Joanna Nowak 18.06.2010 11:16 wersja do wydruku

Akty prawne związane z dostępem do informacji publicznej

 

Zgodnie z art. 61 Konstytucji z 1997 r (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) .: "Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne".

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 2. wglądu do dokumentów urzędowych,
 3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

"Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej."

 

Akty prawne

Dostęp do informacji publicznej

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) >>>pobierz
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) >>>pobierz
 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) >>>pobierz
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. nr 10, poz. 68) >>>pobierz


Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 1. Dyrektywa Nr 2003/98/WE Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego >>>pobierz


Dostęp do informacji publicznej w Urzedzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

 1. Zarządzenie Nr 68/2005 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2005 r. w sprawie Regulaminu Publikowania Informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego >>>pobierz

 

Dostęp do informacji publicznej związanej z ochroną środowiska.

Zgodnie z art. 74 ust. 3. Konstytucji RP z 1997 r. "Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska." Kwestie tę reguluje m.in. także:

 

Prawo krajowe

 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, z późn. zm) >>>pobierz

 

Prawo międzynarodowe

 1. Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. >>>pobierz
 2. Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG. >>>pobierz


Ograniczenie prawa dostępu do informacji publicznej

Na mocy art. 61. ust. 3  Konstytucji RP z 1997 r "Ograniczenie prawa dostępu do informacji publicznej ,nastąpić wyłącznie ze względu na:

 1. określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych
 2. ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub
 3. ważnego interesu gospodarczego państwa.

Natomiast  art. 5. 1. uodip "Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych". W szczególności dotyczy to tajemnicy państwowej i służbowej, ale także zawodowej i innych.

Kwestie tę reguluje m.in.:

 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych(Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228)  >>>>pobierz
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych >>>pobierz
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm)  (w szczególności art. 293-305) >>>pobierz
 4. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej  (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm) (w szczególności art.10-11) >>>pobierz


Zgodnie z  art. 47, art. 51 ust. 1 i art. 76 Konstytucji RP (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 5 uodip, prawo do informacji publicznej podlega także ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (art. 5 ust. 2).

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Akty prawne związane z dostępem do informacji publicznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:18.06.2010 11:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:18.06.2010
Informację aktualizował:Joanna Nowak
Data aktualizacji:18.11.2010 08:26