Statut województwa jest, obok ustawy o samorządzie województwa, podstawowym aktem prawnym normującym funkcjonowanie samorządu województwa.

 

Statut określa:

 • ustrój województwa jako jednostki samorządu terytorialnego,
 • zasady dostępu i korzystania z dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów województwa i komisji sejmiku województwa,
 • sprawy zastrzeżone do kompetencji sejmiku województwa (inne niż w ustawach),
 • przedmiot działania, zakres zadań, zasady dotyczące składu, organizację wewnętrzną i tryb pracy komisji powoływanych przez sejmik województwa,
 • zasady działania klubów radnych,
 • zasady i tryb działania zarządu województwa,
 • kto składa oświadczenia woli w imieniu województwa.

 

Statut jest uchwalany przez Sejmik po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów. (art.7 ust. 1  i art. 18 ustawy o samorządzie województwa).

Statut jest aktem prawa miejscowego - warunkiem jego obowiązywania jest zatem ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

 

 • Uchwała nr XLIX/850/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr. 47 poz. 693)
 • Uchwała Nr XV/194/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie przyjęcia zmian do uchwały Nr XLIII/815/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2004 r. Nr 7, poz.174.)
 • Uchwała Nr XLIII/815/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 40, poz. 1084)

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut Województwa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Marcin Golański
Data publikacji:31.10.2008 11:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Nowak
Data aktualizacji:27.12.2010 08:30