Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowowane

 

Pozwolenie zintegrowowane zostało wprowadzone do prawa unijnego prawa unijnego Dyrektywą Rady Nr 96/61/WE z dnia 24 września 1996r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom ich kontroli (Dz.U.UE L z 1996r. Nr 257, str. 26-40, z późn. zm.) zwaną Dyrektywą IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control - Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania Zanieczyszczeń).

 

Zgodnie z art. 201. ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Rodzaje tych instalacji zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. nr 122, poz. 1055). Zarejestrowane w Ministerstwie Środowiska  wnioski i pozwolenia zintegrowane - Województwo Dolnośląskie. 

 

 

Do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego należy dołączyć:

 1. Kopię wniosku o wydanie decyzji albo decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
  o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeśli została wydana,
 2. Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej, obliczonej w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002r.,w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U.2002, Nr 190, poz.1591); przedmiotową opłatę należy uiścić na: rachunek Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, BGK III O/Warszawa 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności w wysokości:
  - 2.011 zł , w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  - 506 zł, w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
  - 506 zł. – pozostałe działalności.
  Wniosek należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach (dotyczy wersji papierowej i elektronicznej – na informatycznych nośnikach danych).

 

Opłatę wnosi się na konto:

 

Gmina Wrocław

pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

PKO BP S.A.

 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pozwolenie zintegrowane
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Rafał Krzewicki
Data publikacji:05.06.2009 09:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Migniewicz
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Izabela Migniewicz
Data aktualizacji:15.02.2016 12:57