Jacek Koperdowski 19.06.2017 12:55

Zasady nieodpłatnego udostępniania rejestrów publicznych

Warunki, sposób zakres i termin udostępniania danych zgromadzonych w rejestrach publicznym oraz format, w którym dane są udostępniane podmiotom realizującym zadania publiczne, prowadzonych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Nieodpłatne udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych, następuje w trybie określonym w art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 z późn. zm.) odbywa się na następujących zasadach.

 

 1. Warunki udostepnienia danych

Marszałek, jako organ administracji geodezyjnej, zapewnia nieodpłatny dostęp do rejestrów podmiotowi publicznemu albo podmiotowi nie będącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

Dane z ww. rejestrów udostępniane są na wniosek złożony w formie papierowej.

Wzór wniosku ,zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. nr 205 poz. 1692 z późn. zm.), dostępny jest na stronie http://wgik.dolnyslask.pl/web/start/wodgik/do-pobrania .

Udostępnione dane mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadania publicznego określonego we wniosku, o którym mowa poniżej.

 

 1. Sposób udostępnienia danych

Udostepnienie danych z ww. rejestrów odbywa się:

 1. Za pośrednictwem usług danych przestrzennych,
 2. W postaci plików w formatach właściwych do prowadzonych rejestrów. Pliki te mogą być nagrane na nośnik danych elektronicznych lub udostępnione do pobrania z serwera FTP. W przypadku, gdy pojemność udostępnianych danych wynosi 4-20 GB pobierana jest opłata w wysokości 5 zł. Gdy pojemność danych przekracza 20 GB Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiedni nośnik danych.

Odpłatność za wysyłkę pod wskazany adres wynosi:

 • 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;
 • 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;
 • 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.

 

 1. Zakres i format udostępnianych danych z rejestrów publicznych

Marszałek udostępnia dane z następujących rejestrów publicznych:

L.p.

Nazwa rejestru

Postać danych

Zasięg przestrzenny

1

Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k

wektor: GML, SHP, geobaza ESRI

województwo dolnośląskie

2

Mapa topograficzna w skali 1:10 000

tiff, geotiff

województwo dolnośląskie

3

Niestandardowe opracowania topograficzne (NOT)

3.1

NOT – mapa topograficzna w skali 1:10 000, układ „1965”,

raster – tiff

województwo dolnośląskie

3.2

NOT – mapa topograficzna w skali 1:25 000, układ „1965”,

raster – tiff

województwo dolnośląskie

3.3

NOT – mapa topograficzna w skali 1:50 000, układ „1965”,

raster – tiff

województwo dolnośląskie

3.4

NOT – mapa topograficzna w skali 1:10 000, układ „1942”,

raster – tiff

wybrane arkusze  z obszaru województwa dolnośląskiego

3.5

NOT – mapa topograficzna w skali 1:10 000, układ „1992”,

raster – tiff

wybrane arkusze  z obszaru województwa dolnośląskiego

3.6

NOT – mapa topograficzna w skali 1:50 000, układ „1992”,

raster – tiff

wybrane arkusze  z obszaru województwa dolnośląskiego

3.7

NOT – mapa topograficzna w skali 1:100 000, układ „GUGiK80”,

raster – tiff

województwo dolnośląskie

3.8

NOT – Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT,

wektor: geobaza ESRI, shp,

raster – tiff

województwo dolnośląskie

3.9

NOT – Mapa wektorowa poziomu 2 – VmapL2u

wektor – shp

raster – tiff

wybrane arkusze  z obszaru województwa dolnośląskiego

4

Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:5 000

wektor – shp

województwo dolnośląskie

5

Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000

wektor – shp

województwo dolnośląskie

6

Kartograficzne opracowania tematyczne (KOT)

6.1

KOT – Mapa sozologiczna w skali 150 000

wektor – shp;

raster - tiff

województwo dolnośląskie

6.2

KOT – Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000

wektor – shp;

raster - tiff

województwo dolnośląskie

6.3

KOT – Województwo dolnośląskie Mapa podziału administracyjnego w skali 1:200 000,

pdf

województwo dolnośląskie

6.4

KOT – Opracowanie „Kształtowanie granic rolno-leśnej i darniowo-polowej w Sudetach",

wektor – shp

obszary górskie i wyżynne województwa dolnośląskiego

6.5

KOT – Opracowanie „Oceny wody w glebie i zagrożenia suszą w oparciu o bilans wodny dla obszaru województwa dolnośląskiego,

wektor - shp

województwo dolnośląskie

6.6

KOT – Opracowanie „Analiza zmian użytkowania gruntów w województwie dolnośląskim w okresie ostatnich 40-50 lat",

wektor - shp

województwo dolnośląskie

6.7

KOT – Baza obiektów użyteczności publicznej (BOUP),

wektor – geobaza ESRI

województwo dolnośląskie

6.8

KOT – Mapa zagrożenia gleb użytków rolnych erozją wodną,

wektor - shp

województwo dolnośląskie

6.9

KOT – Mapa zagrożenia gleb użytków rolnych erozją wietrzną,

wektor - shp

województwo dolnośląskie

6.10

KOT – Stan i zmiany właściwości gleb użytkowanych rolniczo

wektor - shp

województwo dolnośląskie

 

 1. Termin udostępniania danych

Wnioskowane dane są udostępniane w terminie 14 dni od dnia wniesienia prawidłowego wniosku.


 

Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze.

 1. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane.
 2. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.
 3. Podmiot otrzymujący informacje z rejestru publicznego w drodze wymiany jest obowiązany do jej ochrony na poziomie nie mniejszym niż ten, który ma zastosowanie w tym rejestrze.
 4. System teleinformatyczny wykorzystywane przy udostępnianiu danych z rejestru publicznego muszą spełniać wymagania określone w § 15-21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 113).

Powrót

Załączniki

  Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zasady nieodpłatnego udostępniania rejestrów publicznych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jacek Koperdowski
Data publikacji:19.06.2017 12:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zdzisław Szulc
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jacek Koperdowski
Data aktualizacji:19.06.2017 13:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.06.2017 13:56Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
19.06.2017 13:53Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
19.06.2017 13:32Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
19.06.2017 13:15Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
19.06.2017 13:04Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
19.06.2017 13:02Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
19.06.2017 12:55Utworzenie dokumentu. (Jacek Koperdowski)