Trasa na egzamin przewodnicki 06-07 lipca 2019 r.

Trasa na egzamin przewodnicki 06-07 lipca 2019 r.

 

Spotkanie z uczestnikami 7.00 przy Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu (jadący z Wrocławia), 9.00 Kłodzko dworzec PKS (jadący z Kłodzka).

 

1. dzień tj. 06 lipca 2019 r. (sobota)  - Góry Bardzkie i Sowie

Przejazd: Kłodzko - Czerwieńczyce

Trasa piesza: Czerwieńczyce – Paprotnia – Włóczek – Kortunał – Żdanów – Ostróg – Mała Przeł. Srebrna

Przejazd: Mała Przeł. Srebrna - Rościszów

Trasa piesza: Rościszów – grodzisko – Zameczna – Kokotna Łąka – Kamionki

Przejazd: Kamionki Kłodzko

Nocleg

 

2. dzień tj. 07 lipca 2019 r. (niedziela) -  Masyw Śnieżnika, Krowiarki

Przejazd: Kłodzko – Biała Woda

Trasa piesza: Biała Woda – Czarna Góra – Rozdroże pod Lesieńcem – Biała Woda – Skowronia Góra – Żabnica – Kamienna – Pasterskie Skały – Idzików

Przejazd: Idzików – Kłodzko - Wrocław

 

 

 

ZASADY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

NA UPRAWNIENIA

PRZEWODNIKA GÓRSKIEGO – SUDECKIEGO

 

1.

Na podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz.U 2014, poz. 868) ustala się sposób przeprowadzenia i oceniania podczas egzaminu praktycznego na uprawnienia przewodnika górskiego – sudeckiego.

 

2.

Do egzaminu praktycznego na uprawnienia przewodnika górskiego – sudeckiego mogą przystąpić osoby, które:

 1. zaliczyły część teoretyczną egzaminu,
 2. najpóźniej w terminie 14 dni przed terminem egzaminu złożyły w urzędzie marszałkowskim zgłoszenie na egzamin wraz z załącznikami (§ 14 w/w  rozporządzenia).

 

3.

 1. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin lub poszczególne części egzaminu w trzyosobowych zespołach egzaminacyjnych, wyznaczanych każdorazowo przez przewodniczącego komisji spośród członków komisji, w celu przeprowadzenia konkretnego egzaminu.
 2. W pracach komisji egzaminacyjnej uczestniczy także sekretarz komisji, który jest pracownikiem urzędu marszałkowskiego. Sekretarz nie jest członkiem Komisji.

 

4.

Przed rozpoczęciem  egzaminu każdy zdający jest obowiązany okazać dokument tożsamości

w celu weryfikacji tożsamości.

5.

Część praktyczna egzaminu trwa 2 dni i odbywa się w warunkach górskich, na obszarze uprawnień, o które ubiega się osoba przystępująca do egzaminu. Egzamin praktyczny obejmuje zasadniczo przejście trasy pieszej na obszarze przyszłych uprawnień. Trasa piesza musi być określona we wcześniejszym komunikacie egzaminacyjnym najpóźniej na 7 dni przed egzaminem praktycznym.

 

6.

Egzamin praktyczny obejmuje wybrane fragmenty z obszaru Sudetów, ograniczone:

 

 1. od wschodu, północy, zachodu od granicy Rzeczypospolitej Polskiej drogami: Paczków – Ząbkowice Śląskie (droga nr 382) – Niemcza – Jordanów (droga nr 8) – Sobótka – Tworzyjanów (droga lokalna) – Świdnica – Świebodzice (droga nr 35) – Dobromierz – (droga nr 34) – Bolków (droga nr 5) – Jawor (droga nr 3) – Świerzawa (droga nr 365) – Sokołowiec – Proboszczów – Bełczyna – Bystrzyca – Wleń – Lubomierz – Gryfów Śląski – Złotniki Lubańskie – Leśna – Miłoszów – granica Rzeczypospolitej Polskiej (drogi lokalne) oraz drogami: granica Rzeczypospolitej Polskiej – Głuchołazy – Prudnik (droga nr 40) – Trzebina do granicy Rzeczypospolitej Polskiej (droga nr 41);

 

 1. od wschodu i zachodu: granicą Rzeczypospolitej Polskiej;

 

Obszar uprawnień, o którym mowa powyżej nie obejmuje dróg publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz terenów zwartej zabudowy miast i wsi.

 

7.

Komisja, przed wyznaczonym terminem egzaminu, podaje trasę egzaminacyjną, składającą się

z trasy dojazdowej oraz zasadniczej części przeprowadzonej w warunkach górskich.

 

8.

Egzamin praktyczny odbywa się po wyznaczonej trasie, zaczyna się i kończy w miejscu wyznaczonym przez komisję.

 

9.

Egzamin praktyczny obejmuje typowe elementy pracy przewodnika górskiego:

 1. znajomość topograficzna terenu,
 2. informacja krajoznawcza  o obszarach górskich podawana w autokarze,
 3. informacja przewodnicka o zwiedzanych obiektach na trasie, związanych z terenem górskim
 4. metodykę pracy z grupą wycieczkową.

Szczegółowe zasady oceniania zawiera załącznik nr 1 do zasad przeprowadzenia egzaminu praktycznego na uprawnienia przewodnika górskiego – sudeckiego.

 

10.

 1. Część praktyczna egzaminu czyli trasa dojazdowa oraz zasadnicze przejście piesze obejmuje od 3 do 5 zadań. Każdy egzaminator ocenia wiedzę topograficzną, umiejętności metodyczne przewodnika, prezentację krajoznawczą, pierwszą pomoc w nagłych wypadkach, panowanie  nad grupą, poprawność językową.
 2. Każdy egzaminator ocenia odrębnie odpowiedź na każde zagadnienie, przyznając od 0 do 5 punktów.
 3. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie przez zdającego co najmniej 9 punktów łącznie za wszystkie elementy egzaminu od wszystkich egzaminatorów oraz uzyskanie co najmniej 1 punktu za każdy element od każdego z egzaminatorów.
 4. Podczas egzaminu praktycznego osoby egzaminowane odpowiadają w drodze losowania nie korzystając z materiałów pomocniczych.
 5. Każda próba rezygnacji z wykonania zadania przez osobę egzaminowaną równa się z niezaliczeniem tego zadania egzaminu i otrzymania za to „0” punktów u wszystkich egzaminatorów.
 6. Jeżeli Komisja Egzaminacyjna stwierdzi, że posiada pełną wiedzę o poziomie merytorycznym i metodycznym wszystkich  zdających, może w dowolnym miejscu drugiego dnia egzaminu zakończyć egzaminowanie.
 7. Po zakończonym egzaminie sekretarz komisji egzaminacyjnej sporządza protokół przebiegu egzaminu, a  następnie ogłasza jego wyniki. 

 

12.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, 2361), rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz.U 2014, poz. 868) oraz innych przepisów związanych z postępowaniem egzaminacyjnym kandydatów na przewodników górskich – sudeckich.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

dla kandydatów na przewodników górskich na obszar Sudetów

dr Piotr Gryszel

 

 

 

Załącznik nr 1

Do zasad przeprowadzenia egzaminu praktycznego

na uprawnienia przewodnika górskiego – sudeckiego.

 

 

I. SPOSÓB OCENY PODCZAS EGZAMINU PRAKTYCZNEGO DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKA GÓRSKIEGO SUDECKIEGO

 

Egzaminowany otrzymuje od Komisji Egzaminacyjnej do realizacji 3-5 spośród poniższych rodzajów zadań.

 1. Przeprowadzić działania organizacyjne związane z rozpoczęciem wycieczki (lista  obecności,  autoprezentacja,  omówienie  programu  wycieczki, sprawy regulaminowe - organizacyjne i bezpieczeństwa itp., wyruszenie w trasę).
 2. Wykonać zgodnie z metodyką czynności organizacyjno-informacyjne rozpoczynające wycieczkę pieszą i zacząć wędrówkę.
 3. Poprowadzić zadany odcinek trasy pieszej górskiej (po szlaku turystycznym oraz poza szlakiem) zgodnie z określonym programem, z uwzględnieniem panujących warunków pogodowych, ewentualnych ograniczeń czasowych i innych, zatrzymując się w wybranych miejscach i udzielając stosownych objaśnień.
 4. Doprowadzić grupę (wycieczkę) do wyznaczonego obiektu krajoznawczego (zabytek kultury, przyrody lub inny obiekt istotny krajoznawczo o ile obiekt ten znajduje się na trasie wędrówki pieszej).
 5. Objaśnić wskazaną panoramę górską lub jej zadany fragment według podanego stopnia szczegółowości.
 6. Omówić (lub na polecenie Komisji Egzaminacyjnej zapozorować) postępowanie w razie wypadku lub konieczności zorganizowania pierwszej pomocy w określonym miejscu na trasie wycieczki.
 7. Doprowadzić grupę (wycieczkę) do wyznaczonego obiektu socjalnego (schroniska górskiego, innego obiektu noclegowego lub gastronomicznego, zorganizować pobyt grupy, w tym zakwaterowanie (nocleg) i/lub posiłek.
 8. Omówić skład apteczki przewodnika górskiego, elementów wyposażenia do wędrówki górskiej.
 9. Omówić podstawowe zasady wspinaczki i asekuracji w górach.
 10. Za pomocą kompasu/busoli/mapy/urządzenia GPS wyznaczyć trasę i poprowadzić wybrany odcinek, omówić panoramę.
 11. Przekazać w autokarze informację krajoznawcza o obszarach górskich podczas przejazdu przez ten obszar lub zbliżając się do niego.
 12. Przekazać informację przewodnicką i krajoznawczą o zwiedzanych obiektach na trasie, związanych z terenem górskim.

 

Ocena za realizację zleconego zadania jest uzgadniana przez wszystkich egzaminatorów i jest oceną wspólną. Poszczególne zadania komisja ocenia przyznając od 2 do 5 punktów. Egzamin  uważa  się  za  zdany,  jeśli  łącznie  za 3 zadania zdający otrzyma minimum 9 punktów – tj. minimum 3 punkty za każde zadanie, z tym ze za żadne z zadań nie może otrzymać 2 punktów (odpowiedź nieprawidłowa lub jej brak). W takim przypadku egzamin praktyczny jest nie zdany nawet jeśli łączna suma punktów jest równa lub większa od 9.

 

Oceniane są:

 1. Znajomość podstawowych wiadomości o pasmach górskich oraz o atrakcjach krajoznawczo-turystycznie znajdujących się na trasie wycieczki.
 2. Umiejętność właściwego doboru przekazywanych wiadomości pod względem zakresu tematycznego   i   stopnia   ważności   (szczegółowości),   dostosowanego   do   istniejących ograniczeń czasowych, wynikających z długości prowadzonego odcinka trasy pieszej oraz z innych okoliczności (np. warunków pogodowych).
 3. Znajomość topografii terenu górskiego na trasie wycieczki pieszej, umiejętność jej objaśnienia i orientacja w terenie.
 4. Umiejętność omówienia szlaku (szlaków), którym prowadzi trasa wycieczki, oraz udzielenia informacji o innych napotkanych szlakach w punktach węzłowych.
 5. Umiejętność zgodnego z  metodyką i  stosownego do okoliczności objaśniania panoram górskich, według podanego stopnia szczegółowości i z adekwatną znajomością topografii Sudetów.
 6. Znajomość nazw topograficznych na trasie wycieczki (pasma, grzbiety, masywy, szczyty, przełęcze, doliny, hale i polany, wychodnie skalne, odkrywki geologiczne i in.) oraz umiejętność ich omówienia.
 7. Znajomość hydrografii na trasie wycieczki (rzeki, potoki, źródła, ujścia, jeziora, stawy, obiekty hydrotechniczne).
 8. Znajomość i umiejętność prezentacji na trasie wycieczki obiektów przyrody ożywionej (flory  i  fauny),  umiejętność  omówienia  drzewostanu,  piętrowego  układu  roślinności, i związanych z tym zagadnień z zakresu ochrony środowiska i ekologii.
 9. Znajomość budowy geologicznej i mineralogii na trasie wycieczki egzaminacyjnej i na obszarze Sudetów.
 10. Znajomość i umiejętność omówienia na trasie wycieczki problematyki z zakresu ochrony przyrody,  w   tym   udzielanie  informacji  o   parkach  narodowych  i   ich   regulaminach, rezerwatach, zasadach ochrony itp.
 11. Znajomość i umiejętność prezentacji regionu mającego znaczenie dla ruchu turystycznego (np. sieć  szlaków  turystycznych  i  ścieżek   edukacyjnych,  infrastruktury  noclegowej i gastronomicznej).
 12. Znajomość historii turystyki i zagospodarowania turystycznego Sudetów.
 13. Znajomość  zasad i umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.
 14. Zachowanie się w przypadkach awaryjnych – nieprzewidzianych (wypadki, zasłabnięcia, niewłaściwe zachowanie uczestników wycieczki).
 15. Umiejętność pilotowania autokaru podczas przejazdu przez obszar górski (fakultatywnie).

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Trasa na egzamin przewodnicki 06-07 lipca 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Krzysztof Kopystyński
Data publikacji:19.06.2019 08:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kinga Kochańska-Szymanek
Data na dokumencie:19.06.2019
Informację aktualizował:Krzysztof Kopystyński
Data aktualizacji:19.06.2019 08:58