Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego dnia 26 lutego 2019 r. przyjął uchwałę nr 411/VI/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r.
W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:
A.    Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;
B.    Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
C.    Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
D.    Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
E.    Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a)  mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b)  rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
c)  usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
F. Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
G. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;
H.  Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.
Oferent może złożyć w danym naborze tylko jedną ofertę .Nie dopuszcza się łączenia zadań konkursowych w ramach jednej oferty.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 19 marca 2019 r., na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3-5, parter
50-413 Wrocław
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.
Telefon kontaktowy: 71 770 41 49

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Kinga Słupska
Data publikacji:26.02.2019 14:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kinga Słupska
Data na dokumencie:26.02.2019
Informację aktualizował:Kinga Słupska
Data aktualizacji:27.02.2019 14:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż