Joanna Nowak 13.08.2010 13:32 wersja do wydruku

Zadania z zakresu geologii

 

Zgodnie z artykułem 156 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1131 ze zmianami), Marszałek Województwa jest organem administracji geologicznej, realizującym zadania z zakresu administracji rządowej, działającym przy pomocy geologa wojewódzkiego.


Zadania z zakresu geologii, należące do kompetencji Marszałka Województwa jako organu administracji geologicznej określa art. 161 cytowanej ustawy stanowiąc, iż Marszałek Województwa jest organem administracji geologicznej pierwszej instancji, za wyjątkiem spraw określonych w art. 161 ust. 2 i 3 ww. ustawy, tj. zastrzeżonych dla starosty i ministra właściwego do spraw środowiska jako organów administracji geologicznej pierwszej instancji.


Zgodnie z art. 22 prawa geologicznego i górniczego Marszałek Województwa jest również organem właściwym do udzielenia koncesji na wydobywanie wód leczniczych, termalnych, solanek oraz kopalin ze złóż nieobjętych własnością górniczą (tj. innych niż wymienione w art. 10. ust. 1), na powierzchni przekraczającej 2 ha, lub na powierzchni do 2 ha jeśli działalność ma być prowadzona za pomocą środków strzałowych lub przewidywane roczne wydobycie przekroczy 20 000 m2.


Marszałek Województwa Dolnośląskiego realizuje zadania związane z udostępnianiem informacji geologicznej przysługującej Skarbowi Państwa, gromadzonej w zasobach Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego we Wrocławiu, oraz jest organem właściwym do stwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii XII dla osób zamieszkałych na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego.


Szczegółowy zakres zadań  Geologa Województwa Dolnośląskiego określa §6. Zarządzenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 31/2013 z dnia 29 marca 2012 r.

 

Geolog Wojewódzki - Wydział Geologii >>> więcej informacji

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania z zakresu geologii
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:13.08.2010 13:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:13.08.2010
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:06.09.2017 09:39