Zygmunt Rajkowski 08.04.2019 12:15

Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2019 roku

Marszałek Województwa Dolnośląskiego w porozumieniu z Dolnośląską Radą Lekarską ustalił listę podmiotów, uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych w 2019 roku.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Zdrowia

Wydział Zdrowia

Departament Zdrowia
Ul. Walońska 3-5, III-piętro
50-413 Wrocław

Departament Zdrowia informuje, iż Marszałek Województwa Dolnośląskiego w porozumieniu z Dolnośląską Radą Lekarską we Wrocławiu ustalił listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów na 2019 rok (pliki znajdują się w sekcji "załączniki" pod tekstem ogloszeniam):

 - listę podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego /Zalacznik nr 1a/,

 - listę podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę  z lekarzami dentystami w celu odbycia stażu podyplomowego /Zalacznik nr 2a/ oraz:

- listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza /Zalacznik nr 1b/,

- listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza dentysty /Zalacznik nr 2b/

Zasady odbywania stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty regulują przepisy rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty  (Dz.U. z 2014 r.poz.474 ).


§ 5.1 Podmioty uprawnione do prowadzenia stażu, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego, będące podmiotami leczniczymi, spełniają następujące warunki:

1) udzielają świadczeń zdrowotnych umożliwiających zrealizowanie co najmniej programu jednego stażu cząstkowego lekarza, lekarza dentysty lub co najmniej jednej z części programu stażu cząstkowego;
2) zatrudniają lekarzy, lekarzy dentystów na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w ramowym programie;
3) posiadają zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające realizację ramowego programu;
4) zapewniają określonej liczbie lekarzy odbywających staż realizację treści merytorycznych ramowego programu w sposób i w czasie, o których mowa w rozporządzeniu.
2. Podmioty, o których mowa w ust.1 , prowadzące szpitale ponadto:
1) udzielają całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie programu odpowiednich staży cząstkowych;
2) zapewniają odpowiednie pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych.
3. Lekarz, lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską albo lekarz, lekarz dentysta wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, uprawniony do prowadzenia stażu, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego, spełnia następujące warunki:
1) ma co najmniej 5- letni staż zawodowy albo specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny;
2) posiada pomieszczenia, aparaturę i sprzęt medyczny umożliwiające realizację ramowego programu;
3) określone w ust.1 pkt 1 i 4.


§ 6.1. Umowa o pracę, o której mowa w art.15 ust.3d ustawy, może być zawarta wyłącznie z podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu, spełniającym następujące warunki:
1) w przypadku stażu lekarza - będącym podmiotem leczniczym prowadzącym szpital, udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu stażu lekarza w ramach staży cząstkowych co najmniej w dziedzinach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i anestezjologii i intensywnej terapii;
2) w przypadku stażu lekarza dentysty - będącym podmiotem leczniczym albo lekarzem dentystą wykonującym indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu stażu lekarza dentysty w dziedzinie stomatologii co najmniej z zakresu: stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej i protetyki stomatologicznej;
3) mającym zawarte umowy z innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia stażu, w celu umożliwienia zrealizowania przez lekarza lub lekarza dentystę, w ramach oddelegowania, tej części ramowego programu stażu, której realizacji nie może zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych.
Zgodnie z art. 15ust. 6b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Wojewoda sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i warunków, o których mowa w ust. 5 pkt.6.

Niezbędne dokumenty:

Przy ubieganiu się o wpisanie na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu  podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, ustalaną  przez Marszałka Województwa w porozumieniu z Dolnośląską Radą Lekarską we Wrocławia należy przedłożyć następujące dokumenty:

 1. podanie w sprawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty i zawierania umów o pracę w celu odbycia stażu podyplomowego /załącznik nr 6/ lub   prowadzenia stażu cząstkowego  lub części stażu cząstkowego lekarza, lekarza dentysty /załącznik nr 7/,
 2. wypełnione załączniki odpowiednio według wzoru  załączniki nr ( 1 ),  ( 2 ),  ( 3 )  i ( 4 ) z dokładnym podaniem nazwy stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego odbywanego w danym podmiocie jak i wskazanie nazwy innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu, w których realizowana będzie ta część ramowego programu stażu, której realizacji nie można zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych,
 3.  „Oświadczenie” /załącznik nr 5/,
 4. numer księgi rejestrowej wraz z podaniem podmiotu rejestrowego (Wojewoda Dolnośląski lub Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu).

Lista załączników 1a,1b, 2a, 2b, do pobrania poniżej.

 

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych, e-mail: inspektor@umwd.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Marszałka Województwa związanych z organizacją staży podyplomowych lekarza, lekarza dentysty na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( DZ. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.), oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty ( DZ. U. z 2014r. poz.474, z późn. zm. );
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych,
 5. Będą przechowywane nie dłużej, niż wynika z przepisów o archiwizacji,
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo wniesienia sprzeciwu.
 7.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Zygmunt Rajkowski
Data publikacji:08.04.2019 12:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Grzegorz Pytlarz
Data aktualizacji:17.05.2019 11:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.05.2019 11:26Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 2b dentysci staz czastkowy.doc" (Grzegorz Pytlarz)
17.05.2019 11:26Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 2a lekarze dentysci umowy — kopia.doc" (Grzegorz Pytlarz)
17.05.2019 11:26Usunięto załącznik Zał. 2b - Zalacznik nr 2b dentysci staz czastkowy.doc (Grzegorz Pytlarz)
17.05.2019 11:26Usunięto załącznik plik - Zalacznik nr 2a lekarze dentysci umowy.doc (Grzegorz Pytlarz)
06.05.2019 09:42Edycja dokumentu (Grzegorz Pytlarz)
06.05.2019 09:42Dodano załącznik "plik - Zalacznik nr 2a lekarze dentysci umowy.doc" (Grzegorz Pytlarz)
06.05.2019 09:42Usunięto załącznik Zał. 2a - Zalacznik nr 2a lekarze dentysci umowy.doc (Grzegorz Pytlarz)
08.04.2019 13:48Edycja dokumentu (Zygmunt Rajkowski)
08.04.2019 12:15Utworzenie dokumentu. (Zygmunt Rajkowski)