wersja do wydruku ??? 02.02.2018 07:40

Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992) marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami zwany rejestrem. Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanej BDO.

Minister Środowiska w formie komunikatu ogłosił informację, że datą utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami jest dzień 24 stycznia 2018 r. (M.P. 2018 poz. 118)


Przepisy ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach rozstrzygają w jakich przypadkach wpis będzie dokonywany na podstawie wniosku podmiotu (art. 50) a w jakich przypadkach z urzędu (art. 51 ust.1). W art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wymienione zostały podmioty zwolnione z wpisu do rejestru. Zakres wniosku o wpis do rejestru został podany w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

Podmioty objete obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru sa obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru (art. 234 ustawy o odpadach).

 

Wzór powyższego wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458). Wnioski w wersji edytowalnej znajdują się również na stronie internetowej pod następującym adresem:

 

www.bdo.mos.gov.plUWAGA ! Podmiot zobowiązany do złożenia ww. wniosku WYPEŁNIA I PRZESYŁA DO TUT. ORGANU TYLKO TE DZIAŁY, KTÓRE GO DOTYCZĄ wraz załącznikami, o których mowa poniżej.

 

UWAGA WYTWÓRCY ODPADÓW ZWOLNIENI Z UZYSKANIA POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW LUB POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska otrzymanym w dniu 12 lipca 2018 r. drogą elektroniczną, z uwagi na brak nowelizacji rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458), wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach - składają wniosek o wpis do rejestru wypełniając Dział I formularza rejestrowego zgodnie z ww. rozporządzeniem. (Nie należy drukować pozostałych działów formularza).

Wniosek należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu (zgodnie z KRS lub CEIDG).

Do wspomnianego Działu I formularza rejestrowego należy dołączyć Oświadczenie dla WYTWÓRCY ODPADÓW.

 

Odpady papieru powstające w biurach i urzędach stanowią odpady komunalne, które klasyfikuje się w grupie 20 (kod 20 01 01) stosownie do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923) dotyczy to również makulatury pochodzącej z niszczarek. Zgodnie z treścią art. 50 ust. 1 pkt 5e i art. 66 ust. 4 pkt 1a ustawy o odpadach wytwórca odpadów komunalnych jest zwolniony z prowadzenia ewidencji odpadów, a tym samym nie ma obowiązku wskazywania wytworzonych odpadów komunalnych (grupa 20) we wniosku o wpis do przedmiotowego Rejestru.

 

Informacje na temat Rejestru BDO udzielane są telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 15:30. Numery telefonów oraz zakres rozpatrywanych wniosków znajdują się pod adresem: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=979&str=17

 

Wniosek o wpis do rejestru wraz z załącznikami, o których mowa poniżej należy przesłać na niniejszy adres:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
UL. WALOŃSKA 3-5
50-413 WROCŁAW

 

WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA ŚRODOWISKA Z ZAKRESU REJESTRU-BDO

 

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ŚRODOWISKA NA INTERPELACJĘ POSELSKĄ

 

Do wniosku o wpis do rejestru, składanego w formie pisemnej, dołącza się
zgodnie z art. 53 ust. 7 ustawy o odpadach:

 
1.   w przypadku wszystkich podmiotów:
 
a)  uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
 
b)  oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym;

 
2.    w przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela:
a)  uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
b)   dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
c)   uwierzytelnioną kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;
3.    w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
4.   w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
5.  w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory - informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);
6.    w przypadku wprowadzających pojazdy - umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.

 


Marszałek województwa, po otrzymaniu wniosku od podmiotu i po sprawdzeniu czy wniosek nie zawiera braków formalnych, dokona wpisu do rejestru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego złożenia w formie pisemnej.

Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nada podmiotowi indywidualny numer rejestrowy i powiadomi podmiot o tym fakcie. Ponadto marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, utworzy dla wnioskodawcy indywidualne konto w BDO oraz powiadomi o jego o aktywacji podając informacje o loginie i haśle dostępu do tego konta.

Na konto BDO należy się zalogować niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia (link do zalogowania na konto: www.bdo.mos.gov.pl/web/login). Dane dostępowe wygasają po 30 dniach od momentu ich wygenerowania.

W przypadku wygaśnięcia hasła pierwszego logowania do BDO, podmiot posiadający numer rejestrowy, winien wystąpić na piśmie (opatrzonym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu) o ponowne wygenerowanie hasła dostępu.

 


Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, składa jeden wniosek o wpis do rejestru. Wniosek zawiera odpowiednio wszystkie wymagane informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1 ww. ustawy, stosownie do zakresów działalności, którą podmiot zamierza wykonywać.

Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla:
1) wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
2) wprowadzających baterie lub akumulatory,
3) wprowadzających pojazdy,
4) producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
5) wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
6) wprowadzających na terytorium kraju opony,
7) wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
 

Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi dla mikroprzedsiębiorców 100 zł, a dla pozostałych podmiotów 300 zł co zostało określone w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 184)

Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie przepisów ustawy o odpadach wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.

 

Nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę rejestrową i opłatę roczną:

Getin Noble Bank S.A.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

14 1560 0013 2001 2764 4000 0015

z dopiskiem w tytule przelewu:

"numer NIP podmiotu, którego wpłata dotyczy"

 Od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia utworzenia rejestru, zgodnie z treścią art. 78 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 150), każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach lub produktów, odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych lub odpadów powstałych z produktów, działalność w zakresie eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi, a także organizacja odzysku lub organizacja odzysku opakowań powinien złożyć zawiadomienie o tym fakcie do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Zawiadomienie należy przekazać w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Przykład zawiadomienia >>>>>pobierz (wersja edytowalna WORD)


Przedsiębiorcy, którzy przed dniem 1 stycznia 2014 roku złożyli marszałkowi województwa zawiadomienia zgodnie z zapisami art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach są obowiązani zgłaszać marszałkowi jedynie zmiany danych zawartych w złożonym zawiadomieniu. O zmianach należy powiadomić marszałka województwa, nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Podobnie powinni postępować przedsiębiorcy, którzy złożą zawiadomienia po 1 stycznia 2014 r. zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.


Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli zawiadomienie na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej lub złożą zawiadomienie w trybie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, będą zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej, o których jest mowa w art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., w roku, w którym nastąpi złożenie wniosku o wpis do rejestru.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:???
Data publikacji:02.02.2018 07:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Wujda
Data aktualizacji:08.10.2018 10:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.10.2018 10:31 Usunięto załącznik Oświadczenie-formularz.docx -
Oświadczenie-formularz.docx

(Sylwia Wujda)
08.10.2018 10:31 Usunięto załącznik Oświadczenie-WYTWÓRCA ODPADÓW z
art. 50 ust.1 pkt 5 lit. e.docx - Oświadczenie-WYTWÓRCA
ODPADÓW z art. 50 ust.1 pkt 5 lit. e.docx

(Sylwia Wujda)
08.10.2018 10:31 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
08.10.2018 10:29 Dodano załącznik "Oświadczenie-WYTWÓRCA ODPADÓW z art.
50 ust.1 pkt 5 lit. e-2.docx - Oświadczenie-WYTWÓRCA
ODPADÓW z art. 50 ust.1 pkt 5 lit. e-2.docx"

(Sylwia Wujda)
08.10.2018 10:29 Dodano załącznik "Oświadczenie-formularz-1.docx -
Oświadczenie-formularz-1.docx"

(Sylwia Wujda)
01.10.2018 13:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.09.2018 09:19 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
19.09.2018 12:19 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
06.09.2018 13:51 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.07.2018 08:14 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.07.2018 08:14 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.07.2018 08:12 Dodano załącznik
"Formularz-rejestrowy-oraz-formularz-aktualizacyjny.docx -
Formularz-rejestrowy-oraz-formularz-aktualizacyjny.docx"

(Sylwia Wujda)
12.07.2018 15:36 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.07.2018 15:35 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.07.2018 15:32 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.07.2018 15:30 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.07.2018 15:29 Dodano załącznik "Oświadczenie-WYTWÓRCA ODPADÓW z art.
50 ust.1 pkt 5 lit. e.docx - Oświadczenie-WYTWÓRCA
ODPADÓW z art. 50 ust.1 pkt 5 lit. e.docx"

(Sylwia Wujda)
12.07.2018 15:28 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.07.2018 11:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.07.2018 12:18 Dodano załącznik "Rozporządzenie Ministra Środowiska z
dn. 7-10-2016 w sprawie szczegółowych wymagań dla
transportu odpadów D20161742.pdf - Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dn. 7-10-2016 w sprawie szczegółowych
wymagań dla transportu odpadów D20161742.pdf"

(Sylwia Wujda)
03.07.2018 09:34 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.06.2018 12:31 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.04.2018 11:50 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.04.2018 11:50 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.04.2018 11:49 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.04.2018 11:49 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.04.2018 11:46 Dodano załącznik "Odpowiedź Ministerstwa Środowiska na
interpelację poselską.pdf - Odpowiedź Ministerstwa
Środowiska na interpelację poselską.pdf"

(Sylwia Wujda)
28.03.2018 13:25 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.02.2018 13:26 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.02.2018 08:50 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.02.2018 08:49 Dodano załącznik "Oświadczenie-formularz.docx -
Oświadczenie-formularz.docx"

(Sylwia Wujda)
23.02.2018 08:48 Usunięto załącznik Oświadczenie-formularz.docx -
Oświadczenie-formularz.docx

(Sylwia Wujda)
22.02.2018 14:03 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.02.2018 14:00 Dodano załącznik "Katalog odpadów-Dz.U. z 2014 r. poz.
1923.pdf - Katalog odpadów-Dz.U. z 2014 r. poz. 1923.pdf"

(Sylwia Wujda)
22.02.2018 14:00 Dodano załącznik "Oświadczenie-formularz.docx -
Oświadczenie-formularz.docx"

(Sylwia Wujda)
22.02.2018 14:00 Usunięto załącznik Oświadczenie-formularz.docx -
Oświadczenie-formularz.docx

(Sylwia Wujda)
21.02.2018 09:54 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.02.2018 09:52 Dodano załącznik "Oświadczenie-formularz.docx -
Oświadczenie-formularz.docx"

(Sylwia Wujda)
19.02.2018 10:26 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.02.2018 13:25 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.02.2018 13:24 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.02.2018 13:22 Dodano załącznik "Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska z
zakresu Rejestru-BDO.pdf - Wyjaśnienia Ministerstwa
Środowiska z zakresu Rejestru-BDO.pdf"

(Sylwia Wujda)
16.02.2018 13:17 Usunięto załącznik Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska
z zakresu Rejestru-BDO.pdf - Wyjaśnienia Ministerstwa
Środowiska z zakresu Rejestru-BDO.pdf

(Sylwia Wujda)
16.02.2018 13:17 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.02.2018 12:51 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
14.02.2018 09:50 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
14.02.2018 09:06 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
14.02.2018 09:03 Dodano załącznik "Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska z
zakresu Rejestru-BDO.pdf - Wyjaśnienia Ministerstwa
Środowiska z zakresu Rejestru-BDO.pdf"

(Sylwia Wujda)
02.02.2018 07:45 Edycja dokumentu (Michał Małysa)
02.02.2018 07:44 Edycja dokumentu (Michał Małysa)
02.02.2018 07:43 Edycja dokumentu (Michał Małysa)
02.02.2018 07:40 Utworzenie dokumentu. (Michał Małysa)