Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku

Marszałek Województwa Dolnośląskiego w porozumieniu z Dolnośląską Radą Lekarską ustalił listę podmiotów, uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych w 2018 roku.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Zdrowia

Wydział Zdrowia

Departament Zdrowia
Ul. Walońska 3-5, III-piętro
50-413 Wrocław

Departament Zdrowia informuje, iż Marszałek Województwa Dolnośląskiego w porozumieniu z Dolnośląską Radą Lekarską we Wrocławiu ustalił listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów na 2018 rok (pliki znajdują się w sekcji "załączniki" pod tekstem ogloszeniam):

 - listę podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego /Zalacznik nr 1a/,

 - listę podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę  z lekarzami dentystami w celu odbycia stażu podyplomowego /Zalacznik nr 2a/ oraz:

- listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza /Zalacznik nr 1b/,

- listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza dentysty /Zalacznik nr 2b/

Zasady odbywania stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty regulują przepisy rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty  (Dz.U. z 2014 r.poz.474 ).


§ 5.1 Podmioty uprawnione do prowadzenia stażu, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego, będące podmiotami leczniczymi, spełniają następujące warunki:

1) udzielają świadczeń zdrowotnych umożliwiających zrealizowanie co najmniej programu jednego stażu cząstkowego lekarza, lekarza dentysty lub co najmniej jednej z części programu stażu cząstkowego;
2) zatrudniają lekarzy, lekarzy dentystów na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w ramowym programie;
3) posiadają zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające realizację ramowego programu;
4) zapewniają określonej liczbie lekarzy odbywających staż realizację treści merytorycznych ramowego programu w sposób i w czasie, o których mowa w rozporządzeniu.
2. Podmioty, o których mowa w ust.1 , prowadzące szpitale ponadto:
1) udzielają całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie programu odpowiednich staży cząstkowych;
2) zapewniają odpowiednie pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych.
3. Lekarz, lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską albo lekarz, lekarz dentysta wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, uprawniony do prowadzenia stażu, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego, spełnia następujące warunki:
1) ma co najmniej 5- letni staż zawodowy albo specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny;
2) posiada pomieszczenia, aparaturę i sprzęt medyczny umożliwiające realizację ramowego programu;
3) określone w ust.1 pkt 1 i 4.


§ 6.1. Umowa o pracę, o której mowa w art.15 ust.3d ustawy, może być zawarta wyłącznie z podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu, spełniającym następujące warunki:
1) w przypadku stażu lekarza - będącym podmiotem leczniczym prowadzącym szpital, udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu stażu lekarza w ramach staży cząstkowych co najmniej w dziedzinach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i anestezjologii i intensywnej terapii;
2) w przypadku stażu lekarza dentysty - będącym podmiotem leczniczym albo lekarzem dentystą wykonującym indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu stażu lekarza dentysty w dziedzinie stomatologii co najmniej z zakresu: stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej i protetyki stomatologicznej;
3) mającym zawarte umowy z innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia stażu, w celu umożliwienia zrealizowania przez lekarza lub lekarza dentystę, w ramach oddelegowania, tej części ramowego programu stażu, której realizacji nie może zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych.
Zgodnie z art. 15ust. 6b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Wojewoda sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i warunków, o których mowa w ust. 5 pkt.6.

Niezbędne dokumenty:

Przy ubieganiu się o wpisanie na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu  podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, ustalaną  przez Marszałka Województwa w porozumieniu z Dolnośląską Radą Lekarską we Wrocławia należy przedłożyć następujące dokumenty:

 1. podanie w sprawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty i zawierania umów o pracę w celu odbycia stażu podyplomowego /załącznik nr 6/ lub   prowadzenia stażu cząstkowego  lub części stażu cząstkowego lekarza, lekarza dentysty /załącznik nr 7/,
 2. wypełnione załączniki odpowiednio według wzoru  załączniki nr ( 1 ),  ( 2 ),  ( 3 )  i ( 4 ) z dokładnym podaniem nazwy stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego odbywanego w danym podmiocie jak i wskazanie nazwy innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu, w których realizowana będzie ta część ramowego programu stażu, której realizacji nie można zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych,
 3.  „Oświadczenie” /załącznik nr 5/,
 4. kserokopię zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wydanego przez Wojewodę Dolnośląskiego lub Dolnośląską Izbę Lekarską we Wrocławiu.

Lista załączników 1a,1b, 2a, 2b, do pobrania poniżej.

 

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych, e-mail: inspektor@umwd.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Marszałka Województwa związanych z organizacją staży podyplomowych lekarza, lekarza dentysty na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( DZ. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.), oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty ( DZ. U. z 2014r. poz.474, z późn. zm. );
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych,
 5. Będą przechowywane nie dłużej, niż wynika z przepisów o archiwizacji,
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo wniesienia sprzeciwu.
 7.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Grzegorz Pytlarz
Data publikacji:04.04.2018 09:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Zembrońska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Grzegorz Pytlarz
Data aktualizacji:08.11.2018 09:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.11.2018 09:30 Edycja dokumentu (Grzegorz Pytlarz)
08.11.2018 09:30 Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 2b dentysci staz
czastkowy 2018.doc"

(Grzegorz Pytlarz)
08.11.2018 09:30 Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 2a lekarze dentysci
umowy 2018.doc"

(Grzegorz Pytlarz)
08.11.2018 09:30 Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 1b lekarze staz
czastkowy 2018.doc"

(Grzegorz Pytlarz)
08.11.2018 09:30 Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 1 a lekarze umowy
2018.doc"

(Grzegorz Pytlarz)
08.11.2018 09:29 Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 1b lekarze staz
czastkowy 2018 (1).doc

(Grzegorz Pytlarz)
08.11.2018 09:29 Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 1 a lekarze umowy
2018.doc

(Grzegorz Pytlarz)
08.11.2018 09:29 Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 2a lekarze
dentysci umowy 2018.doc

(Grzegorz Pytlarz)
08.11.2018 09:29 Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 2b dentysci staz
czastkowy 2018.doc

(Grzegorz Pytlarz)
08.10.2018 14:13 Edycja dokumentu (Grzegorz Pytlarz)
01.10.2018 10:19 Edycja dokumentu (Grzegorz Pytlarz)
01.10.2018 10:18 Edycja dokumentu (Grzegorz Pytlarz)
01.10.2018 10:18 Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 2b dentysci staz
czastkowy 2018.doc"

(Grzegorz Pytlarz)
01.10.2018 10:18 Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 2a lekarze dentysci
umowy 2018.doc"

(Grzegorz Pytlarz)
01.10.2018 10:18 Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 1 a lekarze umowy
2018.doc"

(Grzegorz Pytlarz)
01.10.2018 10:17 Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 2b dentysci staz
czastkowy 2018.doc

(Grzegorz Pytlarz)
01.10.2018 10:17 Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 2a lekarze
dentysci umowy 2018.doc

(Grzegorz Pytlarz)
01.10.2018 10:17 Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 1 a lekarze umowy
2018.doc

(Grzegorz Pytlarz)
17.09.2018 12:43 Edycja dokumentu (Grzegorz Pytlarz)
17.09.2018 12:43 Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 2b dentysci staz
czastkowy 2018.doc"

(Grzegorz Pytlarz)
17.09.2018 12:43 Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 2a lekarze dentysci
umowy 2018.doc"

(Grzegorz Pytlarz)
17.09.2018 12:42 Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 2b dentysci staz
czastkowy 2018.doc

(Grzegorz Pytlarz)
17.09.2018 12:42 Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 2a lekarze
dentysci umowy 2018 (1).doc

(Grzegorz Pytlarz)
21.08.2018 10:10 Edycja dokumentu (Grzegorz Pytlarz)
21.08.2018 10:10 Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 2a lekarze dentysci
umowy 2018 (1).doc"

(Grzegorz Pytlarz)
21.08.2018 10:10 Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 1b lekarze staz
czastkowy 2018 (1).doc"

(Grzegorz Pytlarz)
21.08.2018 10:09 Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 2a lekarze
dentysci umowy 2018.doc

(Grzegorz Pytlarz)
21.08.2018 10:09 Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 1b lekarze staz
czastkowy 2018.doc

(Grzegorz Pytlarz)
06.08.2018 12:00 Edycja dokumentu (Grzegorz Pytlarz)
06.08.2018 12:00 Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 2b dentysci staz
czastkowy 2018.doc"

(Grzegorz Pytlarz)
06.08.2018 12:00 Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 2a lekarze dentysci
umowy 2018.doc"

(Grzegorz Pytlarz)
06.08.2018 12:00 Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 1b lekarze staz
czastkowy 2018.doc"

(Grzegorz Pytlarz)
06.08.2018 12:00 Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 1 a lekarze umowy
2018.doc"

(Grzegorz Pytlarz)
06.08.2018 12:00 Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 1 a lekarze umowy
2018.doc

(Grzegorz Pytlarz)
06.08.2018 12:00 Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 1b lekarze staz
czastkowy 2018.doc

(Grzegorz Pytlarz)
06.08.2018 11:59 Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 2a lekarze
dentysci umowy 2018.doc

(Grzegorz Pytlarz)
06.08.2018 11:59 Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 2b dentysci staz
czastkowy 2018.doc

(Grzegorz Pytlarz)
21.06.2018 08:52 Edycja dokumentu (Grzegorz Pytlarz)
18.06.2018 12:51 Edycja dokumentu (Grzegorz Pytlarz)
18.06.2018 12:51 Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 2b dentysci staz
czastkowy 2018.doc"

(Grzegorz Pytlarz)
18.06.2018 12:51 Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 2a lekarze dentysci
umowy 2018.doc"

(Grzegorz Pytlarz)
18.06.2018 12:51 Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 1b lekarze staz
czastkowy 2018.doc"

(Grzegorz Pytlarz)
18.06.2018 12:51 Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 1 a lekarze umowy
2018.doc"

(Grzegorz Pytlarz)
18.06.2018 12:50 Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 1 a lekarze umowy
2018.doc

(Grzegorz Pytlarz)
18.06.2018 12:50 Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 1b lekarze staz
czastkowy 2018.doc

(Grzegorz Pytlarz)
18.06.2018 12:50 Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 2a lekarze
dentysci umowy 2018.doc

(Grzegorz Pytlarz)
18.06.2018 12:50 Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 2b dentysci staz
czastkowy 2018.doc

(Grzegorz Pytlarz)
26.04.2018 14:35 Edycja dokumentu (Grzegorz Pytlarz)
26.04.2018 14:33 Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 2b dentysci staz
czastkowy 2018.doc"

(Grzegorz Pytlarz)
26.04.2018 14:33 Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 2a lekarze dentysci
umowy 2018.doc"

(Grzegorz Pytlarz)
26.04.2018 14:33 Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 1b lekarze staz
czastkowy 2018.doc"

(Grzegorz Pytlarz)
26.04.2018 14:32 Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 2b dentysci staz
czastkowy 2018.doc

(Grzegorz Pytlarz)
26.04.2018 14:32 Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 2a lekarze
dentysci umowy 2018.doc

(Grzegorz Pytlarz)
26.04.2018 14:32 Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 1b lekarze staz
czastkowy 2018.doc

(Grzegorz Pytlarz)
04.04.2018 09:22 Edycja dokumentu (Grzegorz Pytlarz)
04.04.2018 09:19 Utworzenie dokumentu. (Grzegorz Pytlarz)