji nakładających na prowadzącego instalację obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.
 17. Przyjmowanie zgłoszeń i przygotowywanie decyzji w zakresie uznania lub odmowy uznania przedmiotów lub substancji za produkty uboczne.
 18. Prowadzenie postępowań dot. zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne.
 19. Zobowiązywanie, w drodze decyzji, posiadaczy odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów do prowadzenia dodatkowych badań wpływu tych odpadów na jakość wód oraz zwiększenia częstotliwości prowadzenia wszystkich badań.
 20. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania decyzji w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwoleń i zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami za odszkodowaniem lub bez odszkodowania oraz decyzji stwierdzających wygaśnięcie ww. decyzji.
 21. Wystąpienia do organów centralnych, organów administracji rządowej i administracji samorządowej w związku z prowadzonymi postępowaniami oraz opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń.
 22. Prowadzenie spraw związanych z pracą komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzania egzaminów w zakresie gospodarki odpadami.
 23. Prowadzenie rejestru substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB).
 24. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających dane o środowisku w zakresie gospodarki odpadami.
 25. Opiniowanie planowanych przedsięwzięć wymagających pozwolenia zintegrowanego pod kątem konieczności przeprowadzenia oceny ich oddziaływania na środowisko, w ramach postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 26. Opiniowanie raportów oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć wymagających pozwolenia zintegrowanego, sporządzanych w ramach ocen oddziaływania na środowisko, stanowiące część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 27. Udostępnianie informacji o środowisku oraz wydawanie decyzji odmawiających udostępnienia informacji.
 28. Przeprowadzanie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska.
 29. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje Radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz interwencje poselskie.
   

 

Szczegółowy zakres zadań Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych >>>>

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Działu Gospodarki Odpadami
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:20.09.2010 08:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Migniewicz
Data na dokumencie:20.09.2010
Informację aktualizował:Izabela Migniewicz
Data aktualizacji:03.12.2019 10:39