wersja do wydruku Joanna Nowak 08.09.2010 10:05

Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne
Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, jest starosta,

Art. 140 ust. 2 stanowi, iż Marszałek województwa wydaje pozwolenia wodnoprawne:

 1. jeżeli szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji bądź urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
 2. o których mowa w art. 122 ust. 1, czyli:
  • szczególne korzystanie z wód;
  • regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;
  • wykonanie urządzeń wodnych;
  • rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
  • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
  • piętrzenie wody podziemnej;
  • gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
  • odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;
  • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
  • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.
  jeżeli dotyczą korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, będących przedsięwzięciem, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane;
 3. na wykonanie urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią;
 4. na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych;
 5. na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 6. o których mowa w art. 122 ust. 2;
 7. na wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów;
 8. na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w pkt 1;
 9. wszystkie, o których mowa w art. 122, czyli:
  • gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów;
  • wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót,
  • wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie
  • na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzje, o których mowa w art. 40 ust. 3 i w art. 82 ust. 3 pkt 1 wymagane dla przedsięwzięcia, jeżeli jest organem właściwym do wydania jednego z tych pozwoleń
 10. na wspólne korzystanie z wód, o którym mowa w art. 130, jeżeli jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla jednego z zakładów;
 11. W przypadku gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, pozwolenie wodnoprawne wydaje dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek. Zgodnie z art. 131 ust. 2  do wniosku dołącza się:

 1. operat wodnoprawny
 2. decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego;
 3. opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
 4. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja.
 5. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych.
 6. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1, oprócz odpowiednich dokumentów, o których mowa w ust. 2, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.
 7. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu, o którym mowa w art. 132.
 8. Koszty opracowania projektu instrukcji gospodarowania wodą ponoszą:
  1. podmioty odnoszące korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści;
  2. podmioty, których korzystanie z wody lub urządzenia wodnego wymaga dokonania zmiany instrukcji.

 

COFNIĘCIE LUB OGRANICZENIE POZWOLENIA BEZ ODSZKODOWANIA

Art. 136. 1. stanowi, iż pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli:

 1. zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu;
 2. urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymywane;
 3. zakład nie realizuje obowiązków wobec innych zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne, uprawnionych do rybactwa oraz osób narażonych na szkody, albo nie realizuje przedsięwzięć ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko, ustalonych w pozwoleniu;
 4. zasoby wód podziemnych uległy zmniejszeniu w sposób naturalny;
 5. zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego, z powodów innych niż określone w art. 135 pkt 3, lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 lat;
 6. nastąpiła zmiana przepisów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 3 i ust. 2;
 7. wynika to z warunków korzystania z wód regionu wodnego.
 8. Przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody lub wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych, a także realizacji tych pozwoleń właściwy organ dokonuje co najmniej raz na 4 lata; w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, właściwy organ z urzędu może cofnąć lub ograniczyć pozwolenie wodnoprawne bez odszkodowania.

 

COFNIĘCIE LUB OGRANICZENIE POZWOLENIA ZA ODSZKODOWANIEM
Art. 137 ust. 1 stanowi, iż  pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć za odszkodowaniem, jeżeli jest to :

 1. uzasadnione interesem społecznym
 2. ważnymi względami gospodarczymi.

O odszkodowaniu orzeka, w drodze decyzji, organ właściwy do cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego, na warunkach określonych w ustawie.


 

ODWOŁANIE
Od decyzji wydawanych przez marszałka województwa oraz dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


OPŁATY
Zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącym załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowe od udzielonego pozwolenia wodnoprawnego  opłata wynosi - 217,00 zł,


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UDZIELA:


Departament  Mienia Wojewódzkiego i Zasobów Naturalnych
Wydział Gospodarki Wodnej
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław (III piętro, pok. 316)     

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pozwolenie wodnoprawne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:08.09.2010 10:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:08.09.2010
Informację aktualizował:Rafał Reiniger
Data aktualizacji:11.02.2016 13:55