Joanna Nowak 19.07.2010 09:52 wersja do wydruku

1. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o. o.

Z myślą o koordynacji współpracy na dolnośląsko-czeskim pograniczu Województwo Dolnośląskie wraz z czterema czeskimi regionami – Krajem Kralowohradeckim, Libereckim, Pardubickim i Ołomunieckim, a także polskimi i czeskimi częściami euroregionów Nysa i Glacensis utworzyły Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) NOVUM z o.o. Jego celem jest intensyfikacja i upowszechnianie polsko-czeskiej współpracy transgranicznej na rzecz wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej obszaru działania Ugrupowania. Głównym zadaniem EUWT NOVUM z o.o. jest realizacja polsko-czeskich projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Biuro EUWT NOVUM z o.o. znajduje się w Jeleniej Górze.

 

2. Międzynarodowe zrzeszenia społeczności lokalnych i regionalnych.

Na mocy  art. 18 pkt 13 i 14 ustawy o samorządzie województwa do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy:

  1. uchwalanie "Priorytetów współpracy zagranicznej województwa",
  2. podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej,

 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych ; art. 2 Jednostki samorządu terytorialnego mogą przystępować do zrzeszeń i uczestniczyć w nich w granicach swoich zadań i kompetencji, działając zgodnie z polskim prawem wewnętrznym, polityką zagraniczną państwa i jego międzynarodowymi zobowiązaniami. Województwa przystępują do zrzeszeń zgodnie z „Priorytetami współpracy zagranicznej województwa”, uchwalonymi w trybie określonym w przepisach o samorządzie województwa.


Procedura przystępowania do zrzeszenia została określona w art. 4 wyżej wymienionej ustawy:

  1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę o przystąpieniu do zrzeszenia bezwzględną większością głosów ustawowego składu.
  2. Uchwała, o której mowa w pkt 1, wchodzi w życie po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych.
  3. Jednostka samorządu terytorialnego przekazuje uchwałę ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych za pośrednictwem wojewody, dołączającego swoją opinię.
  4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wraz z uchwałą, o której mowa w ust. 1, przekazuje statut zrzeszenia, do którego zamierza wstąpić, lub inny dokument ustalający zasady działania tego zrzeszenia, listę jego członków oraz urzędowe tłumaczenie tych dokumentów na język polski. Sejmik województwa przedstawia także „Priorytety współpracy zagranicznej województwa”.
  5. Minister właściwy do spraw zagranicznych wyraża zgodę na przystąpienie do zrzeszenia lub odmawia takiej zgody w drodze decyzji administracyjnej.

 

Wykaz międzynarodowych zrzeszeń, których członkiem jest Dolny Śląsk znajduje się w Priorytetach współpracy zagranicznej Województwa Dolnośląskiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Inne formy współpracy międzynarodowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:19.07.2010 09:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:19.07.2010
Informację aktualizował:Anna Panenka
Data aktualizacji:02.02.2017 10:26