Z zapisu z art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019  r. poz. 1211) wynika obowiązek opracowania Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego na podstawie „Oceny poziomów substancji w powietrzu za 2018 r.”. Zgodnie z art. 7 cytowanej ustawy, w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. zarząd województwa zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza uwzględniającego wymogi określone w tej ustawie, opracowanego w oparciu o  ocenę poziomów substancji w powietrzu za 2018 r. Natomiast w terminie do 15 czerwca 2020 r. sejmik województwa zobligowany jest do uchwalenia przedmiotowego program ochrony powietrza.

Wypełniając powyższe, w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania: Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych EKOMETRIA Sp. z o.o.

 

Na podstawie posiadanych pełnomocnictw Marszałka Województwa Dolnośląskiego, upoważniono przedstawicieli firmy EKOMETRIA Sp. z o.o. w Gdańsku do działania w imieniu Województwa Dolnośląskiego we wszystkich sprawach związanych z opracowaniem przedmiotowego Programu, a w szczególności do kontaktów z organami administracji, innymi podmiotami i instytucjami oraz do podawania do publicznej wiadomości informacji o kolejnych etapach postępowania.

Opracowywany program będzie obejmował:

 1. strefę dolnośląską z uwagi na przekroczenia obowiązujących poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomów docelowych benzo(a)pirenu, arsenu w pyle i ozonu oraz poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 określonego dla fazy II (po roku 2020).
 2. strefę aglomeracja wrocławska z uwagi na przekroczenia obowiązujących poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i ditlenku azotu (NO2) oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 określonego dla fazy II (po roku 2020).
 3. strefę miasto Legnica z uwagi na przekroczenia obowiązujących poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu i arsenu w pyle oraz poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 określonego dla fazy II (po roku 2020).
 4. strefę miasto Wałbrzych z uwagi na przekroczenia obowiązujących poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.) informuje się o przystąpieniu do opracowania programu oraz możliwości składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski można składać w terminie od 09.12.2019 r. do 29.12.2019 r. pisemnie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, drogą elektroniczną na adres e-mail: powietrze@ekometria.com.pl lub ustnie do protokołu. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

1. Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego o rozpoczęciu prac nad programem

Na obecnym etapie postępowania dostępne są do wglądu założenia do projektu dokumentu tj. Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim –  opracowana przez GIOŚ Departament Monitoringu Środowiska - kwiecień 2019 r.

2. Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim

 

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje o przyjęciu projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.

Konsultacje społeczne trwają od 03.02.2020 r. do 24.02.2020 r. W tym terminie można zapoznać się z treścią ww. dokumentu i składać uwagi oraz wnioski.

Uwagi i wnioski można składać:

 • pisemnie na adres: EKOMETRIA, ul. Orfeusza 2, 80-299 Gdańsk,
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: powietrze@ekometria.com.pl 
 • ustnie do protokołu w Wydziale Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pokój 032, tel. 71/770-42-55.

W ramach konsultacji - dnia 14 lutego 2020 r. od godziny 10.00, s. 510 w budynku przy ul. Dobrzyńskiej nr 21-23 we Wrocławiu, odbędzie się również spotkanie dla społeczeństwa.

Dokument jest również dostępny w wersji papierowej w Wydziale Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pokój 032, tel. 71/770-42-55.


Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o Udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska przychylił się do powyższego odstąpienia - stanowisko RDOŚ.


Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje o PONOWNYM PRZYSTĄPIENIU do konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.

Konsultacje społeczne trwają od 30.04.2020 r. do 20.05.2020 r. W tym terminie można zapoznać się z treścią ww. dokumentu i składać uwagi oraz wnioski.

Uwagi i wnioski można składać:

 • pisemnie na adres: EKOMETRIA, ul. Orfeusza 2, 80-299 Gdańsk,
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: powietrze@ekometria.com.pl 
 • ustnie do protokołu w Wydziale Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pokój 032, tel. 71/770-42-55.

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, że Uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych. Program jest opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dn. 21.07.2020 r. poz. 4389.

Program jest dostępny pod linkiem:

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4389/

 1. Podsumowanie z art 55 ustawy ooś
 2. Uzasadnienie z art 42 ustawy ooś
 3. Uzasadnienie z art 84_WFOS
 4. Obwieszczenie-KONIEC-po przyjęciu

Prezentacja


Na zadanie Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Wartość przedsięwzięcia brutto: 480 930,00 zł.

Wysokość dotacji przyznanej przez WFOŚiGW wynosi 240 930,00 zł.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

 

https://wfosigw.wroclaw.pl/

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program ochrony powietrza za 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Izabela Migniewicz
Data publikacji:29.10.2019 10:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Jerzmańska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Izabela Migniewicz
Data aktualizacji:14.08.2020 08:34