Odpady - zbiorcze zestawienia danych

 ODPADY - SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018, poz. 992, z późn. zm.) został utworzony z dniem 24 stycznia 2018 r. >>>>>> więcej informacji

 

Odpady papieru powstające w biurach i urzędach stanowią odpady komunalne, które klasyfikuje się w grupie 20 (kod 20 01 01) stosownie do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923) dotyczy to również makulatury pochodzącej z niszczarek. Zgodnie z treścią art. 50 ust. 1 pkt 5e i art. 66 ust. 4 pkt 1a ustawy o odpadach wytwórca odpadów komunalnych jest zwolniony z prowadzenia ewidencji odpadów, a tym samym nie ma obowiązku wskazywania wytworzonych odpadów komunalnych (grupa 20) we wniosku o wpis do przedmiotowego Rejestru.

 


 ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O ODPADACH 
oraz KOMUNALNYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH

 

Zbiorcze zestawienia danych posiadacz odpadów lub wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (decyduje data stempla pocztowego - art. 76 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

 

Zbiorcze zestawienia danych o odpadach należy przesyłać na niniejszy adres:
 

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
UL. WALOŃSKA 3-5
50-413 WROCŁAW

 

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, przedstawia Państwu do użytkowania aplikację elektroniczną o nazwie BDoŚ (Baza Danych o Środowisku), pozwalającą na realizację obowiązku sprawozdawczego w zakresie gospodarowania odpadami. Udostępniona aplikacja pomoże Państwu na szybką i sprawną realizację obowiązku sprawozdawczego oraz ułatwi weryfikację merytoryczną sprawozdań.

Aplikacja służy przede wszystkim do sporządzania zbiorczego zestawienia danych o odpadach oraz rocznych sprawozdań o pojazdach wycofanych z eksploatacji.

Program nie wymaga instalacji i jest dostępny pod linkiem:
 

https://edb.dolnyslask.pl/

 

Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji, po przejściu na wskazany wyżej link należy w pierwszej kolejności się zarejestrować. Po uruchomieniu indywidualnego konta i zalogowaniu będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji.

W celu ułatwienia i przyśpieszenia Państwa pracy w aplikacji dostępne są katalogi danych  dot. kodów klasyfikacji odpadów, procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz marek pojazdów.

Funkcja sprawdzania poprawności wprowadzonych danych pozwoli Państwu na bieżącą korektę ewentualnych błędów. Dodatkowo aplikacja BDoŚ dot. Pojazdów wycofanych z eksploatacji umożliwia pobranie pliku w formacie xls. do szybkiego uzupełnienia Działu 1. rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji.

Aplikacja poprzez system podpowiedzi i objaśnień, prowadzi użytkownika przez kolejne działy sprawozdania podpowiadając, które pola są wymagane do wypełnienia, a także które zostały niepoprawnie uzupełnione. Do Państwa dyspozycji jest również udostępniona instrukcja korzystania z aplikacji w zakładce Pomoc.

Skorzystanie z aplikacji elektronicznej pozwoli Państwu na oszczędność czasu oraz ograniczy ilość ewentualnych błędów, a tym samym ograniczy konieczność przesyłania korekty do urzędu.

Dzięki funkcji zapamiętywania raz wprowadzonych danych aplikacja będzie bardzo pomocna w kolejnych latach sprawozdawczych, co pozwoli Państwu jeszcze efektywniej wywiązywać się z obowiązku ustawowego w zakresie sprawozdawczości.

Zachęcamy do skorzystania z aplikacji już dziś.


 

 Obowiązek sprawozdawczości:

Zgodnie z art. 237, 237a oraz 237 aa podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach do sporządzania i składania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów (na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach) sporządzają i składają je za lata 2012–2018, stosując przepisy dotychczasowe.
 

ZBIORCZE ZESTAWIENIA DANYCH ZA LATA 2014 - 2018

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. Nr 249 poz. 1674) >>>>>pobierz (wersja PDF)
   
 • Wzór zbiorczego zestawienia danych o odpadach (zał. nr 1) oraz komunalnych osadach ściekowych (zał. nr 2) >>>>>pobierz (wersja edytowalna WORD)
   
 • Wzór zbiorczego zestawienia danych o odpadach  tylko dla wytwórców odpadów >>>>>pobierz (wersja edytowalna WORD)
   

Podmiot zobowiązany do sporządzenia przedmiotowego sprawozdania i przekazania go do tut. organu WYPEŁNIA TYLKO TE DZIAŁY, KTÓRE GO DOTYCZĄ. 


Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podmioty odbierające odpady komunalne są zwolnione z wypełniania Działu 3 dot. zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odebranych odpadów komunalnych. Jednakże ww. podmioty  powinny wywiązywać się z obowiązków sprawozdawczych z zakresu odbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Zarządzający składowiskiem odpadów jest zobowiązany  do przechowywania  zbiorczych zestawień danych do czasu zakończenia rekultywacji składowiska odpadów i przekazania ich następnemu właścicielowi  lub zarządcy nieruchomości.
 

 

 

Informacja dla wytwórców zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych
 

Dnia 22 lutego 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. poz. 107). W związku z powyższym posiadacz odpadów, który unieszkodliwia zakaźne odpady medyczne lub zakaźne odpady weterynaryjne, na wniosek wytwórcy tych odpadów potwierdza unieszkodliwienie odpadów przez termiczne przekształcanie, wydając dokument, którego wzór określiło opublikowane rozporządzenie. Dokument ten jest przekazywany wytwórcy tych odpadów oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych nie później niż po upływie 14 dni od końca miesiąca kalendarzowego, którego przedmiotowy dokument dotyczy. Szczegółowy sposób wydawania dokumentu potwierdzajacego unieszkodliwnienie określa ww. rozporządzenie.

 

  


EWIDENCJA ODPADÓW

Zgodnie z artykułem 66 nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.) posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji  zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Ewidencja ta w przypadku posiadacza odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, powinna obejmować sposoby gospodarowania odpadami, a także dane o ich pochodzeniu i miejscu przeznaczenia. Karty ewidencji i karty przekazania odpadu przechowuje się przez okres 5 lat.
 

EWIDENCJA ODPADÓW OBOWIĄZUJĄCA OD 01.05.2019 r.

Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów reguluje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 819)

 Wzory ewidencji odpadów:

 

EWIDENCJA ODPADÓW OBOWIĄZUJĄCA OD 01.01.2015 r.

Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. (Dz.U. poz. 1973)

 Wzory ewidencji odpadów w wersji edytowalnej:

 W przypadku sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem:

 

UPROSZCZONA EWIDENCJA ODPADÓW

 Na podstawie art. 71 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, uproszczoną ewidencję z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą:

 • podmioty, które:
  — wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
  — wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 Mg (ton) rocznie,
 • transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu,
 • władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady śiekowe są stosowane w celach, o któych mowa  w rt. 96 ust. 1 pkt 1-3

Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy (art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach):

 1.  wytwórców:
  -   odpadów komunalnych,
  -   odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
   
 2.   osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach >>>> Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 poz. 93)
   
 3. podmiotów,o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tj.: podmiotów prowadzących działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, którzy zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
   
 

 

EWIDENCJA ODPADÓW OBOWIĄZUJACA W OKRESIE 1-01-2011 R.-31.12.2014 R.

Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2010 Nr 249, poz. 1673)

EWIDENCJA ODPADÓW OBOWIĄZUJACA W LATACH 28.02.2006 R.-31.12.2010 R.

Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów -  (Dz.U. z 2006 Nr 30, poz. 213)

 

RAPORTY WOJEWÓDZKIE

Raport wojewódzki za rok 2006 >>>>>pobierz

Raport wojewódzki za rok 2007 >>>>>pobierz

Raport wojewódzki za rok 2008 >>>>>pobierz

Raport wojewódzki za rok 2009 >>>>>pobierz

Raport wojewódzki za rok 2010 >>>>>pobierz

Raport wojewódzki za rok 2011 >>>>>pobierz

Raport wojewódzki za rok 2012 >>>>>pobierz

Raport wojewódzki za rok 2013 >>>>>pobierz

Raport wojewódzki za rok 2014 >>>>>pobierz

Raport wojewódzki za rok 2015 >>>>>pobierz

Raport wojewódzki za rok 2016 >>>>>pobierz

Raport wojewódzki za rok 2017 >>>>>pobierz

Raport wojewódzki za rok 2018 >>>>>pobierz

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 10 maja 2008 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) uprzejmie informuję, że:

 

 • dane osobowe zawarte w zbiorczych zestawieniach danych o odpadach przesyłanych do tut. Wydziału są przetwarzane przez Administratora Danych, którym jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14,
   
 • powyższe dane osobowe są przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, wprowadzenia do wojewódzkiej bazy danych dot. wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz sporządzenia raportu wojewódzkiego i przekazania go ministrowi właściwemu do spraw środowiska,
   
 • odbiorcami ww. danych osobowych są: minister właściwy do spraw środowiska oraz każdy kto złoży wniosek  o udostępnienie informacji o środowisku,

 • przysługuje Państwu  prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania,

 • podanie Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016, poz. 1987, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpady - zbiorcze zestawienia danych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Rafał Krzewicki
Data publikacji:19.09.2018 12:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sylwia Wujda
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Hotała
Data aktualizacji:01.10.2019 07:50