wersja do wydruku Joanna Nowak 07.09.2010 10:44

Zadania Wydziału Gospodarki Wodnej

Zadania Wydziału Gospodarki Wodnej

 

Do zadań Wydziału Gospodarki Wodnej należy w szczególności:

1)      do zadań Działu Inwestycyjno – Technicznego i Pozwoleń Wodnoprawnych należy
w szczególności:

a)      kreowanie właściwej polityki regionalnej w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej wg zasady zrównoważonego rozwoju,

b)      współudział w sporządzaniu opracowań i programów z zakresu gospodarki wodnej dla potrzeb Zarządu i Sejmiku,

c)      nadzór nad działalnością Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, w tym inicjowanie przeprowadzenia przez Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków kontroli organizacyjnej, kontroli w zakresie realizacji skarg, wniosków, zaleceń pokontrolnych NIK i innych organów oraz kontroli realizacji zadań statutowych,

d)      nadzór nad realizacją zadań statutowych DZMiUW we Wrocławiu,
a w szczególności w zakresie:

 utrzymania wód i urządzeń melioracji podstawowych,

 małej retencji wodnej,

 przygotowania i realizacji inwestycji,

 ochrony przeciwpowodziowej i usuwania skutków powodzi,

 ewidencji wód i urządzeń melioracji podstawowych,

 zawierania umów o opłatach rocznych z tytułu użytkowania gruntów pod wodami stano­wiącymi własność Skarbu Państwa,

e)      wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej Dolnego Śląska,
a w szczególności:

      współpraca z KZGW, RZGW, IMGW, uczelniami, samorządami i sąsiednimi województwami w zakresie prac koncepcyjnych i studialnych dotyczących ochrony przeciwpowodziowej Dolnego Śląska,

f)       sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością związków spółek wodnych, w tym między innymi:

      przygotowywanie decyzji Marszałka o zatwierdzeniu lub zmianach statutu, stwierdzających nieważność uchwał podjętych przez organy związku oraz decyzji o rozwiązaniu związku,

      udział w walnych zgromadzeniach,

      wnioskowanie o wykreślenie związku z katastru wodnego,

g)        przygotowywanie decyzji Marszałka dotyczących:

      podjęcia inwestycji melioracji szczegółowych na koszt Skarbu Państwa oraz przy współudziale publicznych środków wspólnotowych,

      zwolnienia z zakazów obowiązujących w strefach ochronnych wałów przeciwpowodziowych,

h)      przygotowywanie postanowień Marszałka uzgadniających – w zakresie melioracji wodnych – projekty decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

i)       współpraca z Działem Budżetu, Planowania i Analiz w zakresie prowadzenia kontroli związania celem projektów realizowanych w ramach działania 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 2004-2006,

j)       prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych w zakresie gospodarki wodnej, a w szczególności:

  jeżeli szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji bądź urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane,

  na wykonanie budowli przeciwpowodziowych,

  na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych,

  na wznoszenie obiektów budowlanych, wykonywanie innych robót oraz na wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

k)      prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania wszystkich pozwoleń wodnoprawnych, wymaganych dla przedsięwzięcia, jeżeli organem właściwym do wydania jednego z tych pozwoleń jest marszałek województwa, w szczególności:

  na szczególne korzystanie z wód, w tym: pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych, przerzuty wody, piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych, korzystanie z wód do celów energetycznych, korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu, wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu,

  na regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,

  na wykonywanie urządzeń wodnych,

  na odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,

l)       prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych na wspólne korzystanie z wód przez kilka zakładów, jeżeli organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla jednego z zakładów jest marszałek województwa,

m)    zatwierdzanie w pozwoleniu wodnoprawnym instrukcji gospodarowania wodą na korzystanie z wód powierzchniowych za pomocą urządzeń do jej piętrzenia lub na zależne korzystanie z wód przez kilka zakładów,

n)     dokonywanie przeglądu ustaleń i realizacji pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody,

o)      prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania decyzji administracyjnych o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia wodnoprawnego za odszkodowaniem lub bez odszkodowania oraz decyzji stwierdzających wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego,

p)      udział w postępowaniach administracyjnych w sprawie wydania pozwoleń zintegrowanych w części dotyczącej gospodarki wodnej,

q)      prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z orzekaniem o wysokości kosztów utrzymania wód, urządzeń wodnych, budowli i murów nie będących urządzeniami wodnymi – w zakresie spraw dotyczących kompetencji do wydania pozwolenia wodnoprawnego,

r)       prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach likwidacji bądź legalizacji urządzeń wodnych z jednoczesnym ustaleniem wysokości opłaty legalizacyjnej,

s)      prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania w przypadku szkód wynikających z Prawa wodnego,

t)       prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania decyzji ustalającej linię brzegu – dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych,

u)      prowadzenie innych postępowań administracyjnych wynikających z przepisów prawa materialnego,

v)      wystąpienia do organów centralnych administracji rządowej i administracji samorządowej w związku z prowadzonymi postępowaniami oraz opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń,

w)     prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o wnioskach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz o pozwoleniach wodnoprawnych na pobór wód powierzchniowych.

 

2)      do zadań Działu Budżetu, Planowania i Analiz należy w szczególności:

a)      weryfikacja i przedkładanie do zatwierdzenia Zarządowi rocznych planów (i ich zmian) w zakresie inwestycji gospodarki wodnej i modernizacji systemów zabezpieczeń przeciwpowodziowych,

b)      precyzowanie – wspólnie z DZMiUW, dorocznych potrzeb środków finansowych
na realizację zadań samorządu z zakresu gospodarki wodnej i melioracji, do projektu budżetu Państwa,

c)      przygotowywanie wystąpień Marszałka do Wojewody Dolnośląskiego, władz centralnych i Funduszy o przydział środków finansowych na realiza­cję zadań samorządu z zakresu gospodarki wodnej i melioracji,

d)      współpraca z Biurem „Programu dla Odry – 2006” w zakresie planów i finansowania zadań ochrony przeciwpowodziowej Dolnego Śląska,

e)      prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem budżetu i finansowaniem zadań realizowanych przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, a w szczególności:

  przygotowanie projektu budżetu (dochody i wydatki) oraz zmian w budżecie Województwa w trakcie roku budżetowego,

  aktualizacja planów finansowych DZMiUW w dostosowaniu do uchwał Zarządu i Sejmiku,

  sporządzanie harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetowych DZMiUW, precyzowanie potrzeb na środki budżetowe i sporządzanie comiesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe,

  sporządzanie rozliczeń dotacji z budżetu Państwa oraz informacji o przebiegu finansowania inwestycji i robót bieżących dotowanych z budżetu Państwa,

  przygotowanie sprawozdań i analiz z realizacji budżetu Województwa w zakresie gospo­darki wodnej.

f)       obsługa działania 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie:

  przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji inwestycji/siedzibie beneficjenta – w okresie związania celem,

  nadzór w zakresie utrzymania zrealizowanych obiektów,

  przygotowywania sprawozdań z realizacji Programu,

  archiwizacja dokumentów,

g)      współudział w sporządzaniu opracowań i programów z zakresu gospodarki wodnej dla potrzeb Zarządu i Sejmiku,

h)      rozpatrywanie interpelacji parlamentarzystów i radnych, wniosków i skarg mieszkańców oraz władz samorządowych w zakresie gospodarki wodnej,

i)       współudział w przygotowywaniu materiałów i obsłudze posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Wojewódzkiego,

j)       przygotowywanie decyzji Marszałka Województwa dotyczących:

  opłat melioracyjnych,

  opłat inwestycyjnych,

k)     egzekwowanie decyzji Marszałka dot. opłat melioracyjnych i opłat inwestycyjnych.

l)       prowadzenie całokształtu spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej:

  określenie zasad w sprawie udzielania i rozliczania pomocy finansowej i przedłożenie ich Zarządowi Województwa Dolnośląskiego w celu zatwierdzenia,

  informowanie jst. o zasadach i trybie naboru wniosków,

  nabór i weryfikacja wniosków złożonych przez jst.,

  ustalenie listy rankingowej jst. w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego,

  przygotowanie Uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej dla wybranych jst.,

  przygotowanie umów między Województwem Dolnośląskim a jst.,

  weryfikowanie rozliczeń udzielonej jst. pomocy finansowej,

  sporządzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego dotowanych zadań,

  kontrola wybranych jst. w zakresie wykorzystania pomocy finansowej.

m)    prowadzenie całokształtu spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej:

  określenie zasad w sprawie udzielania i rozliczania pomocy finansowej i przedłożenie ich Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego w celu zatwierdzenia,

  informowanie spółek wodnych o zasadach i trybie naboru wniosków,

  nabór i weryfikacja wniosków złożonych przez spółki wodne,

  ustalenie listy rankingowej spółek wodnych w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego,

  przygotowanie Uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej dla wybranych spółek wodnych,

  przygotowanie umów między Województwem Dolnośląskim a spółkami wodnymi,

  weryfikowanie rozliczeń udzielonej spółkom wodnym pomocy finansowej,

  sporządzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego dotowanych zadań,

  kontrola wybranych spółek wodnych w zakresie wykorzystania pomocy finansowej.

3)    aktualizowanie informacji dotyczących Wydziału w Biuletynie Informacji Publicznej.


Szczegółowy zakres zadań Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych w tym Wydziału Gospodarki Wodnej określa Zarządzenie nr 18/2012 z dnia 7 lutego 2012r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Wydziału Gospodarki Wodnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:07.09.2010 10:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rafał Reiniger
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Rafał Reiniger
Data aktualizacji:09.02.2012 09:43