Jacek Koperdowski 19.06.2017 12:55

Zasady nieodpłatnego udostępniania rejestrów publicznych

Warunki, sposób zakres i termin udostępniania danych zgromadzonych w rejestrach publicznym oraz format, w którym dane są udostępniane podmiotom realizującym zadania publiczne, prowadzonych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Nieodpłatne udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych, następuje w trybie określonym w art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 z późn. zm.) odbywa się na następujących zasadach.

 

 1. Warunki udostepnienia danych

Marszałek, jako organ administracji geodezyjnej, zapewnia nieodpłatny dostęp do rejestrów podmiotowi publicznemu albo podmiotowi nie będącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

Dane z rejestrów, o których mowa powyżej, udostępniane są na wniosek złożony w formie papierowej.

Wzór wniosku ,zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. nr 205 poz. 1692 z późn. zm.), dostępny jest na stronie http://wgik.dolnyslask.pl/web/start/wodgik/do-pobrania .

Udostępnione dane mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadania publicznego określonego we wniosku, o którym mowa poniżej.

 

 1. Sposób udostępnienia danych

Udostepnienie danych z ww. rejestrów odbywa się w postaci plików w formatach właściwych do prowadzonych rejestrów. Pliki te mogą być:

 • nagrane na nośnik danych elektronicznych – opłata za nośnik;
 • udostępnione do pobrania z serwera FTP – nieodpłatnie.

W przypadku nagrania danych na nośnik, gdy pojemność udostępnianych danych wynosi 4-20 GB pobierana jest opłata w wysokości 5 zł. Gdy pojemność danych przekracza 20 GB Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiedni nośnik danych.

Odpłatność za wysyłkę pod wskazany adres wynosi:

 • 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;
 • 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;
 • 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.

 

 1. Zakres i format udostępnianych danych z rejestrów publicznych

Marszałek udostępnia dane z następujących rejestrów publicznych:

L.p.

Nazwa rejestru

Zakres:
1 – przestrzenny

2 - tematyczny

Format

1

Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k

1 – województwo dolnośląskie

2 – cała baza lub wybrane grupy warstw

wektor –  GML, GBD, SHP

2

Mapa topograficzna w skali 1:10 000, układ „1992”, UTM – standardowe opracowanie topograficzne

1 – wybrane arkusze z terenu województwa dolnośląskiego

raster – tiff + tfw,

               geotiff, pdf

3

Niestandardowe opracowania topograficzne (NOT)

3.1

Mapa topograficzna w skali 1:10 000, układ „1965”,

1 – województwo dolnośląskie

raster – tiff + tfw

3.2

Mapa topograficzna w skali 1:25 000, układ „1965”,

1 – województwo dolnośląskie

raster – tiff + tfw

3.3

Mapa topograficzna w skali 1:50 000, układ „1965”,

1 – województwo dolnośląskie

raster – tiff + tfw

3.4

Mapa topograficzna w skali 1:10 000, układ „1942”,

1 – wybrane arkusze z terenu województwa dolnośląskiego

raster – tiff + tfw

3.5

Mapa topograficzna w skali 1:10 000, układ „1992”,

1 – wybrane arkusze z terenu województwa dolnośląskiego

raster – tiff + tfw

3.6

Mapa topograficzna w skali 1:50 000, układ „1992”,

1 – wybrane arkusze z terenu województwa dolnośląskiego

raster – tiff + tfw

3.7

Mapa topograficzna w skali 1:100 000, układ „GUGiK80”,

1 – województwo dolnośląskie

raster – tiff + tfw

3.8

Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT,

1 – województwo dolnośląskie

2 – cała baza lub wybrane grupy warstw

wektor –  SHP

raster – tif + tfw

3.9

Mapa wektorowa poziomu 2 – VmapL2u

1 – województwo dolnośląskie

2 – cała baza lub wybrane grupy warstw

wektor –  SHP

raster – tif + tfw

4

Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:5 000

1 – województwo dolnośląskie

2 – cała baza

SHP

5

Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000

1 – województwo dolnośląskie

2 – cała baza

SHP

6

Kartograficzne opracowania tematyczne (KOT)

6.1

Mapa sozologiczna w skali 150 000

1 – województwo dolnośląskie

2 – cała baza lub wybrane grupy warstw

wektor –  SHP

raster – tif + tfw

6.2

Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000

1 – województwo dolnośląskie

2 – cała baza lub wybrane grupy warstw

wektor –  SHP

raster – tif + tfw

6.3

Województwo dolnośląskie Mapa podziału administracyjnego w skali 1:200 000,

1 – województwo dolnośląskie

2 – cała baza

pdf

6.4

Opracowanie „Kształtowanie granic rolno-leśnej i darniowo-polowej w Sudetach",

1 – wybrane arkusze z terenu województwa dolnośląskiego

2 – cała baza

wektor – shp

raster – tif +tfw

6.5

Opracowanie „Oceny wody w glebie i zagrożenia suszą w oparciu o bilans wodny dla obszaru województwa dolnośląskiego,

1 – wybrane arkusze z terenu województwa dolnośląskiego

2 – cała baza

SHP

6.6

Opracowanie „Analiza zmian użytkowania gruntów w województwie dolnośląskim w okresie ostatnich 40-50 lat",

1 – wybrane arkusze z terenu województwa dolnośląskiego

2 – cała baza

SHP

6.7

Baza obiektów użyteczności publicznej (BOUP),

1 – wybrane arkusze z terenu województwa dolnośląskiego

2 – cała baza

SHP

6.8

Mapa zagrożenia gleb użytków rolnych erozją wodną,

1 – wybrane arkusze z terenu województwa dolnośląskiego

2 – cała baza

SHP

6.9

Mapa zagrożenia gleb użytków rolnych erozją wietrzną,

1 – wybrane arkusze z terenu województwa dolnośląskiego

2 – cała baza

SHP

6.10

Stan i zmiany właściwości gleb użytkowanych rolniczo

1 – wybrane arkusze z terenu województwa dolnośląskiego

2 – cała baza

SHP

6.11

Wojewódzkie zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków

1 – województwo dolnośląskie

2 – wartości zbiorcze dla poziomu: województwo

xls, xlsx

 

 1. Termin udostępniania danych

Wnioskowane dane są udostępniane w terminie 10 dni roboczych od dnia wniesienia prawidłowego wniosku.


 

Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze.

 1. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane.
 2. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.
 3. Podmiot otrzymujący informacje z rejestru publicznego w drodze wymiany jest obowiązany do jej ochrony na poziomie nie mniejszym niż ten, który ma zastosowanie w tym rejestrze.
 4. System teleinformatyczny wykorzystywane przy udostępnianiu danych z rejestru publicznego muszą spełniać wymagania określone w § 15-21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 113).

 

Powrót

Załączniki

  Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zasady nieodpłatnego udostępniania rejestrów publicznych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jacek Koperdowski
Data publikacji:19.06.2017 12:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zdzisław Szulc
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jacek Koperdowski
Data aktualizacji:25.02.2019 14:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.02.2019 14:40Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
25.02.2019 14:37Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
19.06.2017 13:56Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
19.06.2017 13:53Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
19.06.2017 13:32Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
19.06.2017 13:15Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
19.06.2017 13:04Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
19.06.2017 13:02Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
19.06.2017 12:55Utworzenie dokumentu. (Jacek Koperdowski)