Kompetencje Zarządu Województwa Dolnośląskiego

 

Zarząd województwa jest organem wykonawczym, zgodnie z art. 41 ust. 1. ustawy o samorządzie województwa  wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Do zadań zarządu województwa należy w szczególności:

  • wykonywanie uchwał sejmiku województwa,
  • gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez    województwo,
  • przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa,
  • przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa i innych strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego, regionalnych programów operacyjnych, programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz ich wykonywanie,
  • monitorowanie i analizowanie procesów rozwojowych w układzie przestrzennym oraz strategii rozwoju województwa, regionalnych programów operacyjnych, programów rozwoju i programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz kontraktu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
  • organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,
  • kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym zatrudnianie i zwalnianie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
  • uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego.

 

Zasady i tryb działania zarządu województwa określa statut województwa. Skarbnik województwa uczestniczy w pracach oraz obradach zarządu województwa z głosem doradczym.

 

Zarząd, w drodze odrębnej uchwały, dokonuje rzeczowego podziału zadań przypisanych poszczególnym członkom zarządu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kompetencje Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Marcin Golański
Data publikacji:31.10.2008 09:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Bąk
Data aktualizacji:20.11.2018 12:15