Komisje Stałe Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

 

Sejmik Województwa powołuje ze swego grona stałe Komisje określone w Statucie Województwa, może również, w drodze uchwały, powołać Komisje doraźne - problemowe do wykonania określonych zadań. Przedmiotem działania Komisji są wszystkie sprawy należące do wyłącznej właściwości Sejmiku. Pełnią one funkcję pomocniczą dla Sejmiku i nie mogą przejąć jego uprawnień.  Sejmik wybiera skład osobowy Komisji oraz ich przewodniczącego i zastępców spośród kandydatów zgłoszonych przez Kluby oraz Radnych nie zrzeszonych, chyba że zrezygnują z prawa tego nie przedstawiając kandydatów. Zwołuje je przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Komisji albo na wniosek Przewodniczącego Sejmiku. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji, jest odpowiedzialny za jej działalność oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Kancelaria Sejmiku.

 

Do podstawowych zadań Komisji, w zakresie ich właściwości, należy w szczególności:

  • przygotowywanie i opiniowanie projektów Uchwał Sejmiku,
  • występowanie z własną inicjatywą uchwałodawczą,
  • ocena wykonywania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwał Sejmiku, opiniowanie i rozpatrywanie
  • spraw przekazanych Komisji przez Sejmik lub Przewodniczącego,
  • analiza i opiniowanie skarg obywateli dotyczących działalności Sejmiku i Zarządu.

 

Komisje Stałe Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komisje Stałe Sejmiku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Serkis
Data publikacji:13.05.2009 14:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Krzykowski
Data aktualizacji:03.12.2018 08:28