Każdy ma prawo składać skargi i wnioski do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. O tym, czy pismo jest skargą lub wnioskiem,  decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Przedmiot wniosku winiendotyczyć zakresu zadań i kompetencji adresata wniosku.

  Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

  Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

  Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest
  w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

  Obowiązek rozpatrzenia skargi lub wniosku powstaje wówczas, gdy zawiera imię i nazwisko (nazwę) oraz adres podmiotu wnoszącego.

  Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku powinien załatwić skargę lub wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego lub wnioskodawcę.

  W przypadku niezałatwienia skargi w terminie organ jest obowiązany zawiadomić skarżącego o przyczynach zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia skargi.

  W razie niemożności załatwienia wniosku w terminie właściwy organ obowiązany jest  zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz
  o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.

  W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności-organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy-bez zawiadamiania skarżącego.

  Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi do właściwego organu.

  Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków, w przypadku skarg załatwianych przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, sprawują wojewodowie.

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Marszałka i Zarządu w następujący sposób:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

  e-mail:  marszalek@dolnyslask.pl  lub za pośrednictwem e-formularza - skrzynka
  e - PUAP: http://bip.umwd.dolnyslask.pl

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
  w następujący sposób:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

  e-mail: sejmik@umwd.pl  lub za  pośrednictwem e-formularza - skrzynka e - PUAP:
  http://bip.umwd.dolnyslask.pl  

  Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) pozostawia się bez rozpatrzenia.

  Obywatele w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są  przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego lub Dyrektora Departamentu Marszałka w każdy czwartek od godz.
  15.30  do  16.30. Obsługę organizacyjną w tym zakresie prowadzi Sekretariat Marszałka, tel.
  71 776 90 17.

  Postawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2016r. poz.23)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46)

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78 poz. 483 z późn. zm. ).

  Dodatkowe informacje:

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
  (Dz.U. z 2014r.,poz. 1182)  informuję, że administratorem danych osobowych zawartych
  w skargach i wnioskach jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław. Cel przetwarzania danych wynika ze złożonych skarg i wniosków, bezpośrednio przez osoby fizyczne lub przekazane według właściwości. Obowiązek podania danych osobowych wynika z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania
  i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46 z późn. zm.). Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Zarządzenie Nr 67/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2015r.
  w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego znajduje się w BIP -  zakładka zarządzenia Marszałka.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje o skargach i wnioskach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Zofia Bugara
Data publikacji:30.09.2016 11:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak