Opłata recyklingowa za torby na zakupy z tworzywa sztucznego

UWAGA!!!

Dnia 22 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), zgodnie z którą od 1 września 2019 r. opłatą recyklingową zostały objęte również torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

Zagadnienia związane z opłatą recyklingową za torby na zakupy z tworzywa sztucznego regulują przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542) zwanej dalej ustawą.  

Przez torby na zakupy z tworzywa sztucznego - rozumie się torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

  • lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
  • bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności,
  • pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej (od 1 września 2019 r.).

Zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1639) stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (patrz wyjaśnienie poniżej).

Ewidencja i sprawozdawczość

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, od dnia 1 stycznia 2020 r. jest obowiązany prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej. Przedsiębiorca prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, prowadzi ewidencję, o której mowa wyżej, oddzielnie dla poszczególnych jednostek. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego jest obowiązany przechowywać informacje zawarte w ewidencji, o której mowa wyżej, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową jest obowiązany sporządzić i złożyć marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia jednostki handlu detalicznego lub hurtowego roczne sprawozdanie w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy zawierające informację o:

  • liczbie nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.

Sprawozdanie będzie składane po raz pierwszy za rok 2019, przy czym sprawozdanie w zakresie liczby nabytych i wydanych pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego obejmuje okres od dnia 1 września 2019 r.

UWAGA!!!

Zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań o liczbie nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego sporządzają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej BDO).

INSTRUKCJA SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ PRZEZ SYSTEM BDO

Uwaga !!! W przypadku prowadzenia jednostek handlu detalicznego lub hurtowego na terenie więcej niż jednego województwa należy w Dziale II Tabeli 4 wprowadzić dane zbiorcze dla wszystkich jednostek handlu detalicznego lub hurtowego w danym województwie wysyłając sprawozdanie oddzielnie do właściwego marszałka województwa.

Ponadto, zgodnie z art. 237ea ustawy o odpadach podmioty obowiązane do sporządzenia za 2019 r. ww. sprawozdań składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Klimatu, w przypadku podmiotów, które złożyły wniosek o wpis do rejestru BDO, a w wyniku opóźnień nie został im jeszcze nadany numer rejestrowy przed upływem terminu składania sprawozdań, to zobowiązane one będą przekazać wymagane sprawozdanie niezwłocznie po nadaniu takiego numeru przez urząd marszałkowski i uzyskaniu dostępu do indywidualnego konta w BDO.

Rejestr BDO

Zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, powinny uzyskać wpis do Rejestru-BDO na wniosek. Obowiązek ten, zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy powinny wypełnić do dnia 31 grudnia 2019 r. (więcej informacji na temat rejestru BDO >>).

Ważne !!! 

Od 1 stycznia 2020 r. pobrana opłata recyklingowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Uwaga !!! Pobraną opłatę recyklingową za rok 2019 należy uiścić w terminie do dnia 15 marca 2020 r.

Numer rachunku, na który należy wnosić opłatę recyklingową za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
SANTANDER Bank Polska S.A.

93 1090 2398 0000 0001 4176 6318

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE OPŁATY RECYKLINGOWEJ

Czy torba na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów może być w każdym przypadku bezpłatnie oferowana klientowi?

Nie. Bardzo lekka torba na zakupy z tworzywa sztucznego (o grubości poniżej 15 mikrometrów) może być bezpłatnie oferowana klientowi wyłącznie w przypadku, gdy jest przeznaczona do pakowania żywności sprzedawanej luzem, jako ich podstawowe opakowanie, co jest związane ze względami higienicznymi.

Czy żywność posiadająca już własne opakowanie może zostać zapakowana w bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (o grubości poniżej 15 mikrometrów) i wydana klientowi bez pobrania opłaty recyklingowej?

Nie, ponieważ nie stanowiłaby podstawowego opakowania tej żywności (patrz odpowiedź nr 1).

Czy bardzo lekka torba na zakupy z tworzywa sztucznego, która nie podlega opłacie recyklingowej, może mieć grubość 15 mikrometrów?

Nie. Bardzo lekka torba na zakupy z tworzywa sztucznego jest torbą o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, a więc do 14 mikrometrów włącznie.

Czy prowadząc sklep z narzędziami, pakując klientowi różne drobne elementy (np. śrubki) w torebki o grubości poniżej 15 mikrometrów jest obowiązek pobrania od niego opłaty recyklingowej?

Tak. Zwolnione z opłaty są torby poniżej 15 mikrometrów tylko w  przypadku pakowania żywności (patrz odpowiedź nr 1).

Czy pakując w sklepie produkty w woreczki z tworzywa sztucznego tzw. woreczki strunowe czyli bez uszu istnieje obowiązek pobrania opłaty recyklingowej.

Tak. Takie woreczki podlegają opłacie recyklingowej.

Czy torby papierowe podlegają opłacie recyklingowej?

Nie. Opłacie recyklingowej podlegają wyłącznie torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Torby papierowe, czy np. torby w pełni biodegradowalne nie zawierające dodatków z tworzyw sztucznych (np. torby ze skrobi) nie podlegają opłacie recyklingowej. Należy jednak pamiętać, że takie torby nie mogą zawierać w swoim składzie tworzyw sztucznych.

Czy opłata pobierana od klienta za torby na zakupy z tworzywa sztucznego musi być równa opłacie recyklingowej?

Nie. Prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego może ustalić dowolną cenę za torbę na zakupy z tworzywa sztucznego pod warunkiem, że w cenie tej zostanie uwzględniona opłata recyklingowa w wysokości 20 gr. Przykład: opłata przy kasie za torbę na zakupy z tworzywa sztucznego jest równa 50 gr, w tym 20 gr stanowi opłata recyklingowa (dochód budżetu państwa).

Czy prowadząc jednostkę handlową mogę uiścić opłatę recyklingową we własnym zakresie, a klientowi wydać torbę za darmo?

Nie. Prowadzący jednostkę handlową ma obowiązek pobrania opłaty recyklingowej od klienta nabywającego torbę. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlową oferuje torby na zakupy z tworzywa sztucznego bez pobierania od klientów opłaty recyklingowej podlega administracyjnej karze pieniężnej wynoszącej od 500 zł do 20000 zł.

Czy opłata recyklingowa musi być pobierana za torebki wydawane klientom przez osoby handlujące na bazarach?

Tak. Opłata recyklingowa za torbę na zakupy z tworzywa sztucznego jest pobierana przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane takie torby przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce. Taką jednostką handlową jest też stoisko na bazarze.

Czy sprzedając karmę dla zwierząt sprzedawaną luzem, która jest pakowana w bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego (o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów) muszę pobierać opłatę recyklingowa?

Tak. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149, z późn. zm.) w definicji "żywności" odwołuje się do art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem definicja "żywności" (środek spożywczy) nie obejmuje m.in. pasz, którą zgodnie z definicją są substancje lub produkty, w tym dodatki, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do karmienia zwierząt. W związku z powyższym torby, w których sprzedawana jest karma i przysmaki dla zwierząt, nie spełniają definicji bardzo lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego, w związku z czym podlegają opłacie recyklingowej.

Czy oferując klientowi produkt, który fabrycznie, przez producenta został zapakowany w torbę (np. zgrzaną lub sklejoną folię) z tworzywa sztucznego, mam obowiązek za to opakowanie pobrać opłatę recyklingową?

Nie. Zgodnie z przepisami opłatę recyklingową należy pobrać za torbę na zakupy z tworzywa sztucznego oferowaną nabywającemu produkty w danej jednostce handlowej do pakowania tych produktów. Fabryczne opakowanie produktu nie mieści się więc w przypadku określonym przepisami w zakresie pobierania opłaty recyklingowej.

Czy prowadząc lokal gastronomiczny, w którym wydaje nabywcom jedzenie na wynos w torbie na zakupy z tworzywa sztucznego mam obowiązek pobrać opłatę recyklingową?

Tak (z zastrzeżeniem pkt powyżej). Wynika to z faktu, że użyte w ustawie pojęcie jednostki handlu detalicznego oznacza miejsce, w którym prowadzona jest sprzedaż detaliczna towarów. Powyższe pojęcie z kolei jest stosowane w statystyce publicznej i zostało zdefiniowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS): „sprzedaż detaliczna towarów - sprzedaż towarów własnych i komisowych (nowych i używanych) w punktach sprzedaży detalicznej, placówkach gastronomicznych oraz innych punktach sprzedaży (np. składy, magazyny) w ilościach wskazujących na zakup dla potrzeb indywidualnych nabywców”. W związku z powyższym punkty gastronomiczne (restauracje, bary itp. punkty oferujące dania, w tym na wynos) mieszczą się w pojęciu jednostki handlu detalicznego, a więc torby na zakupy z tworzywa sztucznego oferowane w tych punktach do pakowania zakupionych produktów podlegają opłacie recyklingowej.

Jaki urząd może prowadzić kontrole w zakresie opłaty recyklingowej?

Kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie obowiązku pobierania od klientów opłaty recyklingowej prowadzi inspekcja handlowa. W sprawach dotyczących opłaty recyklingowej stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Czy opłata recyklingowa podlega podatkowi VAT oraz czy jest obowiązek wykazywania opłaty na paragonie?

W zakresie podatku od towarów i usług oraz kas rejestrujących właściwym organem jest Minister Finansów (MF), który wydał komunikat w tej sprawie.

WAŻNE !!!

Ministerstwo Finansów informuje, że opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VAT ze stawką 23% (przy założeniu, że dostawy dokonywać będzie podatnik VAT czynny).

Sprzedaż toreb wykazuje się na kasach fiskalnych

Sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego na zakupy dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych – na paragonie fiskalnym umieszczana jest kwota zapłaty z tytułu sprzedaży torby (podobnie w przypadku faktury), nie ma konieczności wyodrębniania samej kwoty opłaty recyklingowej.

Ponieważ paragon i faktura, które potwierdzają sprzedaż toreb, zawierają informacje o liczbie sprzedanych toreb, kwota opłaty recyklingowej będzie możliwa do ustalenia w łatwy sposób – przez przemnożenie liczby toreb i stawki tej opłaty za 1 sztukę torby (0,20 zł).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opłata recyklingowa
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Hotała
Data publikacji:14.01.2019 09:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Hotała
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Hotała
Data aktualizacji:04.09.2020 13:54