Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności :

 • zmiany przepisów prawa;

 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję;

 • życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

  Przedmiot petycji winien  dotyczyć zakresu zadań i kompetencji adresata petycji.   

  Petycja powinna zawierać;

 • oznaczenie podmiotu zawierającego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentująca podmiot wnoszący petycję;

 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu
  do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

 • oznaczenie adresata petycji;

 • wskazanie przedmiotu petycji.

  Petycję można składać w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

 • W przypadku petycji rozpatrywanych przez Marszałka i Zarząd, na adres:

 • Marszałek Województwa Dolnośląskiego/Zarząd Województwa Dolnośląskiego,Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław;

 • elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, na platformie ePUAP;

 • osobiście, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego-Kancelaria Ogólna,
  I piętro,pokój 101.

  W przypadku petycji rozpatrywanych przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, na adres:

 • Sejmik Województwa Dolnośląskiego, Plac Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław;

 • elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,na platformie ePUAP;

 • osobiście, Sejmik Województwa Dolnośląskiego-Kancelaria Sejmiku, I piętro, pokój 1229 (gmach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego).

  Termin załatwienia petycji;

 • petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż
  w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycje uniemożliwiającego rozpatrzenie petycji w powyższym terminie, termin ten ulega przedłużeniu o kolejne 3 miesiące.

  Tryb odwoławczy;

 • sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

  Podstawa prawna;

 • ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1195);

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz.U.
  z 2016r. poz.23);

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997r., Nr 78 poz. 483 z późn. zm.).

  Dodatkowe informacje;

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
  (Dz.U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.),  informuję następująco;

 • administratorem danych (w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy), jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego zs. we Wrocławiu, Wybrzeże Słowackiego 12-14;

 • cel przetwarzania danych osobowych wynika ze złożonej petycji;

 • posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania;

 • obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy o petycjach.

  Marszałek Województwa Dolnośląskiego, zarządzeniem nr 50/2016 z dnia 22 kwietnia 2016r. wprowadził Zasady rozpatrywania petycji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, które określają tryb rozpatrywania petycji odnoszących się do zadań Marszałka i Zarządu  (zarządzenie znajduje się w BIP- zarządzenia Marszałka).

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podstawowe informacje
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Zofia Bugara
Data publikacji:20.05.2016 12:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Zofia Bugara
Data aktualizacji:20.07.2016 11:57