Opakowania, odpady opakowaniowe, opłata produktowa

Zagadnienia związane z opakowaniami, odpadami opakowaniowymi oraz opłatą produktową za opakowania regulują przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą.  

Przez wprowadzających produkty w opakowaniach - rozumie się przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności:

 • wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy, o którym mowa w art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecili innemu przedsiębiorcy,
 • pakujących produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzających je do obrotu,
 • prowadzących:
  – jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,
  – więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach.

Wprowadzenie do obrotu opakowań lub produktów w opakowaniach następuje w dniu:

 1. ich wydania z magazynu albo przekazania osobie trzeciej, w przypadku opakowań i produktów w opakowaniach wytworzonych na terytorium kraju lub
 2. ich przywozu na terytorium kraju lub
 3. wystawienia faktury potwierdzającej odpowiednio wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań albo wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach.

Jeżeli wprowadzenie do obrotu opakowań lub produktów w opakowaniach nastąpiło w dwóch różnych terminach to za dzień wprowadzenia do obrotu opakowań lub produktów w opakowaniach uważa się dzień, w którym ich wprowadzenie do obrotu nastąpiło wcześniej.

Ciężar udowodnienia, że wprowadzenie do obrotu opakowań lub produktów w opakowaniach nastąpiło w określonym dniu, spoczywa na wprowadzającym je do obrotu przedsiębiorcy.

Przepisy ustawy stosuje się do wszystkich opakowań, niezależnie od zastosowanego do ich wykonania materiału oraz do powstałych z nich odpadów opakowaniowych.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1274).

 

Omówienie wybranych obowiązków wprowadzających produkty w opakowaniach: 

 1. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy wprowadzający opakowania podlega w zakresie tej działalności wpisowi do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 2. zgodnie z art. 17 ust. 1  ustawy na przedsiębiorcach wprowadzających produkty w opakowaniach ciąży obowiązek osiągnięcia docelowych poziomów odzysku, w tym recyklingu  odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z opakowań wprowadzonych do obrotu wraz z produktami. Można go realizować samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dla przedsiębiorców realizujących obowiązki samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji zostały określone w załączniku nr 1 do ustawy;
 3. organizacja odzysku opakowań przejmuje obowiązek wprowadzającego produkty w opakowaniach na podstawie zawartej z nim w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowy, w odniesieniu do całej masy opakowań jednego lub kilku rodzajów, jakie wprowadzający produkty w opakowaniach wprowadził do obrotu w danym roku kalendarzowym;
 4. wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany przekazać organizacji odzysku opakowań wszelkie niezbędne dane do realizacji przejętego przez nią od niego obowiązku, w tym informacje o wszystkich wprowadzonych przez niego do obrotu w danym roku kalendarzowym produktach w opakowaniach;
 5. przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach może zlecić sporządzenie rocznego sprawozdania organizacji odzysku opakowań w zakresie jaki ustali z organizacją odzysku. Organizacja odzysku opakowań sporządza i składa marszałkowi województwa roczne sprawozdanie zgodnie z zakresem na jaki podpisana jest umowa wraz z wykazem przedsiębiorców, którzy zlecili jej sporządzenie sprawozdania;
 6. wprowadzający produkty w opakowaniach, wykonujący obowiązek określony w art. 17 ust. 1 ustawy za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, który nie przekazał organizacji odzysku opakowań informacji o wszystkich wprowadzonych przez siebie w danym roku kalendarzowym do obrotu produktach w opakowaniach, jest obowiązany sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie w zakresie tych produktów w opakowaniach, o których nie przekazał informacji organizacji odzysku opakowań oraz wnieść obliczoną opłatę produktową w odniesieniu do produktów w opakowaniach, jakie wprowadził do obrotu w danym roku kalendarzowym bez poinformowania;
 7. zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach oraz wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych lub odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, z tym że wprowadzający środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin;
 8. dodatkowo, zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy, wprowadzający środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest obowiązany do sfinansowania kosztów zbierania przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy, oraz do odebrania od niego, na własny koszt, odpadów opakowaniowych po tych środkach;
 9. wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin oraz wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych mogą realizować obowiązki zapewnienia osiągnięcia docelowych poziomów odzysku, w tym recyklingu  odpadów opakowaniowych samodzielnie albo poprzez przystępowanie do porozumień zawartych pomiędzy organizacją samorządu gospodarczego a marszałkiem województwa;
 10. zgodnie z art. 18 ust. 4a od 2018 roku wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach samodzielnie wykonujący obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, jest obowiązany zapewnić poziom odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych co najmniej w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz. U.  z 2014 r. poz. 618). Z kolei wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych powinien rozliczyć się z poziomu recyklingu określonego w powołanym rozporządzeniu oraz dodatkowo z poziomu ogólnego odzysku i ogólnego recyklingu określonego w załączniku nr 1 do ustawy. Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dla przedsiębiorców, którzy przystąpili do porozumień zostały określone w ww. rozporządzeniu;
 11. przedsiębiorcy z całego kraju mogą na równych zasadach przystępować do zawartych porozumień z marszałkiem właściwym ze względu na siedzibę osoby prawnej reprezentującej wprowadzających, a w przypadku braku siedziby na terytorium kraju z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Marszałek województwa zamieszcza porozumienia oraz informacje o ich rozwiązaniu w Biuletynie Informacji Publicznej obsługującego go urzędu;
 12. osoba prawna reprezentująca wprowadzających jest obowiązana w terminie do dnia 15 marca każdego roku przedstawić marszałkowi województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska raport obejmujący informacje dotyczące funkcjonowania porozumienia za poprzedni rok kalendarzowy- wzór raportu został zawarty w rozporządzeniu Ministra  Środowiska z dnia 4 marca 2015 r. ws. wzoru raportu (Dz. U. z 2015 r. poz. 319);
 13. natomiast przedsiębiorcy którzy przystąpili do porozumień za lata 2014-2017 obowiązani są do złożenia, marszałkowi właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Od roku 2018 roczne sprawozdanie dla każdego wprowadzającego sporządza i przekazuje marszałkowi właściwemu ze względu na siedzibę tego przedsiębiorcy - porozumienie;
 14. zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Obowiązek ten może być wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań;
 15. Wprowadzający produkty w opakowaniach wykonując obowiązek samodzielnie:
 • przeznacza w danym roku na publiczne kampanie edukacyjne

lub

 • za lata 2014-2017 przekazuje na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

BGK oddział w Warszawie, nr konta: 71 1130 1062 0000 0109 9520 0003

 • od 2018 r. przekazuje na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa:

SANTANDER Bank Polska S.A., nr konta: 15 1090 2398 0000 0001 4176 6267

łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym;

 1. rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych następuje na koniec roku kalendarzowego. Wprowadzający produkty w opakowaniach składa sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne w ramach rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 2. zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy  wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić ewidencję w formie papierowej albo elektronicznej obejmującą informacje o masie opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany przechowywać informacje zawarte w ewidencji przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą;
 3. wprowadzający produkty w opakowaniach lub organizacja odzysku opakowań realizujący obowiązki osiągnięcia docelowych poziomów odzysku, w tym recyklingu  odpadów opakowaniowych ustalają masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku oraz zastosowany proces odzysku i recyklingu w oparciu odpowiednio o dokument DPR, EDPR albo dokument DPO, EDPO. Dokumenty DPR, DPO są wystawiane przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling  lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych na wniosek  wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizacji odzysku opakowań lub organizacji samorządu gospodarczego. Dokumenty EDPR, EDPO są wystawiane przez eksportującego odpady opakowaniowe lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych na wniosek wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizacji odzysku opakowań lub organizacji samorządu gospodarczego;
 4. wzory dokumentów DPO i DPR ukazały się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1966). Od 1.10.2018 r. obowiązują wzory zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1809);
 5. wzory dokumentów EDPO i EDPR ukazały się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1405). Od 1.10.2018 r. obowiązują wzory zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1803);
 6. wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany przechowywać dokumenty DPR, EDPR,  DPO i EDPO przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dokumenty dotyczą;
 7. zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach rozliczający się samodzielnie powinni sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie, na zasadach określonych w dziale V rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 73 ust. 1).

 

Zwolnienia częściowe z obowiązków wynikających z ustawy

Przedsiębiorcy, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań do 1 Mg i złożyli marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca każdego roku dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy zostali zwolnieni z:

 • uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów potwierdzających recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksport odpadów opakowaniowych i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych,
 • obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, o których mowa w art. 19 ust. 1, oraz obowiązku dotyczącego sprawozdań o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne.

Natomiast nie są oni zwolnieni od:

 • spełniania wymagań w stosunku do wykorzystywanych opakowań,
 • prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdań.

W zakresie, w jakim przepisy ustawy dotyczące opłaty produktowej nie mają zastosowania do przedsiębiorców do 1 Mg - stanowi to pomoc de minimis.
Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczanej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań, o której mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (maksymalna stawka wynosi 4,50 zł za 1 kg).

Ważne !!! 

Przedsiębiorcy, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań do 1 Mg, ale nie złożyli marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca dokumentów o udzielenie pomocy de minimis lub ww. sprawozdania nie mogą skorzystać z pomocy de minimis.

Rozliczenie się z obowiązków przedsiębiorców, którzy wprowadzili w danym roku do obrotu na terenie kraju powyżej 1 Mg wszystkich opakowań wraz z produktami lub nie mogą skorzystać z pomocy de minimis:

 1. rozliczenie z wykonania obowiązku wykonania odzysku i recyklingu opakowań oraz w zakresie publicznych kampanii edukacyjnych następuje na koniec roku kalendarzowego;
 2. poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dla przedsiębiorców realizujących obowiązki samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji zostały określone w załączniku nr 1 do ustawy. Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dla przedsiębiorców, którzy przystąpili do porozumień lub rozliczających się samodzielnie z opakowań po środkach niebezpiecznych lub opakowań wielomateriałowych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz. U.  z 2014 r. poz. 618) i w załączniku nr 1 do ustawy;
 3. zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi obowiązek rozliczania się z wymaganych poziomów odzysku i recyklingu dokonywany jest w oparciu o masę opakowań danego rodzaju wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku rozliczeniowym (np. za rok 2019 r. w oparciu o masę opakowań wprowadzonych w 2018 r.), a w przypadku przedsiębiorcy, który w poprzednim roku kalendarzowym nie wprowadzał do obrotu produktów w opakowaniach danego rodzaju w stosunku do masy wprowadzonych opakowań w tym roku (art. 20 ust. 3);
 4. przy obliczaniu osiągniętych poziomów: odzysku odpadów opakowaniowych -zalicza się procesy odzysku R1-R9, do recyklingu odpadów opakowaniowych –zalicza się procesy odzysku R2-R9 wymienione w zał. nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Należy pamiętać o konieczności pozyskania dokumentów DPO, DPR, EDPO lub EDPR;
 5. wprowadzający produkty w opakowaniach, który nie wykonał obowiązku określonego w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13  czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi lub wykonał go tylko częściowo, jest obowiązany wnieść opłatę produktową obliczoną oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu: recyklingu dla poszczególnych rodzajów wprowadzonych opakowań; recyklingu dla wszystkich opakowań razem; odzysku dla wszystkich opakowań razem. Sposób obliczania opłaty produktowej określa załącznik nr 2 do ustawy;
 6. do obliczeń opłaty produktowej za lata 2015-2019 należy przyjąć stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz. U. z 2014 r. poz. 1972);
 7. wyliczona opłata produktowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy;
 8. sprawozdanie z realizacji obowiązków za lata 2015-2017, zgodnie z art. 237 b ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przedsiębiorcy rozliczający się samodzielnie oraz przedsiębiorcy, którzy przystąpili do porozumień sporządzają i składają na wzorze zgodnym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10.02.2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz. U. z 2016 r. poz. 182), natomiast za rok 2018 r. na wzorze zgodnym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13.12.2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2526);
 9. sprawozdanie powinno być sporządzone dla całego podmiotu (jeśli ma oddziały) i przekazane do marszałka właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu;
 10. termin złożenia sprawozdania - do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy;
 11. przedsiębiorca, który ma podpisaną umowę z organizacją odzysku opakowań na realizację dla niego obowiązków wynikających z art. 17 ust. 1, może dodatkowo zlecić sporządzenie rocznego sprawozdania  w zakresie masy wytworzonych opakowań (dawny OPAK-1), masy pustych opakowań przywiezionych z zagranicy (dawny OPAK-2) oraz masy opakowań wywiezionych za granicę (dawny OPAK-3) - organizacji odzysku opakowań. W takiej sytuacji sprawozdanie zostanie sporządzone zbiorczo dla wszystkich przedsiębiorców, natomiast dane przedsiębiorcy (nazwa, siedziba itp.), od którego te obowiązki zostały przejęte znajdą się w wykazie przekazywanym do marszałka województwa przez organizację odzysku opakowań;
 12. zaległe sprawozdania za rok 2014 o symbolach: OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3, należy sporządzać zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr. 4, poz. 30) – podstawa prawna art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 13. zaległe sprawozdania za rok 2014 o symbolu OŚ-OP1  należy sporządzać zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1775) oraz stosować zasady, stawki, poziomy odzysku i recyklingu  obowiązujące w danym roku sprawozdawczym - podstawa prawna art. 73 ust. 1 ustawy  z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami  opakowaniowymi.

 

INFORMACJE NT. SPOSOBU I TERMINU SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ ZA 2019 ROK

Zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi sporządzają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej BDO).

Ponadto w związku z tym, że system BDO nie posiada jeszcze modułu sprawozdawczości w zakresie opakowań, podmioty obowiązane do sporządzenia za 2019 r. ww. sprawozdań składają je w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. (art. 237ea ustawy o odpadach).

UWAGA! Nie uległ zmianie termin wnoszenia opłaty produktowej za 2019 r. oraz termin złożenia dokumentów dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z opłaty produktowej (pomocy de minimis).

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi opłata produktowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy, tj. za 2019 r. w terminie do dnia 15 marca 2020 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia stanowiącego pomoc de minimis składają marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca każdego roku, tj. za 2019 r. w terminie do dnia 15 marca 2020 r.:

 1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362);
 2. informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 3. wniosek o udzielenie pomocy de minimis;
 4. informacje o masie wprowadzonych opakowań w 2019 r. wraz z wyliczoną wysokością pomocy de minimis, zgodnie z udostępnionym przez tut. organ wzorem (zestawienie opakowań);
 5. UWAGA! Po uruchomieniu modułu sprawozdawczości w systemie BDO należy obowiązkowo złożyć sprawozdanie o masie wprowadzonych opakowań w danym roku wraz z wyliczoną wysokością pomocy de minimis w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

Kontakt ws. formularzy dot. pomocy de minimis:

Kontakt ws. opakowąń:

Dla przedsiębiorców chcących skorzystać z ww. zwolnienia udostępniamy kalkulator ułatwiający wyliczenie kwoty, stanowiącej wysokość wnioskowanej pomocy z tytułu wprowadzenia opakowań. Powyższe narzędzie nie służy do wyliczenia należnej opłaty produktowej dla przedsiębiorców, którzy wprowadzili w danym roku do obrotu na terenie kraju powyżej 1 Mg wszystkich opakowań wraz z produktami lub nie mogą skorzystać z pomocy de minimis.


Sprawozdania należy składać na adres:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
UL. WALOŃSKA 3-5
50-413 WROCŁAW

 

Numer rachunku, na który należy wnosić opłatę produktową za opakowania
od 2014 r.:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
SANTANDER Bank Polska S.A.

05 1090 2398 0000 0001 4176 6253

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
 2. Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu obsługi sprawozdań, wykazów i innych dokumentów dotyczących opłat środowiskowych, jak również w celu archiwizacji, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych;
 4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz w zakresie stanowiącym informację publiczną osoby uprawnione do pozyskania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, tym samym jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani  w formie profilowania.

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opakowania i odpady opakowaniowe. Opłata produktowa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Rafał Krzewicki
Data publikacji:21.01.2009 19:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Gomułka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Hotała
Data aktualizacji:05.03.2020 11:52