INFORMACJE NT. SPOSOBÓW I TERMINÓW SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O BATERIACH i AKUMULATORACH ZA 2019 R.

Zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 521 z późn. zm.) sporządzają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej BDO).

Ponadto w związku z tym, że system BDO nie posiada jeszcze modułu sprawozdawczości w zakresie baterii i akumulatorów, podmioty obowiązane do sporządzenia za 2019 r. ww. sprawozdań składają je w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. (art. 237ea ustawy o odpadach).

UWAGA! Nie uległ zmianie termin wnoszenia opłaty produktowej za 2019 r., termin finansowania publicznych kampanii edukacyjnych za 2019 r. oraz termin złożenia dokumentów dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z opłaty produktowej (pomocy de minimis).

Zgodnie z art. 37 ust. 4 pkt 2 i art. 41 ust. 2 ustawy o bateriach i akumulatorach opłata produktowa i opłata na publiczne kampanie edukacyjne są wnoszone na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy, tj. za 2019 r. w terminie do dnia 15 marca 2020 r.

Zgodnie z art. 4a ust. 2 ustawy o bateriach i akumulatorach przedsiębiorcy wprowadzający w 2019 r. baterie i akumulatory przenośne o łącznej masie do 1 kg, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia stanowiącego pomoc de minimis składają marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca każdego roku, tj. za 2019 r. w terminie do dnia 15 marca 2020 r.:

 1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362);
 2. informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 3. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis;
 4. informacje  o masie baterii i akumulatorów przenośnych wprowadzonych do obrotu w 2019 r., wraz z wyliczoną łączną kwotą wnioskowanej pomocy de minimis – w formie wypełnionej tabeli, zgodnie z udostępnionym przez tut. organ wzorem (zestawienie bia przenośne)
 5. UWAGA! Po uruchomieniu modułu sprawozdawczości w systemie BDO należy obowiązkowo złożyć sprawozdania w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach wraz z wyliczoną wysokością pomocy de minimis w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

Dla przedsiębiorców chcących skorzystać z ww. zwolnienia, udostępniamy kalkulator ułatwiający wyliczenie kwoty, stanowiącej wysokość wnioskowanej pomocy z tytułu wprowadzenia baterii i akumulatorów przenośnych. Powyższe narzędzie nie służy do wyliczenia należnej opłaty produktowej dla przedsiębiorców, którzy wprowadzili w danym roku do obrotu na terenie kraju powyżej 1 kg baterii i akumulatorów przenośnych lub nie mogą skorzystać z pomocy de minimis.

UWAGA: Sprzedawcy detaliczni baterii kwasowo–ołowiowych lub akumulatorów kwasowo–ołowiowych sporządzają i przedkładają marszałkowi województwa sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej za 2019 r. na dotychczasowych zasadach w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać:

- opłatę produktową,

- dodatkową opłatę produktową,

- środki przeznaczone na publiczne kampanie edukacyjne,

- nieodebraną opłatę depozytową:

 

 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
50 – 411 Wrocław

 

UWAGA !!! ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

SANTANDER Bank Polska S.A.
23 1090 2398 0000 0001 4176 6317

 

 

SPRAWOZDANIA NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES :

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Wydział Środowiska
ul. Walońska 3-5
50 - 413 Wrocław

 

 

 

Obowiązki przedsiębiorców względem marszałka województwa wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1803 z późn. zm.).

 

Wprowadzający baterie lub akumulatory:

 

 • Termin i miejsce przedkładania sprawozdań: do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa (art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. z 2018 poz. 992 z późn. zm.)

 

 • Wprowadzający baterie i akumulatory sporządza i przedkłada:

 

 1. Sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. a ustawy o odpadach, tj. zawierające dane identyfikujące podmiot oraz informacje o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów (art. 34 ust. 2)

Wzór sprawozdania  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów (Dz. U. Nr 172 poz. 1341).

 

 1. Sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1  i pkt 6 lit. d tiret pierwsze i trzecie ustawy o odpadach, tj. zawierające dane identyfikujące podmiot oraz informacje o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych oraz wykaz punktów zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych prowadzonych przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory, z którymi wprowadzający baterie lub akumulatory zawarł umowę, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, oraz wykaz miejsc odbioru, z których zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne (art. 35)

Wzór sprawozdania – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 163 poz. 1304).

 

Roczne poziomy zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 215, poz. 1671)

 

 1. Wykaz, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt. 6 lit. b ustawy o odpadach, tj. wykaz zawierający dane identyfikujące podmiot oraz wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę, o której mowa w art. 36 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (art. 36. ust. 4)

Wzór sprawozdania – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r.w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz. U. Nr 31, poz. 164)

 

 1. Sprawozdanie o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. c ustawy o odpadach, tj. zawierające dane identyfikujące podmiot oraz informacje o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (art. 37, ust. 6)

Wzór sprawozdania – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (Dz. U. Nr 31, poz. 165)

 

Od dnia 1 stycznia 2015 r. wprowadzono ujednolicony sposób obliczania środków, które powinny zostać przeznaczone na finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych :

 

Ke = masa BiA (kg) x stawka (0,03zł/kg)

Ke – wysokość środków na kampanie edukacyjne

Masa BiA – masa baterii i akumulatorów wprowadzonych do obrotu w danym roku sprawozdawczym

 

Termin finansowania publicznych kampanii edukacyjnych:

 • samodzielnie – do 1 marca za rok poprzedni
 • wpłata na rachunek urzędu marszałkowskiego – do 15 marca za rok poprzedni

 

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje zwolnienie z publicznych kampanii edukacyjnych, w przypadku gdy wysokość środków, które wprowadzający jest obowiązany przeznaczyć na ten cel nie przekracza 10 zł.

 1. sprawozdanie o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. d tiret drugie ustawy o odpadach, tj. zawierające dane identyfikujące podmiot oraz informacje o wysokości należnej opłaty produktowej – w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (art. 41 ust. 3)

Wzór sprawozdania – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 160 poz. 1274)

 

Stawki opłaty produktowej – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz. U. Nr  215, poz. 1672).

 

ZWOLNIENIA dla wprowadzających baterie i akumulatory:

 

Od dnia 1 stycznia 2015 r. wprowadzający  baterie i akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu:

 

- Baterie i akumulatory przenośne o łącznej masie ≤ 1 kg,

- Baterie i akumulatory przemysłowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie

 ≤ 100 kg.

 

może być zwolniony z obowiązku:

 • osiągania wymaganego poziomu zbierania,
 • opłaty produktowej,
 • organizowania i finansowania, zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania,
 • zawierania umowy ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory,
 • zawierania umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • składania wykazu zakładów przetwarzania.

 

Zwolnienie to ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje, których zakres został określony w przepisach.

 

Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory:

 

 • Termin i miejsce przedkładania sprawozdania: do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa (art. 76 ust. 1 ustawy o odpadach)

 

 • Zbierający zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, który przekazuje zużyte baterie lub zużyte akumulatory bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania sporządza i przedkłada:

 

 1. sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 9 ustawy o odpadach, tj. zawierające dane identyfikujące podmiot oraz informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i z podziałem na poszczególnych wprowadzających baterie i akumulatory, z którymi ten zbierający ma zawartą umowę, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (art. 59 ust. 3).

Wzór sprawozdania – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów (Dz. U. Nr 223, poz. 1788)

 

 Od dnia 1 stycznia 2015 r. zbierający zużyte baterie i zużyte akumulatory ma obowiązek :

 

 1.  wydawania wprowadzającemu baterie lub akumulatory albo podmiotowi pośredniczącemu, z którym ma podpisaną umowę w terminie do 28 lutego za poprzedni rok kalendarzowy zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych.

Zaświadczenie winno być sporządzone w 3 egzemplarzach: dla wprowadzającego, lub podmiotu pośredniczącego, dla marszałka województwa i dla zbierającego.

Zaświadczenie może być sporządzone zbiorczo w przypadku pośredniczącego w przypadku podmiotu pośredniczącego realizującego obowiązki w imieniu więcej niż jednego wprowadzającego.

Zbierający ma obowiązek prowadzenia dodatkowej ewidencji wydanych zaświadczeń.

(art. 59 a)

Z uwagi na fakt, że obowiązek wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., pierwsze zaświadczenia powinny być wydane za rok 2015 r., czyli do dnia 28 lutego 2016 r.

 

Wzór zaświadczenia – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych  lub zużytych akumulatorach przenośnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1329).

 

Prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów:

 

 1. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów sporządza i przedkłada marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (art. 76 ust. 1 ustawy o odpadach) sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt. 1 i 10 ustawy o odpadach, tj. zawierające dane identyfikujące podmiot oraz informacje o rodzaju i masie przyjętych do przetworzenia zużytych baterii i zużytych akumulatorów, rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu (art. 64 ust. 5).

Wzór sprawozdania – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetworzenia i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu (Dz. U. Nr 223, poz. 1789)

 

 1. Prowadzący recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa w terminie do dnia 30 kwietnia za rok poprzedni sprawozdań, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzania Komisji (UE) nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. na zasadach i w trybie określonym w tym rozporządzeniu:

- Wydajności recyklingu dla bia kwasowo ołowiowych,

- Wydajności recyklingu dla bia niklowo-kadmowych,

- Wydajności recyklingu dla innych baterii i akumulatorów

 

W przypadku prowadzenia procesu recyklingu zużytych baraterii lub zużytych akumulatorów kolejno przez kilku prowadzących recykling, sprawozdanie sporządzone jest przez prowadzącego recykling, w którego instalacji rozpoczął się cały proces, natomiast kolejni prowadzący są obowiązani przekazać mu informacje niezbędne do sporządzenia niniejszego sprawozdania w terminie do 15 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. ustanawiające na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów.

 

Po raz pierwszy powyższe sprawozdania należało przedłożyć marszałkowi województwa do dnia 30 kwietnia 2015 roku za rok sprawozdawczy 2014.

 

Od dnia 1 stycznia 2015 r. prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów ma obowiązek :

 

 1.  wydawania wprowadzającemu baterie lub akumulatory, z którym ma zawartą umowę, lub podmiotowi pośredniczącemu, z którym ma zawartą umowę w terminie do 28 lutego za poprzedni rok kalendarzowy zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach (art. 64 a).

Zaświadczenie winno być sporządzone w 3 egzemplarzach: dla wprowadzającego, lub podmiotu pośredniczącego, dla marszałka województwa i dla zbierającego.

Zaświadczenie może być sporządzone zbiorczo w przypadku pośredniczącego w przypadku podmiotu pośredniczącego realizującego obowiązki w imieniu więcej niż jednego wprowadzającego.

Przetwarzający ma obowiązek prowadzenia dodatkowej ewidencji wydanych zaświadczeń.

 

Z uwagi na fakt, że obowiązek wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., pierwsze zaświadczenia powinny być wydane za rok 2015 r., czyli do dnia 28 lutego 2016 r.

 

Wzór zaświadczenia – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach  lub zużytych akumulatorach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1529).

 

         

Sprzedawca detaliczny baterii kwasowo – ołowiowych lub akumulatorów kwasowo – ołowiowych:

 

 1. Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo – ołowiowych jest obowiązany do pobrania od kupującego niebędącego przedsiębiorcą opłaty depozytowej oraz potwierdzenia jej pobrania, jeżeli przy sprzedaży tych baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał mu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

Wzór dokumentu – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej (Dz. U. Nr 130, poz. 878)

 

 1. Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo – ołowiowych sporządza i przedkłada marszałkowi województwa sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (art. 56 ust. 2).

Wzór sprawozdania – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 808)

 

 1. Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo – ołowiowych przekazuje nieodebraną opłatę depozytową na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę sprzedawcy w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty (art.56 ust. 1)

 

Stawka opłaty depozytowej wynosi 30 zł za sztukę baterii samochodowej lub akumulatora samochodowego. Opłaty depozytowej nie pobiera sprzedawca baterii lub akumulatorów przemysłowych.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
 2. Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu obsługi sprawozdań, wykazów i innych dokumentów dotyczących opłat środowiskowych, jak również w celu archiwizacji, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych;
 4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz w zakresie stanowiącym informację publiczną osoby uprawnione do pozyskania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, tym samym jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani  w formie profilowania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obowiązki podmiotów wobec marszałka województwa wynikające z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Rafał Krzewicki
Data publikacji:03.11.2009 14:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Walczak
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Hotała
Data aktualizacji:11.03.2020 13:52