wersja do wydruku Sylwia Wujda 09.02.2018 14:09

Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami


Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21) marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami zwany rejestrem. Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanej BDO.

Minister Środowiska w formie komunikatu ogłosił informację, że datą utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami jest dzień 24 stycznia 2018 r. (M.P. 2018 poz. 118)


Przepisy ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach rozstrzygają w jakich przypadkach wpis będzie dokonywany na podstawie wniosku podmiotu (art. 50) a w jakich przypadkach z urzędu (art. 51 ust.1). W art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wymienione zostały podmioty zwolnione z wpisu do rejestru. Zakres wniosku o wpis do rejestru został podany w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wzór powyższego wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458). Wnioski w wersji edytowalnej znajdują się również na stronie internetowej pod następującym adresem:

www.bdo.mos.gov.pl

UWAGA ! Podmiot zobowiązany do złożenia ww. wniosku WYPEŁNIA I PRZESYŁA DO TUT. ORGANU TYLKO TE DZIAŁY, KTÓRE GO DOTYCZĄ.

 

Do wniosku o wpis do rejestru, składanego w formie pisemnej, dołącza się
zgodnie z art. 53 ust. 7 ustawy o odpadach:

 
1.   w przypadku wszystkich podmiotów:
 
a)  uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
 
b)  oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym;
 
2.    w przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela:
a)  uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
b)   dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
c)   uwierzytelnioną kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;
3.    w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
4.   w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
5.  w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory - informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);
6.    w przypadku wprowadzających pojazdy - umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.

 

 

Podmioty objete obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru sa obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru (art. 234 ustawy o odpadach).

Marszałek województwa, po otrzymaniu wniosku od podmiotu i po sprawdzeniu czy wniosek nie zawiera braków formalnych, dokona wpisu do rejestru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego złożenia w formie pisemnej.
Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nada podmiotowi indywidualny numer rejestrowy i powiadomi podmiot o tym fakcie. Ponadto marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, utworzy dla wnioskodawcy indywidualne konto w BDO oraz powiadomi o jego o aktywacji podając informacje o loginie i haśle dostępu do tego konta.


Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, składa jeden wniosek o wpis do rejestru. Wniosek zawiera odpowiednio wszystkie wymagane informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1 ww. ustawy, stosownie do zakresów działalności, którą podmiot zamierza wykonywać.

Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla:
1) wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
2) wprowadzających baterie lub akumulatory,
3) wprowadzających pojazdy,
4) producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
5) wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
6) wprowadzających na terytorium kraju opony,
7) wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
 

Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi dla mikroprzedsiębiorców 100 zł, a dla pozostałych podmiotów 300 zł co zostało określone w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 184)

Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie przepisów ustawy o odpadach wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.

 

Nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę rejestrową i opłatę roczną:

Getin Noble Bank S.A.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

14 1560 0013 2001 2764 4000 0015

 

 



Od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia utworzenia rejestru, zgodnie z treścią art. 78 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 150), każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach lub produktów, odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych lub odpadów powstałych z produktów, działalność w zakresie eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi, a także organizacja odzysku lub organizacja odzysku opakowań powinien złożyć zawiadomienie o tym fakcie do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Zawiadomienie należy przekazać w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Przykład zawiadomienia >>>>>pobierz (wersja edytowalna WORD)


Przedsiębiorcy, którzy przed dniem 1 stycznia 2014 roku złożyli marszałkowi województwa zawiadomienia zgodnie z zapisami art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach są obowiązani zgłaszać marszałkowi jedynie zmiany danych zawartych w złożonym zawiadomieniu. O zmianach należy powiadomić marszałka województwa, nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Podobnie powinni postępować przedsiębiorcy, którzy złożą zawiadomienia po 1 stycznia 2014 r. zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.


Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli zawiadomienie na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej lub złożą zawiadomienie w trybie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, będą zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej, o których jest mowa w art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., w roku, w którym nastąpi złożenie wniosku o wpis do rejestru.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Sylwia Wujda
Data publikacji:09.02.2018 14:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Wujda
Data aktualizacji:09.02.2018 14:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.02.2018 14:13 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
09.02.2018 14:12 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
09.02.2018 14:11 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.02.2018 15:41 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.02.2018 15:38 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.02.2018 14:39 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.02.2018 14:37 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.02.2018 14:37 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.02.2018 14:35 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.02.2018 14:24 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.02.2018 14:15 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.02.2018 14:00 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
29.01.2018 15:30 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
29.01.2018 15:25 Dodano załącznik "Oświadczenie.docx - Oświadczenie.docx"
(Sylwia Wujda)
25.01.2018 10:06 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
25.01.2018 10:05 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
25.01.2018 09:39 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
25.01.2018 09:36 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
25.01.2018 08:55 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
25.01.2018 08:53 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
25.01.2018 08:33 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
25.01.2018 08:32 Dodano załącznik "zawiadomienie nowe.doc - zawiadomienie
nowe.doc"

(Sylwia Wujda)
25.01.2018 08:32 Usunięto załącznik Załącznik nr 1 Przykład
zawiadomienia - zawiadomienie nowe.doc

(Sylwia Wujda)
25.01.2018 08:30 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
25.01.2018 08:27 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.01.2018 13:52 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.01.2016 12:42 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.03.2015 14:40 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.01.2015 13:11 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.01.2015 13:10 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 Przykład zawiadomienia
"

(Sylwia Wujda)
07.01.2015 13:09 Usunięto załącznik Załącznik nr 1 Przykład
zawiadomienia

(Sylwia Wujda)
08.01.2014 08:06 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.01.2014 14:47 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.01.2014 14:47 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.01.2014 14:42 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.01.2014 14:40 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.01.2014 14:39 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.01.2014 14:38 Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik nr 1 Pzrykład
zawiadomienia" na "Załącznik nr 1 Przykład zawiadomienia"

(Sylwia Wujda)
07.01.2014 14:37 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 Pzrykład
zawiadomienia"

(Sylwia Wujda)
07.01.2014 14:11 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Wujda)