Zdrowie Publiczne


Realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień zajmuje się Dział Zdrowia Publicznego - należą do nich w szczególności:

 1. realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomani oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 2. współudział w organizowaniu całodobowych zakładów lecznictwa odwykowego oraz wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia,
 3. udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym realizującym zadania objęte wojewódzkim programem uzależnień oraz współdziałanie z innymi organami administracji publicznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
 4. określenie potrzeb w zakresie środków finansowych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki uzależnień,
 5.  prowadzenie w zakresie swoich  kompetencji, działalności wychowawczej i zapobiegawczej polegającej na:
  • promocji zdrowia stylu życia,
  • tworzenie placówek prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem
  • wspieranie działań ogólnokrajowych i lokalnych oraz innych inicjatyw społecznych,
 6. prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 7. organizowanie konkursów na lokalne programy działań profilaktycznych, edukacyjnych i leczniczych dla instytucji, organizacji publicznych i porządkowych,
 8. nadzór merytoryczny nad realizacją zadań zleconych w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki uzależnień,
 9. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności zezwoleń na: prowadzenie leczenia substytucyjnego, prowadzenia skupu maku oraz skupu konopi włóknistej.

 10. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie dolnośląskim.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zdrowie Publiczne
Podmiot udostępniający informację:Departament Marszałka
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:05.05.2010 09:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:05.05.2010
Informację aktualizował:Anna Sak
Data aktualizacji:21.09.2020 13:57